Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21), čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 35/20), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-61/2022-9 od 11. maja 2022. godine,  Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su u Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21), u okviru Razdela 5. Gradska uprava,  Program 13: Razvoj kulture i informisanja, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 128, Ekonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za finansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava.

            Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana i čije je sedište na području Grada Požarevca, a koji u okviru svojih programa neguju kulturni identitet Grada Požarevca, kao i naroda odnosno narodnosti kojoj pripada.

KONKURS SE NE ODNOSI NA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

III

            Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za vrednovanje prijavljenih programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu,  ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA U GRADU POŽAREVCU ZA 2022. GODINU – NE OTVARATI“

IV

            Prijava na konkurs mora da sadrži:

 • Popunjen obrazac prijave
 • Program odnosno projekat kojim se konkuriše za sredstva, sa opisom istog, ciljevima koji se postižu njegovom realizacijom, tačnim podacima o budžetu projekta i izvorima finansiranja, vremenu i nosiocima realizacije projekta,
 • Dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
 • Statut organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi organizacije ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
 • Biografiju podnosioca – opis prethodnih iskustava, dostignuća i aktivnosti (značajni projekti i aktivnosti) – do maksimalno dve strane teksta A4 formata,
 • narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za udruženja koja su u prethodnoj godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca) u dva primerka;
 • izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja u dva primerka;
 • izjava o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja u dva primerka;
 • interni akt o antikorupcijskoj politici, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja u dva primerka.
 • druge podatke koji su sastavni deo prijave na konkurs.

Sastavni deo obrasca prijave su: Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Interni akt o antikorupcijskoj politici.

V

Svakom predlogu programa i projekta Komisija će dodeliti određen broj bodova od ukupnih  100, u skladu sa kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjen predlog  liste programa i projekata.

            Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • redovan-celogodišnji rad sekcija (dečje grupe, izvođači ansambl, veterani) za društva koja ispunjavaju uslove iz člana 4. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca……………………………………………………………………………….10+5 bodova
 • učešće na opštinskoj takmičarskoj smotri……………………………………10 bodova
 • učešće na republičkoj takmičarskoj smotri…………………………………..10 bodova
 • osvojene nagrade na opštinskom i republičkom takmičenju…………….5+10 bodova
 • organizacija festivala (ukoliko je KUD nosilac)…………………………..10 bodova
 • učešće u javnim kulturnim manifestacijama koje su značajne za Grad Požarevac i to:
 • nastup na manifestaciji u okviru LjKI (septembar prethodne godine)

*sa dečjim ansamblom…………………………………………………….…5 bodova

*sa izvođačkim ansamblom……………………………………………….. 10 bodova

–      nastup na manifestaciji Prvomajski uranak (maj tekuće godine)

*sa dečjim ansamblom…………………………………………………….…5 bodova

*sa izvođačkim ansamblom…………………………………………………10 bodova

 • stimulacija……………………………………………………………………………………………..10 bodova

Kulturno umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

 • prevoz autobusom radi učešća na manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • nabavku delova ili kompleta narodne nošnje neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo, nabavku audio opreme i troškove koreografije.

VI

            Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Takođe se neće razmatrati prijave KUD-ova  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti  predlog liste za  finansiranje  odnosno sufinansiranje programa/projekata u 2022. godini, koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće Grada Požarevca a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi, kancelarija broj: 44  ili  na telefon broj: 064/8975-868 – Bojan Dinić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter