Почетак » Обавештења » Конкурси
 

КОНКРУС ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), члана 83. и 84. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), члана 8. Правилника о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и  3/17), члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19) и члана 26. став 7. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),  Градско веће Града Пожаревца, на основу Закључка, бр. 09-06-108/2021-20 од 15. јула 2021. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПИЛОТИРАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

I

             Расписује се Kонкурс за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године, у циљу избора пружаоца, који ће реализовати пилотирање услуге личног пратиоца, средствима из буџета Града Пожаревца,  у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

 Средства за реализацију пилотирања услуге из члана I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 и 7/21).

II

             Право подношења пријаве за пилотирање услуге личног пратиоца, имају организације, односно удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом под условом да спроводе активности или да им је седиште на територији Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације. 

             Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 4. Активности и план рада – да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 7. Обука – за ангажоване личне пратиоце, пружалац услуге је дужан да у сарадњи са Градом Пожаревцом спроведе обуку сваког новог личног пратиоца, по акредитованом програму Републичког завода за социјалну заштиту а која се односи на обуку личног пратиоца и да изврши ангажовање личних пратилаца према потребама васпитно образовних установа, односно школа у које су деца и ученици укључени;
 8. Стручност – изабрано удружење, односно реализатор пројектних активности, има најмање једног стручног радника лиценцираног за обављање стручних послова у оквиру социјалне заштите;
 9. Искуство – да имају најмање 5 година искуства у раду са децом са сметњама у развоју и да су у досадашњем раду реализовали пројекте у партнерству са институцијама образовног система, тј. основним и средњим школама о чему прилажу релевантан доказ (протокол о партнерству и извештај партнера о реализованим пројектним активностима);
 10. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Града, и на који начин.

III

           Потпуна програмска документација за пријаву на конкурс треба да садржи:

–    образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за који се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица;

–   доказ о партнерству са институцијама образовног система, тј. основним и средњим школама (протокол о партнерству и извештај партнера о реализованим пројектним активностима,

–      доказ о упису у регистар код надлежног органа,

 • копију статута удружења / организације у коме је утврђено да се циљеви удружења / организације  остварују у области у којој се програм реализује;

–     одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

 • копију оснивачког акта.

IV

             Образац пријаве на конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

            Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

 V

 Поднети програми учесника конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до 31. децембра 2021. године.

VI

            Образац пријаве на јавни конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријава за пилотирање услуге личног пратиоца у 2021. години, са назнаком “Пријава на конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца за Комисију за вредновање пријава за пилотирање услуге личног пратиоца у 2021. години, ул.  Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

VII

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

VIII

Комисија за вредновање пријава за пилотирање услуге личног пратиоца у 2021. години размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године.

Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе Града Пожаревца.

На предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији за вредновање пријава за пилотирање услуге личног пратиоца у 2021. години, у року од 5 дана од дана објављивања предлога листе. По приговору одлучује комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.

IX

            Одлуку о избору пружаоца пилот пројекта из члана I. овог конкурса доноси Градско веће Града Пожаревца а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч  Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, ср.

Download ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ