Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину

 На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) и Закључка Градског већа Града Пожаревца број:09-06-38/2024-16-121. марта 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину

I

          Након спроведеног Конкурса за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину, објављеном у локалном јавном гласилу „Реч народа“ од 14. новембра 2023. године, и након доношења решења Градског већа Града Пожаревца о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 09-06-38/2024-8 од 21. марта 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца, за период од десет месеци и то од 1. октобра 2023. године до 30. јуна 2024. године и месец септембар 2024. године.

II

Број студентских стипендија утврђен је према расположивим средствима у буџету Града Пожаревца за 2024. годину, преосталим по спроведеном конкурсу из тачке I, у оквиру средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23), у оквиру раздела 5 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0902-0001, ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, Функција – 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту, Позиција 116, Економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета (у Финансијском плану Градске управе на економској класификацији 472714 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Студентске стипендије), у укупном износу од 1.700.000,00 динара.

 Градско веће Града Пожаревца доделиће укупно 17 стипендија, према години студија и постигнутом успеху у току студија и то:

        – за I степен високог образовања  – 15 стипендија  доделиће се  студентима следећих дефицитарних занимања:

 Назив факултетаЗанимање/смерБрој

кандидата

 

1.

 

Фармацеутски факултет

 

– Дипломирани фармацеут

 

1

 

2.

 

Медицински факултет

 

– Лекар опште праксе

 

 

3.

 

Ветеринарски факултет

 

-Доктор ветеринарске медицине

 

1

 

4.

 

Висока здравствена школа струковнних студија

 

 

– Струковна медицинска сестра – бабица

 

1

 

5.

 

 

Технолошко – металуршки факултет

 

 

–   Хемијско инжењерство

 

 

1

 

6.

 

 

Електротехнички факултет

 

–    Софтверско инжењерство и информационе технологије

 

1

 

7.

 

Рударско-геолошки факултет

 

 

– Геологија

 

1

 

8.

 

Факултет организационих наука

 

– Менаџмент

 

1

 

9.

 

Архитектонски факултет

 

– Основне/интегрисане академске студије

 

1

 

10.

 

Филолошки факултет

 

  – Енглески језик

 

 

1

 

11.

 

 

Учитељски факултет

 

– Дипломирани васпитач

 

1

 

12.

 

Факултет музичке уметности

 

–  Флаута

 

1

 

         УКУПНО

 

15

 

  • за II и III степен високог образовања – укупно 2 стипендије.

Право подношења пријава имају студенти државних факултета који похађају смерове, студијске програме, односно добијају стручна звања наведена у конкурсу, без обзира да ли су називи високошколских установа у различитим градовима на територији Републике Србије, исти односно слични називу високошколске установе наведене у конкурсу.

III

         Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће Града Пожаревца на основу предлога коначне ранг листе сачињене од стране Комисије за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија).

IV

         Градско веће Града Пожаревца је утврдило појединачни месечни износ стипендије у износу од 10.000,00 динара (словима: десет хиљада динара), на који се не плаћа порез на доходак грађана по Закону о порезу на доходак грађана, а који ће Град Пожаревац финансирати из буџета за 2024. годину, као давалац стипендије.

V

          Право на доделу стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су редовно уписани у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који

су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Града Пожаревца.

         На конкурс се могу пријавити студенти од I до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија који немају статус апсолвента, нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог или трећег степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и одлуком.

VI

          Стипендије се додељују по критеријумима утврђеним Одлуком о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13).

VII

          Кандидат уз попуњени образац пријаве на конкурс доставља следећу документацију:

  1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
  2. студенти прве године (бруцоши), поред уверења о уписаном зимском семестру, којим се доказује да се школовање финансира из буџета Републике Србије, достављају фотокопије сведочанстава о завршеној I, II, III и IV години средњег образовања, оверене код јавног бележника;
  3. фотокопију личне карте;
  4. изјаву студента оверену код јавног бележника да није корисник других градских или републичких стипендија (студент који оствари право на републичку стипендију и стипендију Града Пожаревца, опредељује се за једну или другу стипендију и о томе обавештава надлежно министарство и Комисију за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину; студент који се определи за републичку стипендију губи право на стипендију Града Пожаревца у целости –не закључује се/раскида се уговор о додели стипендије. У тренутку подношења захтева за раскид уговора доставља се доказ о повраћају до тада примљених средстава из буџета Града Пожаревца, по основу добијене стипендије);
  5. лица која су корисници социјалне помоћи – потврду Центра за социјални рад Пожаревац да су примаоци месечног новчаног примања;
  6. кандидат који је студент на студијама другог и трећег степена поред наведене документације од 1. до 6. доставља и  фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама, оверену код јавног бележника  и доказ да није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање, односно потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да студент није запослено лице.

Поднета конкурсна документа се не враћа.

VIII 

       Конкурс објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IX                                                                                                                                                                                                        

   Пријаву на конкурс у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисија за  доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

        Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

X

     Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном јавном гласилу „Реч народа“.                             

XI

      Комисија ћe разматрати само захтеве студената који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Неблаговремена, непотпуна и поднета од неовлашћених лица, достављена конкурсна документација неће бити разматрана.

XII

        Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.131, или на телефон број 012/539-786, Тамара Тепшић, или телефон број 012/539-621  –  Др Горан Несторовић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, ср.