Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2021. години

На основу члана  19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20), Одлуке Градског већа Града Пожаревца,  бр. 09-06-2/2021-17-1 од  15. јануара 2021. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр.09-06-2/2021-17-2 од 15. јануара 2021. године,

           Градско веће Града Пожаревца расписује

К  О  Н  К  У  Р  С / Ј А В Н И  П О З И В

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2021. години

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА,НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

    Одлуком Градског већа Града Пожаревца,  бр.09-06-2/2021-17од  15. јануара 2021. године, средства у износу од 5.130.000,00 динара, опредељена су за конкурс / јавни позив  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијски, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2021. години ( у даљем тексту:конкурс /јавни позив).

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења медијских садржаја у новинама, радиу или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији Града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији Града Пожаревца, уписане у регистар медија.

Предмет конкурса / јавног позива је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2021. години, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији Града Пожаревца; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју привредних активности, културног и уметничког стваралаштва (извештавању о значајним привредним, културним, спортским и другим активностима у Граду Пожаревцу); неговању српског пријатељства са осталим земљама у региону; развоју образовања, науке, спорта (спортске манифестације) и физичке културе; развоју пољопривреде, заштити животне средине (заштита од амброзије, дератизација и дезинсекција) и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, медијске писмености, развијање толеранције и равноправности, као и подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина. 

II.  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ/ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Предложени пројекат се мора реализовати преко регистрованих медија.

На конкурсу / јавном позиву може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, а реализује програмске садржаје у штампаним медијима, радиу, или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији Града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији Града Пожаревца, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја као и аудио и аудио/видео продукције који имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма), а реализује програмске садржаје у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији Града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији Града Пожаревца, укључујући и интернет странице, уписане у регистар медија.

Право учешћа  на конкурсу / јавном позиву немају издавачи медија који се финансирају из  Буџета Републике Србије, односно буџета Града Пожаревца и других јавних прихода.

            Учесник конкурса / јавног позива може конкурисати само са jедним проjектом.       

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

            Уколико је правно лице издавач више медија, може  учествовати са једним пројектом за сваки медиј, чији је издавач.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 800.000,00 динара.

Учесник конкурса / јавног позива може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности предложеног пројекта.

Учесник конкурса / јавног позива, коме Градско веће Града Пожаревца определи средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује само још једном, са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти,  и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума наведених из тачке  2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Програмски приоритети су:

 1. очување српског националног и културног идентитета и jезика;
 2. наталитет;
 3. програми намењени деци;
 4. унапређење положаjа и равноправности одређених друштвених група:  економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
 5. европске интеграције;
 6. заштита животне средине;
 7. корупција;
 8. сиромаштво;
 9. говор мржње;
 10. мигрантска криза;
 11. унапређење медијске писмености;
 12. родна равноправност.

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • мера у којој пројекат доприноси очувању културног индентитета српског народа и националних мањина који живе на територији Града Пожаревца;
 • актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, проблем наталитета, итд.);  
 • мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд;
 • мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;
 • оригиналност теме;
 • значај пројекта са становишта интереса за јавност, односно информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна;
 • гледаност телевизијског програма и слушаност радијског програма;
 • покривеност подручја емитовања;
 • тираж код штампаних медија;
 • територија реализације пројекта;
 • кадровски потенцијал и техничка опремљеност;
 • континуитет у производњи медијских садржаја дефинисаних Конкурсом;
 • заступљеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту (дужина радио и тв програма, број страница са текстовима у новинама и интернет порталима и слично).

          Препорука је да произведени медијски садржај буде приступачан особама са инвалидитетом  (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др). 

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА И РОКОВИ

Конкурс/ јавни позив се објављује у недељном листу „Реч Народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Пријаве на Конкурс / јавни позив  подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељном листу „Реч Народа“.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на конкурс / јавни позив подноси се на обрасцу прописаном Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/17 и 8/17), који се доставља у четири примерка. Образац пријаве (Образац 1 – пријава и Образац 2 –табела буџета пројекта), преузима се са веб-сајта Града Пожаревца.

Уз пријаву (Обазац 1 и Образац 2) подносилац пројекта – учесник конкурса / јавног позива је дужан да  приложи копије следећих докумената:

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији јавног гласила у Регистру јавних гласила, односно регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;
 • уговор или оверену изjаву издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 •  визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • Доказ – потврду Народне банке Србије, да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника, који је учесник конкурса нема блокиран рачун;

За електронске медије доставити још:

– доказ о територијалној покривености емитовања;

– програмску шему;

За штампане медије доставити доказ о дистрибутивном тиражу.

За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја,  доставити оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован /објављен у том медију.

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

    Пријаве на конкурс / јавни позив са пратећом документацијом предају се непосредно у писарници Градске управе Града Пожаревца, Дринска бр. 2, канцеларија број 9, или достављају поштом на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Дринска бр. 2, у затвореној коверти са назнаком «Не отварати – Пријава на конкурс / јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2021. години.

 VII.  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

   Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градском већу Града Пожаревца. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Удружења и појединци, предлоге  за члана комисије могу послати у најкасније у року од 15 дана од дана објављивања конкурса / јавног позива у недељном листу „Реч народа“ на адресу: Градско веће Града Пожаревца Дринска 2, са назнаком „Предлози за чланове комисије за Конкурс/јавни позив за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца  у 2021. години.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање 3 године пре датума расписивања Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VIII.  КОМИСИЈА

Поднете пријаве по конкурсу  / јавном позиву разматра и доноси предлог о расподели средстава конкурсна комисија коју решењем именује  Градско веће Града Пожаревца.

За члана односно чланове (у зависности од броја приспелих пријава) комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и које није поднело пријаву на конкурс / јавни позив за доделу средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисaња.

IX РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити предлог листе за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2021. годину, која ће се објавити  на званичној интернет страници Града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

О расподели средстава, на предлог конкурсне комисије, одлучује Градско веће Града Пожаревца решењем. Решење Градског већа Града Пожаревца је коначно и против њега се може покренути управни спор.

 Скенирано решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

                 Решење Градског већа Града Пожаревца о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs)  и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. Поред решења о расподели средстава, на интернет презентацији Града Пожареввца биће објављена коначна листа комисије о расподели средстава, кратак опис пројектата којима су одобрена средства, као и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења Градског већа Града Пожаревца закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

X. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 • Конкурс / јавни позив се објављује у недељном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца.
 • Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од нана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“.
 • Пријаве које стигну ван прописаног рока неће бити разматране.
 • Конкурсни материјал се не враћа.
 • Додатне информациjе могу се добити радним данима у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број: 42, или на телефон број: 064/89-18-275, Дејан Крстић.

НАПОМЕНА:

На све обавезе које нису наведене у овом конкурсу / јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Градоначелник Града Пожаревца

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Изјава учесника конкурса који се бави производњом медијских садржаја

Образац 1- Буџет пројекта

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања

Подели са другима: Facebook Twitter