Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 6/16) i Pravilnika o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca, br. 09-06-60/2017-12  od  10.  aprila  2017. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br.09-06-60/2017-13 od 10. aprila 2017. godine,

             Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2017. godini

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2017. godini u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su u Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu  (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16), u  okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava Program 13: Razvoj kulture i informisanja, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 126, Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi.

            Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:

            – istraživanje  kulturnog nasleđa

            – knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)

            – muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)

            – likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitekture

            – scenskog stvaralaštva i interpretacije (drama, opera, balet i ples)

            – kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo

            – umetničke fotografije

            – digitalnog stvaralaštva i multimedija

            – naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

            – ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa                                           

KONKURS SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U KULTURI  ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

            Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište  na području Grada Požarevca. Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na račun fizičkog lica.

III

            Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2017. GODINI – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IV

            Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

  • Usklađenost projekata sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
  • Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
  • Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
  • Stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
  • Neophodni resursi;
  • Finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
  • Stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Grad Požarevac neće finansirati:

– projekte sa komercijalnim efektima,

– projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz gradskog budžeta a nisu realizovani,

– investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora,

– projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama i slične aktivnosti,

–  nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama.

            Prilikom sačinjavanja liste, prednost imaju projekti koji predviđaju sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada i koji zadovoljavaju kriterijum održivosti.

VI

            Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2016. godini ili prijave učesnika konkursa za koje je utvrđeno da su se sredstva nenamenski koristila.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i utvrditi predlog liste za finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2017. godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca a Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

            Po donošenju Odluke Gradskog veća Grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta Grada Požarevca u 2017. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

VII

            Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik,s.r.

Download Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter