Početak » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of culture

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca, Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11 i 2/12) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-37/12-15 od 22.03.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

KONKURS

ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2012. GODINI

I

Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:

 • istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa
 • bibliotečko-informacione delatnosti
 • knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo)
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
 • likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitekture
 • scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples)
 • kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo
 • umetnička fotografija
 • digitalno stvaralaštvo i multimediji
 • naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
 • ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa

II

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi).

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

 • Dokaz o registraciji (za pravna lica)
 • Fotokopiju PIB-a (za pravna lica)
 • Odluku nadležnog organa o usvajanju predloga projekta (za pravna lica)
 • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu – Završni račun (za pravna lica)
 • Fotokopiju lične karte (za fizička lica)
 • Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih posedujete

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2012. GODINI – NE OTVARATI“

VI

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

NAPOMENA:

Neće se razmatrati:

 • Nepotpune i neblagovremene prijave
 • Prijave upućene faksom ili elektronskom poštom
 • Prijave onih učesnika na konkursu koji su prethodnih godina ostvarili pravo na finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta
 • Prijave čiji podnosilac nije izvršio dosadašnje obaveze prema gradu, u vezi projekata u kulturi koje je grad finansirao, odnosno sufinansirao

VII

Konkurs se objavljuje u listu „Reč naroda“ kao i na internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs.

VIII

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.130, ili na telefon broj 012/539-691, Ivana Šajatović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miodrag Milosavljević, dipl.pravnik

 Prijavni obrazac na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/Based on Article 76 Law on Culture („Official Gazette of RS“, No. 72/2009), article 2 and 3 rules on the method, standards and criteria for the selection of cultural projects that are financed and co-financed from the budget of Pozarevac, decisions on the budget of Pozarevac for 2012. year („Official Gazette of Pozarevac“ no. 8/11 and 2/12) and Decision of City Council Pozarevac No. 01-06-37/12-15 of 22.03.2012. year, the City Council of Pozarevac, call

COMPETITION

FUNDING FOR CO-FINANCING OF PROJECTS AND CULTURE OF THE CITY BUDGET POZAREVAC in 2012. YEAR

I

The competition is open to cultural, artistic or cultural activity that includes the following activities in the following areas:

 • research, protection and use of cultural heritage
 • library and information work
 • books and literature (creative, publishing, book trade, translating)
 • music (creation, production, interpretation)
 • Fine and applied arts, visual arts and architecture
 • theatrical creativity and interpretation (drama, opera, ballet and dance)
 • cinema and audio-visual art
 • art photography
 • digital creativity and multimedia
 • scientific research and educational activities in culture
 • Other musical, spoken, artistic and theatrical presentation of cultural programs

II

The right to apply to institutions of culture, except for cultural institutions founded by the Republic, an autonomous province or local self-government, cultural associations, independent artists, independent professionals and associates in culture, independent artists and cultural programs, as well as other entities in the culture (endowments and cultural foundations, companies and entrepreneurs registered to practice in the culture).

III

Form Application Forms are to be obtained from the office No.9, City Administration Pozarevac Drinska No.2, 12 000 Pozarevac, or the official website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

With the competition application form must be submitted to:

 • Proof of registration (for legal entities)
 • Photocopy of TIN (for businesses)
 • The decision of the competent authority on the adoption of the project proposal (for businesses)
 • Financial report for the previous financial year – the final bill (for businesses)
 • Photocopy of ID card (for individuals)
 • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – if they have

IV

The deadline for applications is 15 days after publication of the Competition in the „Rec naroda“.

V

Proposals in a sealed envelope addressed to: City Council Pozarevac, the Commission for selection of projects in culture, street Drinska Number 2, 12 000 Pozarevac, stating:

„APPLICATION OF COMPETITION FOR FUNDING AND CO-FINANCINGAND  OF PROJECTS IN THE CITY BUDGET POZAREVAC in 2012. YEAR – DO NOT OPEN „

VI

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on cultural projects to be financed or co-financed from the budget of Pozarevac in 2012. year results of the contest will be announced on the official website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

NOTE:

Will not be considered:

 • Incomplete and late applications
 • Applications sent by fax or e-mail
 • Registration of participants at the competition, which in previous years, be eligible for funding or co-financing of projects from the budget of the city, had filed a report on the project
 • Applicant whose application has not completed the previous obligations of the town, about cultural projects funded by the city, or co-financed

VII

The contest will be published in the „word people“ and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

VIII

Additional information regarding the competition, you can get in the City Administration of Pozarevac, office 130, or telephone number 012/539-691, Ivana Šajatović.

City Council of Pozarevac

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, lawyer

 The application form for the competition for funding and co-financing of culture

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link: //get.adobe.com/reader/

Podeli sa drugima: Facebook Twitter