Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца, бр. 01-06-84/2016-11 од 20.5.2016. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 01-06-84/2016-13 од  20.5.2016. године,

Градско веће Града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2016. години

I

Расписује се Конкурс за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу  у 2016. години  у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су у Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину  (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 13/15),  у  оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа Програм 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 86, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури.

Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

– истраживање  културног наслеђа

– књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво)

– музике (стваралаштво, продукција, интерпретација)

– ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

– сценског стваралаштва и интерпретације (драма, опера, балет и плес)

– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничке фотографије

– дигиталног стваралаштва и мултимедија

– научноистраживачке и едукативне делатности у култури

– остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

            Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури) чије је седиште  на подручју Града Пожаревца. Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на рачун физичког лица.

III

            Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2016. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IV

            Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

V

Предложени пројекти морају да испуњавају  следећа општа мерила:

 • усклађеност пројеката са свим захтевима из конкурса,
 • иновативност понуђеног прогама или пројекта (нове идеје, технологије, медији, итд.),
 • обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиговог масовног коришћења;
 • подстицање разноликости културних израза;
 • промовисање културе Града Пожаревца у Србији и свету и њихова укљученост у међународне мреже и пројекте;
 • подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
 • подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
 • обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина које живе на територији Града Пожаревца;
 • примена нових технологија и умрежавање;
 • да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;
 • реалан финансијски план и различитити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);
 • одрживост и дугорочност пројекта;
 • да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим пројектима и оправдао добијена средства из буџета Града Пожаревца.
 • изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру предвиђеног временског периода.

Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Пожаревца треба да испуњавају најмање 3 критеријума од критеријума наведених у ставу 1. овог члана.

Град Пожаревац  неће финансирати:

– пројекте са комерцијалним ефектима,

– пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису реализовани,

– инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

– пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,

учешће на конференцијама и сличне активности,

–  награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

Приликом сачињавања листе,  предност имају пројекти  који  предвиђају  суфинансирање  средствима из буџета Града и који задовољавају критеријум одрживости.

VI

            Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2015. години или пријаве учесника конкурса  за које је утврђено да су се средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2016. години која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе Града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће Града Пожаревца а Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По доношењу Одлуке Градског већа Града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета Града Пожаревца у 2016. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

VII

            Додатне информације у вези Конкурса, можете добити на број телефона: 012/539-677.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл.инж. шумарства, с.р.

Download ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Подели са другима: Facebook Twitter