Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Konkurs / Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2021. godini

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici održanoj dana 29. januara 2021. godine  je na osnovu, člana 82. Statuta Grada Požarevca Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 10/18 i 12/18 – ispravka i 10/19) člana 26. stav 5. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17),  donelo sledeći

Z A K Lj U Č A K

  1. Poništava se Konkurs / Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u godini, objavljen dana 19. januara 2021. godine u Lokalnom listu „Reč naroda“  i na internet stranici Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.
  2. Tekst novog Konkursa/ Javnog poziva  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2021. godini, dostaviti na mišljenje o usklađenosti teksta Konkursa sa pravilima o dodeli državne pomoći, Komisiji za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija Republike Srbije, u cilju raspisivanja istog.
  3. Danom donošenja ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak, br. 09-06-2/2021-17-2 od 15. januara 2021. godine.
  4. Ovaj Zaključak objaviti u Lokalnom listu „Reč naroda“ i na internet stranici Grada Požarevca: pozarevac.rs.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Zaključka, sadržan je u članu 4. stav 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), članu 30. i 31. st. 1. i 2. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 73/19), članu 82. Statuta Grada Požarevca Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 10/18 i 12/18 – ispravka i 10/19)  i članu 26. stav 1. i 5. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17).

Članom 4. stav 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, predviđeno je da sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Članom 30. Zakona o kontroli državne pomoći predviđa da državna pomoć mora biti prijavljena Komisiji u slučaju da se dodeljuje:

1) na osnovu propisa koji predstavljaju šemu državne pomoći;

2) na osnovu akta davaoca unapred određenom korisniku (individualna državna pomoć);

3) individualna državna pomoć na osnovu šema državne pomoći, čija planirana vrednost, bez obzira na vrstu i broj instrumenata dodele, iznosi najmanje deset miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prijava sadrži podatke i informacije na osnovu kojih Komisija može pravilno i potpuno da utvrdi činjenično stanje, odnosno oceni da li je državna pomoć usklađena, a čiju sadržinu i oblik bliže uređuje Vlada.

Podnosilac prijave je predlagač propisa, davalac ili sklup davaoca državne pomoći, koji podnosi Komisiji prijavu.

Za tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi je odgovoran podnosilac prijave.

Državna pomoć koja podleže obavezi prijave, ne može se dodeliti pre nego što Komisija da mišljenje odnosno donese rešenje kojim se ocenjuje usklađenost sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Članom 31. stav 1. Zakona o kontroli državne pomoći predviđeno je da je predlagač onosno donosilac propisa dužan da nacrt odnosno predlog propisa i prijavu iz člana 30. ovog zakona dostavi Komisiji radi ocene njegove usklađenosti sa pravilima o dodeli državne pomoći.

Stav 2. istog zakona propisuje da propis iz stava 1. ovog člana može se prilikom donošenja, odnosno utvrđivanja predloga razmatrati samo uz mišljenje Komisije koje sadrži ocenu stepena usklađenosti.

Razlog za donošenje ovog zaključka kojim se poništava Konkurs / Javni poziv  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2021. godini, objavljenog dana 19. januara 2021. godine u Lokalnom listu „Reč naroda“  i na internet stranici Grada Požarevca: www.pozarevac.rs, proističe iz smernica nadležnog Ministarstva finansija Republike Srbije, a koje se odnose na proceduru pribavljanja mišljenja Komisije za kontrolu državne pomoći u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, a u cilju raspisivanja konkursa.

Naime, Zakonom o kontroli državne pomoći propisano je da je predlagač, odnosno donosilac propisa dužan da nacrt odnosno predlog propisa dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći radi ocene njegove usklađenosti sa pravilima o dodeli državne pomoći, a da se propis može razmatrati samo uz mišljenje Komisije koje sadrži ocenu stepena usklađenosti.

            Shodno navedenom, s obzirom da je pre raspisivanja konkursa potrebno mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći radi ocene teksta konkursa sa pravilima o dodeli državne pomoći, Gradsko veće Grada Požarevca je donelo zaključak kao u dispozitivu.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zaključka 

Procenjujući finansijske efekte ovog zaključka na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da za realizaciju ovog zaključka nisu potrebna sredstva iz budžeta Grada za 2021. godinu.

     U Požarevcu, 29. januara2021. godine                                                        Broj:09-06-10/2021-3

     GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

RUKOVODILAC

ODELjENjA ZA POSLOVE ORGANA GRADA

 I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Nebojša Trajković, dipl. pravnik

 

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA  POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter