Почетак » Градска управа » Комунална милиција
 

Комунална милиција

Начелник комуналне милиције: Никола Урошевић

Телефон: 012/ 510-899

Емаил: nurosevic@pozarevac.rs

Радно време:

 • радни дан: 07,30 – 22,00

 

Комунална милиција обавља послове који се односе на: 

 • одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима, односно питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката;
 • контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града;
 • пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду;
 • пружање помоћи – асистенције надлежним органима града, односно градској општини, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука;
 • предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода;
 • припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга;
 • изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима;
 • издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве;
 • обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности;
 • одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге послове из свог делокруга.