Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6 и 30/16 – исправка), Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-52/2019-18  од  27. марта 2019. године,  Градско веће Града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину

I

Расписује се Конкурс за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су у Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.14/18),  у  оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа, Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 130, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – Конкурс за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава.

            Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована и чије је седиште на подручју Града Пожаревца, а који у оквиру својих програма негују културни идентитет Града Пожаревца, као и народа односно народности којој припада.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

III

            Пријаву доставити на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2019. годину,  улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА 2019. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“                                        

IV

            Пријава на конкурс мора да садржи:

 • Попуњен образац пријаве
 • Програм односно пројекат којим се конкурише за средства, са описом истог, циљевима који се постижу његовом реализацијом, тачним подацима о буџету пројекта и изворима финансирања, времену и носиоцима реализације пројекта,
 • Доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 • Статут организације у коме је утврђено да се циљеви организације остварују у области у којој се програм реализује,
 • Извештај буџетског инспектора да су средства добијена претходне године намески трошена,
 • Биографију подносиоца – опис претходних искустава, достигнућа и активности (значајни пројекти и активности) – до максимално две стране текста А4 формата,
 • друге податке који су саставни део пријаве на конкурс.

V

Сваком предлогу програма и пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова од укупних  100, у складу са критеријумима, на основу чега ће бити сачињен предлог  листе програма и пројеката.

            Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

 • редован-целогодишњи рад секција (дечје групе, извођачи ансамбл, ветерани) за друштва која испуњавају услове из члана 4. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 3/17)………………………………………….10+5 бодова
 • учешће на општинској такмичарској смотри……………………………………10 бодова
 • учешће на републичкој такмичарској смотри…………………………………..10 бодова
 • освојене награде на општинском и републичком такмичењу…………….5+10 бодова
 • организација фестивала (уколико је КУД носилац)…………………………..10 бодова
 • учешће у јавним културним манифестацијама које су значајне за Град Пожаревац и то:
 • наступ на манифестацији у оквиру ЉКИ (септембар претходне године)

*са дечјим ансамблом…………………………………………………….…5 бодова

*са извођачким ансамблом……………………………………………….. 10 бодова

–      наступ на манифестацији Првомајски уранак (мај текуће године)

*са дечјим ансамблом…………………………………………………….…5 бодова

*са извођачким ансамблом…………………………………………………10 бодова

 • стимулација……………………………………………………………………………………………..10 бодова

Културно уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:

 • превоз аутобусом ради учешћа на манифестацијама у земљи и иностранству
 • набавку делова или комплета народне ношње неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.“

VI

            Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2018. години или пријаве КУД-ова  за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити  предлог листе за  финансирање  односно суфинансирање програма/пројеката у 2019. години, која ће се објавити  на званичној интернет страници и на огласној табли Градске управе Града Пожаревца.

На предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

            Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће Града Пожаревца а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на телефон број: 064-89-75-827 – Славиша Стојковић, председник Комисије.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Пријавни образац