Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu

 Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-63/2022-2-1 od  16.5. 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu

 

I

          Nakon sprovedenog Konkursa za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu, objavljenog u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ od 9. novembra 2021. godine i Konkursa objavljenog objavljenog u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ od 15. februara 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, na osnovu obezbeđenih sredstava u budžetu Grada Požarevca, raspisuje Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca, za period od deset meseci i to od 1. oktobra 2021. godine do 30. juna 2022. godine i mesec septembar 2022. godine.

II

Broj studentskih stipendija utvrđen je prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu, u okviru sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Grada Požarevca za  2022. godinu  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21), u okviru razdela 5 – Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0902-0001, PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, Funkcija – 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 108, Ekonomska klasifikacija 472714 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – Studentske stipendije, u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara.

 Gradsko veće Grada Požarevca dodeliće ukupno 6 stipendija, prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija i to:

          – za I stepen visokog obrazovanja 6 stipendija dodeliće se studentima sledećih deficitarnih zanimanja:

 Naziv fakultetaZanimanje/smerBroj

kandidata

 

1.

 

Saobraćajni fakultet

 

–   Bezbednost drumskog saobraćaja

 

1

 

2.

 

Stomatološki fakultet

 

–   Doktor stomatologije

 

 

2

 

3.

 

Filološki fakultet

 

  – Engleski jezik 

 

1

 

4.

 

Fakultet tehničkih nauka

 

 

–   Elektroenergetika

 

 

2

 

         UKUPNO

 

6

 

Pravo podnošenja prijava imaju studenti državnih fakulteta koji pohađaju smerove, studijske programe, odnosno dobijaju stručna zvanja navedena u konkursu, bez obzira da li su nazivi visokoškolskih ustanova u različitim gradovima na teritoriji Republike Srbije, isti odnosno slični nazivu visokoškolske ustanove navedene u konkursu.

III

         Odluku o dodeli stipendija donosi Gradsko veće Grada Požarevca na osnovu predloga konačne rang liste sačinjene od strane Komisije za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca ( u daljem tekstu: Komisija).

IV

         Gradsko veće Grada Požarevca je utvrdilo pojedinačni mesečni iznos stipendije u iznosu od 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara), na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana, a koji će Grad Požarevac finansirati iz budžeta, kao davalac stipendije, po donošenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu.

V

          Pravo na dodelu stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su redovno upisani u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Požarevca.

         Na konkurs se mogu prijaviti studenti od I do V (i VI) godine osnovnih studija koji nemaju status apsolventa, nisu u radnom odnosu i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i odlukom.

VI

          Stipendije se dodeljuju po kriterijumima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13).

VII

          Kandidat uz popunjeni obrazac prijave na konkurs dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1. uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
  2. studenti prve godine (brucoši), pored uverenja o upisanom zimskom semestru, kojim se dokazuje da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, dostavljaju fotokopije svedočanstava o završenoj I, II, III i IV godini srednjeg obrazovanja, overene kod javnog beležnika;
  3. fotokopiju lične karte;
  4. izjavu studenta overenu kod javnog beležnika da nije korisnik drugih gradskih ili republičkih stipendija (student koji ostvari pravo na republičku stipendiju i stipendiju Grada Požarevca, opredeljuje se za jednu ili drugu stipendiju i o tome obaveštava nadležno ministarstvo i Komisiju za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu; student koji se opredeli za republičku stipendiju gubi pravo na stipendiju Grada Požarevca u celosti –ne zaključuje se/raskida se ugovor o dodeli stipendije. U trenutku podnošenja zahteva za raskid ugovora dostavlja se dokaz o povraćaju do tada primljenih sredstava iz budžeta Grada Požarevca, po osnovu dobijene stipendije);
  5. lica koja su korisnici socijalne pomoći – potvrdu Centra za socijalni rad Požarevac da su primaoci mesečnog novčanog primanja;

Podneta konkursna dokumenta se ne vraća.

VIII 

       Konkurs objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX

   Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za  dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu, ulica Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2021/2022. GODINU – NE OTVARATI“

        Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

X

      Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“.

XI

      Komisija će razmatrati samo zahteve studenata koji ispunjavaju uslove predviđene ovim konkursom. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica, dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

XII

      Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.131, ili na telefon broj 012/539-786, Tamara Tepšić, ili telefon broj 012/539-621  –  Dr Goran Nestorović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, sr.

PRIJAVA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter