Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Konkurs za dodelu stipendija studentimaThe competition for scholarships to students

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu

I

          Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca, za period od sedam meseci i to od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine i mesec septembar 2014.

 

II

         Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu  grada Požarevca za tekuću godinu. Gradsko veće grada Požarevca dodeliće ukupno 19 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

– I stepen visokog obrazovanja  – 9 stipendija dodeliće se  studentima sledećih deficitarnih zanimanja, koja nisu realizovana po sprovedenom Konkursu od 28.1.2014. godine i to:

Naziv fakultetaZanimanjeBroj kandidata
1.Medicinski fakultetdoktor medicine

1

2.Arhitektonski fakultetarhitekta

1

3.Pravni fakultetdipl.pravnik

1

4.Matematički fakultetprofesor matematike

1

5.Fizički fakultetprofesor fizike

1

6.Hemijski fakultetprofesor hemije

1

7.Fakultet muzičke umetnostiprofesor gitare

1

8.Fakultet muzičke umetnostiprofesor violine

1

9.Rudarsko-geološko metalurški fakultetdipl.inženjer rudarstva

1

ukupno

9

 

–           II i III stepen visokog obrazovanja –  ukupno 10 stipendija. 

III

         Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće grada Požarevca na osnovu konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

         Gradsko veće grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana i ista iznosi 8.600,00 dinara (slovima: osmahiljadašestodinara).

V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini  na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog ili trećeg stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

          Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

          Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 2. studenti prve godine (brucoši), dostavljaju fotokopiju svedočanstava o završenoj I, II,III i IV godini srednjeg obrazovanja;
 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 4. fotokopiju lične karte;
 5. izjava studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih  ili republičkih stipendija i kredita;
 6. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;
 7. Kandidat koji je student na studijama drugog  i trećeg stepena pored navedene dokumentacije od 1. do 6. dostavlja i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

VIII

      Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

 

IX

      Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA  DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2013/2014. GODINU – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

     Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

         Gradsko veće grada Požarevca, na predlog Komisije zadržava pravo da po zaključenju konkursa, a pre izbora kandidata, izvrši preraspodelu utvrđenog broja stipendija, ukoliko se za pojedina zanimanja ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa.

         Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.30, ili na telefon broj 012/539-683, Sanja Žarić, ili telefon broj 065/8918-371 – Vesna Pejić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

 Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva , sr.

Download Prijava za dobijanje studentske stipendije

Download Konkurs za dodelu stipendija

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za školsku 2013/2014. godinu

I

          Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca, za period od sedam meseci i to od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine i mesec septembar 2014.

 

II

         Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu  grada Požarevca za tekuću godinu. Gradsko veće grada Požarevca dodeliće ukupno 19 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

– I stepen visokog obrazovanja  – 9 stipendija dodeliće se  studentima sledećih deficitarnih zanimanja, koja nisu realizovana po sprovedenom Konkursu od 28.1.2014. godine i to:

 Naziv fakultetaZanimanjeBroj kandidata
1.Medicinski fakultetdoktor medicine

1

2.Arhitektonski fakultetarhitekta

1

3.Pravni fakultetdipl.pravnik

1

4.Matematički fakultetprofesor matematike

1

5.Fizički fakultetprofesor fizike

1

6.Hemijski fakultetprofesor hemije

1

7.Fakultet muzičke umetnostiprofesor gitare

1

8.Fakultet muzičke umetnostiprofesor violine

1

9.Rudarsko-geološko metalurški fakultetdipl.inženjer rudarstva

1

  ukupno

9

 

–           II i III stepen visokog obrazovanja –  ukupno 10 stipendija. 

III

         Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće grada Požarevca na osnovu konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

         Gradsko veće grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana i ista iznosi 8.600,00 dinara (slovima: osmahiljadašestodinara).

V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini  na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog ili trećeg stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

          Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

          Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 2. studenti prve godine (brucoši), dostavljaju fotokopiju svedočanstava o završenoj I, II,III i IV godini srednjeg obrazovanja;
 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 4. fotokopiju lične karte;
 5. izjava studenta overena u Gradskoj upravi ili sudu da nije korisnik drugih gradskih  ili republičkih stipendija i kredita;
 6. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;
 7. Kandidat koji je student na studijama drugog  i trećeg stepena pored navedene dokumentacije od 1. do 6. dostavlja i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

VIII

      Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

 

IX

      Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA  DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2013/2014. GODINU – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

     Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

         Gradsko veće grada Požarevca, na predlog Komisije zadržava pravo da po zaključenju konkursa, a pre izbora kandidata, izvrši preraspodelu utvrđenog broja stipendija, ukoliko se za pojedina zanimanja ne prijave kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa.

         Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.30, ili na telefon broj 012/539-683, Sanja Žarić, ili telefon broj 065/8918-371 – Vesna Pejić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

 Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva , sr.

Download Prijava za dobijanje studentske stipendije

Download Konkurs za dodelu stipendija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter