Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-151/15-21  od 16. jula 2015. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u  gradu Požarevcu za 2015. godinu

 

I

Raspisuje se Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu Požarevcu za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 823.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su u Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2015. godinu  (“Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/14),  u  okviru Razdela 4. Gradska uprava, Glavi 4.1. Gradska uprava Program 13: Razvoj kulture, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 67, Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava.

Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana zaključno sa 31.12.2014. godine i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca  izuzev Gradske opštine Kostolac.

Konkurs se odnosi na kulturno-umetnička društva čije je sedište na teritoriji grada Požarevca  izuzev Gradske opštine Kostolac.

Prioritet imaju kulturno-umetnička društva kojima nisu odobrena sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata tokom 2015. godine.

II

Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za   finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

– učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu – prevoz autobusom

-nabavku delova ili kompleta narodne nošnje  neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

  • Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
  • Fotokopiju PIB-a
  • Program rada i finansijski plan za 2015. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični poziv na određenu manifestaciju ukoliko je poseduje, koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)
  • Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu uz izjavu predsednika KUD-a da su odobrena  sredstva u 2014. godini utrošena strogo namenski.
  • Popisnu listu delova i kompleta narodne nošnje koja je nabavljana prethodnih godina iz sredstva budžeta grada Požarevca.

Dokaz iz alineje 5. može se dostaviti naknadno po usvajanju završnog računa.

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za vrednovanje prijavljenih programa/projekata kultrno-umetničkih društava na teritoriji grada Požarevca  izuzev Gradske opštine Kostolac,  ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA  U GRADU POŽAREVCU  ZA 2015. GODINU – NE OTVARATI“ 

VI

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini ili prijave kulturno-umetničkih društava za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti   listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje  programa/projekata u 2015. godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji   u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na telefon broj: 064/89 18 444Dragan Lazović, predsednik Komisije.

 GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva, s.r.

Download Prijava – Kulturno/umetnička društva

Podeli sa drugima: Facebook Twitter