Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Konferencija za medije povodom rada „Direkcije za izgradnju“Press Conference on the work of the “Directorate for Construction”

Oštro kritikovan rad  Direkcije

Nakon oštrih kritika rada Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“, koje su izrečene na nedavnoj sednici Skupštine grada Požarevca, javnosti se obratio predsednik Skupštine, Bane Spasović i pojedini odbornici i predsednici saveta mesnih zajedica. Oni su obavestili javnost o navodnom činjeničnom stanju koje su zatekli na terenu prilikom kontrole radova koje je sprovela Direkcija, a koji se ne slažu sa finansijskim planom, odobrenim sredstvima i predviđenim i odrađenim radovima.

Odbornik Ivan Jović iz MZ Sopot rekao je da su Savet formirali komisije u koje su ušli predstavnici svih političkih stranaka i sastavili izveštaje, svako za svoju mesnu zajednicu, koje su predstavili javnosti. On je kao jedan od spornih radova označio izgradnju trotoara od osnovne škole „Sveti Sava“ do kasarne „Sopot“ gde je po planu bilo predviđeno da se uradi 950 metara i u tu svrhu je opredeljeno 3 miliona dinara. Jović je napomenuo da je urađeno samo 325 metara i da je po konačnoj računici ovaj posao preplaćen i da radovi vrede oko 3 420 dinara po kvadratu. On je dodao i da ima problema vezanih za izgradnju kanalizacione mreže, i da je u projektu izuzeto pet ulica u kojima još uvek nije urađena kanalizacija. Fekalna kanalizacija nije završena u ulici Vojske Jugoslavije iako je novac za to opredeljen još prošle godine. Za taj ostao radovi nisu ni započeti, niti je raspisan tender. Rekao je da još uvek sve ulice nemaju uvedenu vodu, ako je Savet još prošle godine predao zahtev.

Učesnici konferencije

Učesnici konferencije

Odbornik i predsednik MZ Bulevar Dalibor Miljković je obavestio javnost o izveštaju komisije koja je formirana u toj mesnoj zajednici. Povod formiranja komisije je merenje dužine i širine rekonstruisanog trotoara u ulici Bože Dimitrijevića. Komisija je utvrdila da nije urađeno 349,6 metara trotoara od plaćenih 571,8 metara i za tu svrhu je ukupno bilo izdvojeno 1,5 miliona dinara.

O nelogičnostima kod izvedenih radova u MZ Ćirikovac govorio je odbornik Mlađan Nikolić, koji je istakao da je za rekonstrukciju bine u Domu kulture fakturisano je za površinu od 90 metara kvadratnih a odrađeno je 70. Fakturisana je nabavka i postavljanje čamovih dasaka u visini od 63.900 dinara a nije ugrađena ni jedna. Plaćene su i keramičke pločice u iznosu od 58.800 dinara, a mesna zajednica je već imala svoje koje su ugrađene i samo je nekoliko redova nalepljeno. Horizontalno obeležavanje sportskog terena naplaćeno je za 128 metara kvadratnih iako je ukupno ofarbano 91 metar linija koje su širine 5 cm što ukupno daje samo 4,5 metara kvadratnih. Za taj posao naplaćeno je 63.360 dinara. Na istom terenu postavljena su i dva rukometna gola koja su koštala zajedno 143.000 dinara. Maloprodajna cena jednog gola, rečeno je na konferenciji, iznosi 19 900 dinara.

Predsednik Skupštine Požarevca Bane Spasović istakao je da je JP „Direkcija za izgradnju“ u svojim finansijskim planovima prikazala jedno stanje, a javne nabavke su rađene po drugom stanju. Spasović je rekao da izvršna vlast odobrava sredstva na osnovu finansijskih planova, što znači da je grad izdvojio novac da se uradi svih 950 metara trotoara u Sopotu i svih 571 metar u ulici Bože Dimitrijeviće, a ne samo 230 metara trotoara u MZ Bulevar i 325 metara u Sopotu. Što se tiče radona u MZ Sopot, trebali su da počnu u avgustu, a ne oktobru. Što se tiče ulice Bože Dimitrijevića, predviđeni iznos od 1, 5 miliona dinara Direkcija nije povukla. To znači da nije tačna konstatacija direktora JP Direkcija z izgradnju, izrečena na poslednjoj Skupštini da radovi nisu izvršeni zbog nedostatka sredstava. „Sredstva su obezbeđena onako kako su oni prikazali u finansijskom planu“, rekao je Spasović.

On je dodao i da Skupština nema kompletnu dokumentaciju o svim pomenutim aktivnostima Direkcije, već je kompletiran samo deo koji se tiče rečenog o MZ Ćirikovac, gde pored već izrečenih primedbi, u dokumentaciji stoji i da je na tenderu bilo ponuda i sa mnogo nižim cenama koje nisu prihvaćene. Spasović je ponovo od direktora JP „Direkcija za izgradnju“ zatraažio da mu dostavi preostalu dokumentaciju. On je dodao da, ukoliko se uspostavi da Direkcija nije poslovala po zakonu, za direktora postoji samo jedno rešenje, jer u tom slučaju posao nije uradio kako treba: „Ukoliko se ne bude slagalo činjeničo stanje i dokumentacija sa onim što smo mi ovde rekli, direktoru Direkcije preostaje samo jedno rešenje, jer on onda svoj posao nije uradio kako treba, nije obezbedio da preduzeće posluje u skladu sa zakonom, nije izvršio kontrolu rada nadležnih službi i radova na terenu“.

Spasović je istakao i da bi voleo da posao koji radi on sa odbornicima radi izvršna vlast, jer kada Skupština preuzme kontrolu na sebe, tada nema više mogućnosti za bilo kakve korekcije, već ona utvrđuje da li je izveštaj podnnet, da li je u skladu sa zakonom i da li je činjenično stanje u skladu sa zakonom. Ako se utvrdi da nije, zna se kakve su posledice po direktora. „Ja ne kažem da je direktor kriv, već kažem da nije obavio svoj posao. Tražio sam na sednici Skupštine da utvrdi činjenično stanje i da utvrdi eventualnu odgovornost za zaposlene koji nisu dobro obavili svoj pasao. Očekujem da će tužilaštvo i policija proveriti navode sa ove konferencije“.

Spasović je dodao i da su svi odbornici i predsednici Saveta mesnih zajednica pozvani da provere stanje na terenu i da je Skupština otvorena za sve njihove primedbe i sugestije.Criticized the work of the Directorate

After criticism of the Public Enterprise “Directorate for Construction,” given at the recent meeting of the City Požarevac, publicly addressed by the President of the Assembly, Bane Spasović and individual councilors and chairmen of Local Councils Community. They informed the public about the alleged state of facts which are found on the ground during control work carried out by the Department, and who do not agree with the financial plan approved funds and anticipated the run and led the work.

Councillor Ivan Jovic from MZ Sopot, said that the Council formed a committee which included representatives of all political parties and put together reports, each of the local community, which was presented to the public. He is one of the disputed works was the construction of a sidewalk from the primary school “Sveti Sava”  where was planned to make the 950 meters and for this purpose is defined by 3 million. He said it was done only 325 meters away and that is at the final analysis, this job overpaid and that the works are worth about 3 420 dinars per square meter. He added that there are problems related to the construction of a sewerage network, and that the project is exempted five streets which still has not made a sewer. Fecal sewage is not completed at the st.Yugoslav Army, although the money for that defined last year. For this remaining works did not start, nor is tender. He said he has all the streets have introduced water if the Council last year submitted a request.

Učesnici konferencije

Councillor and President of MZ Boulevard Dalibor Miljkovic informed the public of the Commission’s report, which was formed in the local community. The reason for the formation of the commission is to measure the length and width of the reconstructed sidewalks at st. “Boža Dimitrijević”. The Commission has established that the 349.6 meters of sidewalks paid 571.8 meters and for this purpose the total was allocated 1.5 million.

About discrepancies with the works performed in MZ Ćirikovac spoke councilor Mladjan Nikolić, who pointed out that the reconstruction of the stage in the Cultural invoiced for an area of 90 square meters and has done 70. Billed the purchase and installation of softwood planks in the amount of 63,900 dinars and not built not one. Paid and ceramic tiles in the amount of 58,800 dinars, and the local community has been there before that were built and only a few rows glued. Horizontal marking playground was collected for 128 square meters although the total painted 91 meter lines are 5 cm wide for a total of just 4.5 square meters. For this work it was collected 63,360 dinars. The same field were set and two handball goal that cost 143,000 dinars together. The retail price of one goal, stated at the conference, is 19 900 dinars.

President of the Assembly Požarevac Bane Spasović said that JP “Directorate for Construction” in their financial plans presented one state, and public procurement were made by another state. Spasović said that the executive approves funding based on financial plans, which means that the city set aside money to do all 950 meters of pavement in Sopot and all 571 feet at st. Bože Dimitrijevic, not just 230 meters sidewalks in MZ Boulevard and 325 meters in Sopot. As for radon in MZ Sopot, you have to start in August, not October. As far as the streets Bože Dimitrijevic, provided the amount of 1, 5 million Department not backed down. This means that it is not correct conclusion director JP Directorate of the building, down at the last Assembly that the works were not completed due to lack of funds. “The funds are provided as they are presented in the financial plan,” said Spasović.

He added that the Assembly does not have complete records of all such activities of the Directorate, but was completed only part that concerns about MZ said Ćirikovac, where in addition to the pronounced objections, the documentation states that the tender offer was with much lower prices that are not accepted. Spasović again from the Director of Public Enterprise “Directorate for Construction” requested to provide him with the remaining documentation. He added that if the establishment of the Directorate is not operated according to the law, the directors, there is only one solution, because in this case the job is not done properly, “If she do not state facts and documentation to what we say here, director of the Directorate remains only one solution, because then he did not do his job properly, did not ensure that the company operates in accordance with the law, not reviewed the relevant services and works in the field. ”

Spasović stressed that he would like a job that works with committee members working on executive power, because when the Assembly take control of yourself, then there are more possibilities for any corrections, but it is determined whether the report podnnet, whether it is in accordance with law and whether the facts of the case in accordance with law. If it is determined that it is not, we know the consequences for directors. “I’m not saying that the director’s fault, but I say he has not done its job. I was looking at the session of the Assembly to establish the facts and to determine the possible liability for employees who have not done our dogs. I expect the prosecutor’s office and police checked citations to this conference. ”

Spasović added that all councilors and presidents of local community councils are invited to check the situation on the ground and that the Assembly is open to all their comments and suggestions.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter