Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-158/2018-2 od 9. novembra 2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

I

          Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca, za period od deset meseci i to od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine i mesec septembar 2019. godine.                               

II

         Broj studentskih stipendija utvrđen prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Požarevca za tekuću godinu. Gradsko veće Grada Požarevca dodeliće ukupno 65 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

– za I stepen visokog obrazovanja  52  stipendije dodeliće se studentima sledećih deficitarnih zanimanja:

 Naziv fakultetaZanimanje/smerBroj

kandidata

1.Farmaceutski fakultetDiplomirani farmaceut2
2.Mašinski fakultetDiplomirani inženjer mašinstva2
3.  Poljoprivredni fakultetDiplomirani inženjer poljoprivrede

– agroekonomija

-prehrambena tehnologija

 

 

1

2

 

4.Veterinarski fakultetDoktor veterinarske medicine1
5.Učiteljski fakultetProfesor razredne nastave

Diplomirani vaspitač

1

1

6.Fakultet muzičke umetnostiDiplomirani teoretičar umetnosti- etnomuzikolog 

1

 

7.Matematički fakultetDiplomirani matematičar

Diplomirani informatičar

2

1

8.Fizički fakultet /Fakultet za fizičku hemijuDiplomirani fizičar/fizikohemičar1
9.Hemijski fakultet/Fakultet za fizičku hemijuDiplomirani hemičar/fizikohemičar

Diplomirani biohemičar

1

1

10.Visoka zdravstvena škola strukovnnih studijaRendgenolog1
11.Rudarsko-geološki fakultet– rudarsko inženjerstvo

– inženjerstvo nafte i gasa

– hidrogeologija

1

1

1

12.Šumarski fakultetDiplomirani inženjer šumarstva

smer

-ekološki inženjering u zaštiti

zemljišnih i vodenih resursa

 

 

1

 

13.

 

Elektrotehnički fakultet

Diplomirani inženjer elektrotehnike

–  elektrotehnika i računarstvo

–  softversko inženjerstvo

 

3

1

 

14.

 

Građevinski fakultet

Diplomirani  inženjer građevinarstva

   –  studijski program geodezije

    – dipl. inž hidrogradnje

 

1

1

15.Medicinski fakultetLekar opšte prakse3
16.Arhitektonski fakultetOsnovne i integrisane akademske studije 

2

17.Pravni fakultetDiplomirani pravnik3
18.Ekonomski fakultetDiplomirani ekonomista2
19.Saobraćajni fakultetDiplomirani inženjer saobraćaja –

-drumski saobraćaj

-telekomunikacioni saobraćaj i mreže

 

1

1

20.Biološki fakultetDiplomirani biolog1
21.Stomatološki fakultetDoktor stomatologije

Zubni tehničar – protetičar

 

1

2

22.Filološki fakultetDiplomirani filolog

  – kineski jezik

  – arapski jezik

  – nemački jezik

 

1

1

1

23.Filozofski fakultetDiplomirani arheolog1
 

24.

 

Fakultet organizacionih nauka

 

-Informacioni sistemi i tehnologije

-Operacioni menadžment

 

2

1

25.Kriminalističko – policijska akademija 

Forenzičko inženjerstvo

 

1

 Ukupno 52

 

  • za II i III stepen visokog obrazovanja – ukupno 13 stipendija.

Pravo podnošenja prijava imaju studenti državnih fakulteta koji pohađaju smerove, studijske programe, odnosno dobijaju stručna zvanja navedena u konkursu, bez obzira da li su nazivi visokoškolskih ustanova u različitim gradovima na teritoriji Republike Srbije, isti odnosno slični nazivu visokoškolske ustanove navedene u konkursu.

III

         Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće Grada Požarevca na osnovu predloga konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

         Gradsko veće Grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana, a koji će Grad Požarevac finansirati iz budžeta, kao davalac stipendije, po donošenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu.

V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji

su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca.

         Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija koji nemaju status apsolventa, nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog ili trećeg stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

          Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

          Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
  2. studenti prve godine (brucoši), pored uverenja o upisanom zimskom semestru, kojim se dokazuje da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, dostavljaju fotokopije svedočanstava o završenoj I, II, III i IV godini srednjeg obrazovanja, overene kod javnog beležnika;
  3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
  4. fotokopiju lične karte;
  5. izjavu studenta overenu kod jvnog beležnika da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija; uz izjavu student dostavlja podatak da li je konkurisao za republičku stipendiju (student koji ostvari pravo na republičku stipendiju gubi pravo na stipendiju Grada Požarevca u celosti –ne zaključuje se/raskida se ugovor o dodeli stipendije);
  6. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;
  7. kandidat koji je student na studijama drugog i trećeg stepena pored navedene dokumentacije od 1. do 6. dostavlja i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

VIII

       Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX

   Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za  dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2018/2019. GODINU – NE OTVARATI“

      Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

     Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

         Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.131, ili na telefon broj 012/539-786, Tamara Tepšić, ili telefon broj 012/539-621  –  Vesna Pejić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, sr.

Prijava za dobijanje studentske stipendije

Podeli sa drugima: Facebook Twitter