Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16-ispr.), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca, br.        od 01-06-106/2016-23 od 17. juna 2016. godine  i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  01-06-106/2016-24  od  17. juna 2016. godine,  Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2016. godinu

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu  za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su  Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 13/15 i 7/16),  u  okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava, Program 13: Razvoj kulture, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 86, Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava.

            Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana i čije je sedište na području Grada Požarevca, a koji u okviru svojih programa neguju kulturni identitet Grada Požarevca, kao i naroda odnosno narodnosti kojoj pripada.

KONKURS SE NE ODNOSI NA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

III

            Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za vrednovanje prijavljenih programa/projekata kultrno-umetničkih društava u gradu Požarevcu za 2016. godinu,  ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA U GRADU POŽAREVCU ZA 2016. GODINU – NE OTVARATI“

                                                                        IV

            Prijava na konkurs mora da sadrži:

 • Popunjen obrazac prijave
 • Program odnosno projekat kojim se konkuriše za sredstva, sa opisom istog, ciljevima koji se postižu njegovom realizacijom, tačnim podacima o budžetu projekta i izvorima finansiranja, vremenu i nosiocima realizacije projekta,
 • Dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
 • Statut ili overenu fotokopiju izvoda iz statuta organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi organizacije ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
 • Izveštaj budžetskog inspektora da su sredstva dobijena prethodne godine nameski trošena,
 • Biografiju podnosioca – opis prethodnih iskustava, dostignuća i aktivnosti (značajni projekti i aktivnosti) – do maksimalno dve strane teksta A4 formata,
 • druge podatke koji su sastavni deo prijave na konkurs.

Dokumentacija navedena u tački 3), 4) i 5) prethodnog stava dostavlja se u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnih službi Gradske uprave ili nadležnog suda.

                                                                      V

Svakom predlogu programa i projekta Komisija će dodeliti određen broj bodova od ukupnih  100, u skladu sa kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjen predlog  liste programa i projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • redovan rad sekcija (po broju sekcija) za društva koja ispunjavaju uslove iz člana 4. ovog pravilnika……………………………………………………………………. 5-10 bodova
 • učešće na gradskim smotrama ……………………………………………. 5 bodova
 • učešće na regionalnim smotrama ………………………………………10 bodova
 • učešće na republičkim smotrama ………………………………………15 bodova
 • učešće na međunarodnim smotrama …………………………………20 bodova (samo ukoliko postoji zvaničan poziv za učešće Gradu Požarevcu ili Centru za kulturu)
 • osvojene nagrade na gradskim, opštinskim i republičkim takmičenjima….10+10 bodova
 • organizacija festivala (ukoliko je KUD nosilac) ……………….. 5 bodova
 • učešće u javnim kulturnim manifestacijama ……………………… 5 bodova
 • stimulacija………………………………………………………………………… 10 bodova

Stimulacija kulturno-umetničkih društava iz prethodnog stava raspoređivaće se na sledeći način:

 • ukoliko se radom i prezentacijom Grada izdvojilo iznad ostalih korisnika (angažovanje i učešće u kulturnim i turističkim manifestacijama u Gradu Požarevcu ili je bilo uključeno u kulturnu razmenu u zemlji i inostranstvu).

VI

            Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2015. godini ili prijave KUDOV-a  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti  predlog liste za  finansiranje  odnosno sufinansiranje programa/projekata u 2016. godini, koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici i na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće Grada Požarevca a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na telefon broj: 012/539-621 – Ivan Jović, predsednik Komisije.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Download Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter