Почетак » Обавештења » О Граду
 

Конкурс / Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2021. години

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 29. јануара 2021. године  је на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18 – исправка и 10/19) члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),  донело следећи

З А К Љ У Ч А К

  1. Поништава се Конкурс / Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у години, објављен дана 19. јануара 2021. године у Локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.
  2. Текст новог Конкурса/ Јавног позива  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, телевизијске, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2021. години, доставити на мишљење о усклађености текста Конкурса са правилима о додели државне помоћи, Комисији за контролу државне помоћи Министарства финансија Републике Србије, у циљу расписивања истог.
  3. Даном доношења овог Закључка ставља се ван снаге Закључак, бр. 09-06-2/2021-17-2 од 15. јануара 2021. године.
  4. Овај Закључак објавити у Локалном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца: pozarevac.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка, садржан је у члану 4. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члану 30. и 31. ст. 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/19), члану 82. Статута Града Пожаревца Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18 и 12/18 – исправка и 10/19)  и члану 26. став 1. и 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17).

Чланом 4. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, предвиђено је да средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса расподељују се у складу са правилима о додели државне помоћи.

Чланом 30. Закона о контроли државне помоћи предвиђа да државна помоћ мора бити пријављена Комисији у случају да се додељује:

1) на основу прописа који представљају шему државне помоћи;

2) на основу акта даваоца унапред одређеном кориснику (индивидуална државна помоћ);

3) индивидуална државна помоћ на основу шема државне помоћи, чија планирана вредност, без обзира на врсту и број инструмената доделе, износи најмање десет милиона евра у динарској противвредности.

Пријава садржи податке и информације на основу којих Комисија може правилно и потпуно да утврди чињенично стање, односно оцени да ли је државна помоћ усклађена, а чију садржину и облик ближе уређује Влада.

Подносилац пријаве је предлагач прописа, давалац или склуп даваоца државне помоћи, који подноси Комисији пријаву.

За тачност и истинитост података наведених у пријави је одговоран подносилац пријаве.

Државна помоћ која подлеже обавези пријаве, не може се доделити пре него што Комисија да мишљење односно донесе решење којим се оцењује усклађеност са правилима о додели државне помоћи.

Чланом 31. став 1. Закона о контроли државне помоћи предвиђено је да je предлагач оносно доносилац прописа дужан да нацрт односно предлог прописа и пријаву из члана 30. овог закона достави Комисији ради оцене његове усклађености са правилима о додели државне помоћи.

Став 2. истог закона прописује да пропис из става 1. овог члана може се приликом доношења, односно утврђивања предлога разматрати само уз мишљење Комисије које садржи оцену степена усклађености.

Разлог за доношење овог закључка којим се поништава Конкурс / Јавни позив  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца у 2021. години, објављеног дана 19. јануара 2021. године у Локалном листу „Реч народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs, проистиче из смерница надлежног Министарства финансија Републике Србије, а које се односе на процедуру прибављања мишљења Комисије за контролу државне помоћи у складу са Законом о контроли државне помоћи, а у циљу расписивања конкурса.

Наиме, Законом о контроли државне помоћи прописано је да је предлагач, односно доносилац прописа дужан да нацрт односно предлог прописа достави Комисији за контролу државне помоћи ради оцене његове усклађености са правилима о додели државне помоћи, а да се пропис може разматрати само уз мишљење Комисије које садржи оцену степена усклађености.

            Сходно наведеном, с обзиром да је пре расписивања конкурса потребно мишљење Комисије за контролу државне помоћи ради оцене текста конкурса са правилима о додели државне помоћи, Градско веће Града Пожаревца је донело закључак као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење закључка 

Процењујући финансијске ефекте овог закључка на буџет Града Пожаревца утврђено је да за реализацију овог закључка нису потребна средства из буџета Града за 2021. годину.

     У Пожаревцу, 29. јануара2021. године                                                        Број:09-06-10/2021-3

     ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РУКОВОДИЛАЦ

ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

 И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Небојша Трајковић, дипл. правник

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике