Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuKonkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinu

Konkurs za finansiranjr i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca, Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06- 8/2013-15 od 04. 02. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu za 2013. godinu

I

Za realizaciju projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu, a koji će se realizovati u 2013.godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013.godinu (“Službeni glasnik grada Požarevca“ br.13/12) u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:
– istraživanje kulturnog nasleđa
– knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)
– muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
– likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitekture
– scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples)
– kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo
– umetnička fotografija
– digitalno stvaralaštvo i multimediji
– naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
– ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa
KONKURS SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U KULTURI ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Požarevca. Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na žiro račun fizičkog lica.

III

Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Predloženi projekti moraju da ispunjavaju sledeća opšta merila:
1) umetnički kvalitet i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) dostupnost kulturnih vrednosti građanima i mogućnost njihovog masovnog korišćenja;

Kriterijumi za ocenjivanje predloga su:
1) usklađenost projekta sa svim zahtevima iz Konkursa,
2) kapacitet podnosioca projekta ( ostvareni rezultati rada iz prethodnih godina, materijalna i kadrovska opremljenost, stručnost kadrova uključenih u projekat i dr.),
3) održivost projekta,
4) obezbeđeno sopstveno učešće, finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora,
5) izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda,
6) obezbeđeno partnerstvo,
7) realan finansijski plan za predloženi projekat.

Grad Požarevac neće finansirati:
– projekte sa komercijalnim efektima,
– projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz gradskog budžeta a nisu realizovani,
– investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora,
– projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,
učešće na konferencijama i slične aktivnosti,
– nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama.

Prilikom sačinjavanja liste, prednost imaju projekti koji predviđaju sufinansiranje sa sredstvima iz budžeta Grada i koji zadovoljavaju kriterijum održivosti.

VI


Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave učesnika konkursa za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

VII

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.130, ili na telefon broj 012/539-691, Saša Najdanović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK
Miomir Ilić, dipl.inž. šumarstva

 Prijavni obrazac („pdf“ dokument)

 Prijavni obrazac („word“ dokument)Konkurs za finansiranjr i sufinansiranje projekata u kulturi za 2013. godinuNa osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca, Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06- 8/2013-15 od 04. 02. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu za 2013. godinu

I

Za realizaciju projekata koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu, a koji će se realizovati u 2013.godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013.godinu (“Službeni glasnik grada Požarevca“ br.13/12) u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:
– istraživanje kulturnog nasleđa
– knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)
– muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
– likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitekture
– scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples)
– kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo
– umetnička fotografija
– digitalno stvaralaštvo i multimediji
– naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
– ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa
KONKURS SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U KULTURI ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Požarevca. Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na žiro račun fizičkog lica.

III

Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Predloženi projekti moraju da ispunjavaju sledeća opšta merila:
1) umetnički kvalitet i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) dostupnost kulturnih vrednosti građanima i mogućnost njihovog masovnog korišćenja;

Kriterijumi za ocenjivanje predloga su:
1) usklađenost projekta sa svim zahtevima iz Konkursa,
2) kapacitet podnosioca projekta ( ostvareni rezultati rada iz prethodnih godina, materijalna i kadrovska opremljenost, stručnost kadrova uključenih u projekat i dr.),
3) održivost projekta,
4) obezbeđeno sopstveno učešće, finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora,
5) izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda,
6) obezbeđeno partnerstvo,
7) realan finansijski plan za predloženi projekat.

Grad Požarevac neće finansirati:
– projekte sa komercijalnim efektima,
– projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz gradskog budžeta a nisu realizovani,
– investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora,
– projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,
učešće na konferencijama i slične aktivnosti,
– nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama.

Prilikom sačinjavanja liste, prednost imaju projekti koji predviđaju sufinansiranje sa sredstvima iz budžeta Grada i koji zadovoljavaju kriterijum održivosti.

VI


Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave učesnika konkursa za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

VII

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.130, ili na telefon broj 012/539-691, Saša Najdanović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK
Miomir Ilić, dipl.inž. šumarstva

 Prijavni obrazac („pdf“ dokument)

 Prijavni obrazac („word“ dokument)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter