Почетак » Обавештења » О Граду
 

Конкурс за доделу стипендија студентимаThe competition for scholarships to students

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину

I

          Градско веће града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од седам месеци и то од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године и месец септембар 2014.

 

II

         Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету  града Пожаревца за текућу годину. Градско веће града Пожаревца доделиће укупно 19 стипендија, према години студија и постигнутом успеху у току студија и то:

– I степен високог образовања  – 9 стипендија доделиће се  студентима следећих дефицитарних занимања, која нису реализована по спроведеном Конкурсу од 28.1.2014. године и то:

Назив факултетаЗанимањеБрој кандидата
1.Медицински факултетдоктор медицине

1

2.Архитектонски факултетархитекта

1

3.Правни факултетдипл.правник

1

4.Математички факултетпрофесор математике

1

5.Физички факултетпрофесор физике

1

6.Хемијски факултетпрофесор хемије

1

7.Факултет музичке уметностипрофесор гитаре

1

8.Факултет музичке уметностипрофесор виолине

1

9.Рударско-геолошкo металуршки факултетдипл.инжењер рударства

1

укупно

9

 

–           II и III степен високог образовања –  укупно 10 стипендија. 

III

         Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће града Пожаревца на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија).

IV

         Градско веће града Пожаревца је утврдило појединачни месечни износ стипендије највише до висине износа стипендије на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана и иста износи 8.600,00 динара (словима: осмахиљадашестодинара).

V

          Право на доделу стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су редовно уписани у текућој школској години  на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији града Пожаревца.

На конкурс се могу пријавити студенти од I до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог или трећег степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и одлуком.

VI

          Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13).

VII

          Кандидат уз попуњени образац пријаве на конкурс доставља следећу документацију:

 1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 2. студенти прве године (бруцоши), достављају фотокопију сведочанстава о завршеној I, II,III и IV години средњег образовања;
 3. уверење о држављанству Републике Србије;
 4. фотокопију личне карте;
 5. изјава студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских  или републичких стипендија и кредита;
 6. лица која су корисници социјалне помоћи – потврду Центра за социјални рад Пожаревац да су примаоци месечног новчаног примања;
 7. Кандидат који је студент на студијама другог  и трећег степена поред наведене документације од 1. до 6. доставља и фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање;

Поднета конкурсна документа се не враћају.

VIII

      Конкурс објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

 

IX

      Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013/2014. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

X

     Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

XI

      Комисија ћe разматрати само захтеве студената који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

XII

         Градско веће града Пожаревца, на предлог Комисије задржава право да по закључењу конкурса, а пре избора кандидата, изврши прерасподелу утврђеног броја стипендија, уколико се за поједина занимања не пријаве кандидати који испуњавају услове Конкурса.

         Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.30, или на телефон број 012/539-683, Сања Жарић, или телефон број 065/8918-371 – Весна Пејић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

 Миомир Илић, дипл. инж шумарства , ср.

Download Пријава за добијање студентске стипендије

Download Конкурс за доделу стипендија

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13),  Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-8/2014-17 од 22. јануара 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца за школску 2013/2014. годину

I

          Градско веће града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца, за период од седам месеци и то од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године и месец септембар 2014.

 

II

         Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету  града Пожаревца за текућу годину. Градско веће града Пожаревца доделиће укупно 19 стипендија, према години студија и постигнутом успеху у току студија и то:

– I степен високог образовања  – 9 стипендија доделиће се  студентима следећих дефицитарних занимања, која нису реализована по спроведеном Конкурсу од 28.1.2014. године и то:

 Назив факултетаЗанимањеБрој кандидата
1.Медицински факултетдоктор медицине

1

2.Архитектонски факултетархитекта

1

3.Правни факултетдипл.правник

1

4.Математички факултетпрофесор математике

1

5.Физички факултетпрофесор физике

1

6.Хемијски факултетпрофесор хемије

1

7.Факултет музичке уметностипрофесор гитаре

1

8.Факултет музичке уметностипрофесор виолине

1

9.Рударско-геолошкo металуршки факултетдипл.инжењер рударства

1

  укупно

9

 

–           II и III степен високог образовања –  укупно 10 стипендија. 

III

         Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће града Пожаревца на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија).

IV

         Градско веће града Пожаревца је утврдило појединачни месечни износ стипендије највише до висине износа стипендије на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана и иста износи 8.600,00 динара (словима: осмахиљадашестодинара).

V

          Право на доделу стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су редовно уписани у текућој школској години  на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији града Пожаревца.

На конкурс се могу пријавити студенти од I до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог или трећег степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и одлуком.

VI

          Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 18/13).

VII

          Кандидат уз попуњени образац пријаве на конкурс доставља следећу документацију:

 1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 2. студенти прве године (бруцоши), достављају фотокопију сведочанстава о завршеној I, II,III и IV години средњег образовања;
 3. уверење о држављанству Републике Србије;
 4. фотокопију личне карте;
 5. изјава студента оверена у Градској управи или суду да није корисник других градских  или републичких стипендија и кредита;
 6. лица која су корисници социјалне помоћи – потврду Центра за социјални рад Пожаревац да су примаоци месечног новчаног примања;
 7. Кандидат који је студент на студијама другог  и трећег степена поред наведене документације од 1. до 6. доставља и фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање;

Поднета конкурсна документа се не враћају.

VIII

      Конкурс објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

 

IX

      Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2013/2014. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

X

     Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.

XI

      Комисија ћe разматрати само захтеве студената који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

XII

         Градско веће града Пожаревца, на предлог Комисије задржава право да по закључењу конкурса, а пре избора кандидата, изврши прерасподелу утврђеног броја стипендија, уколико се за поједина занимања не пријаве кандидати који испуњавају услове Конкурса.

         Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.30, или на телефон број 012/539-683, Сања Жарић, или телефон број 065/8918-371 – Весна Пејић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

 Миомир Илић, дипл. инж шумарства , ср.

Download Пријава за добијање студентске стипендије

Download Конкурс за доделу стипендија