Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of cultural projects

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:01-06-34/2104- 12  од 3.3.2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу за 2014. годину 

I

            За реализацију пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу, а који ће се реализовати у 2014.години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину  (“Службени гласник града Пожаревца“, бр.18/13) у износу од 2.000.000,00 динара.

Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

– истраживање  културног наслеђа

– књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство,  преводилаштво)

– музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

– ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

– сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

– дигитално стваралаштво и мултимедији

– научноистраживачке и едукативне делатности у култури

– остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

            Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури) чије је седиште односно пребивалиште у насељеном месту Пожаревац. Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица.

III

            Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

            Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IV 

            Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

V

Предложени пројекти морају да испуњавају  следећа општа мерила:

1) уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) доступност културних вредности грађанима и могућност њиховог масовног коришћења;

Критеријуми за оцењивање предлога су:

1) усклађеност пројекта са свим захтевима из Конкурса,

2) капацитет подносиоца пројекта ( остварени резултати рада из претходних година, материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),

3) одрживост пројекта,

4) обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора,

5) изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру предвиђеног временског периода,

6) обезбеђено партнерство,

7) реалан финансијски план за предложени пројекат.

Град Пожаревац  неће финансирати:

– пројекте са комерцијалним ефектима,

– пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису реализовани,

– инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

– пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,

учешће на конференцијама и сличне активности,

–  награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

Приликом сачињавања листе,  предност имају пројекти  који  предвиђају  суфинансирање  средствима из буџета Града и који задовољавају критеријум одрживости.

VI

            Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве учесника конкурса  за које је утврђено да су се средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014. години која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета града Пожаревца у 2014. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

VII

            Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр. 30 , или на телефон број 012/539-683 – Сања Жарић .

 

Download  Пријавни образац за конкурсНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:01-06-34/2104- 12  од 3.3.2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу за 2014. годину 

I

            За реализацију пројеката који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу, а који ће се реализовати у 2014.години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину  (“Службени гласник града Пожаревца“, бр.18/13) у износу од 2.000.000,00 динара.

Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

– истраживање  културног наслеђа

– књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство,  преводилаштво)

– музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

– ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

– сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

– дигитално стваралаштво и мултимедији

– научноистраживачке и едукативне делатности у култури

– остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

            Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури) чије је седиште односно пребивалиште у насељеном месту Пожаревац. Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица.

III

            Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“ 

            Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IV 

            Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

V

Предложени пројекти морају да испуњавају  следећа општа мерила:

1) уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;

2) доступност културних вредности грађанима и могућност њиховог масовног коришћења;

Критеријуми за оцењивање предлога су:

1) усклађеност пројекта са свим захтевима из Конкурса,

2) капацитет подносиоца пројекта ( остварени резултати рада из претходних година, материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),

3) одрживост пројекта,

4) обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора,

5) изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру предвиђеног временског периода,

6) обезбеђено партнерство,

7) реалан финансијски план за предложени пројекат.

Град Пожаревац  неће финансирати:

– пројекте са комерцијалним ефектима,

– пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису реализовани,

– инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

– пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,

учешће на конференцијама и сличне активности,

–  награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

Приликом сачињавања листе,  предност имају пројекти  који  предвиђају  суфинансирање  средствима из буџета Града и који задовољавају критеријум одрживости.

VI

            Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве учесника конкурса  за које је утврђено да су се средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014. години која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета града Пожаревца у 2014. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

VII

            Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр. 30 , или на телефон број 012/539-683 – Сања Жарић .

 

Download  Пријавни образац за конкурс