Почетак » Конкурси
 

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of culture

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца, Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-37/12-15 од 22.03.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2012. ГОДИНИ

I

Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

 • истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа
 • библиотечко-информационе делатности
 • књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво)
 • музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
 • ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре
 • сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)
 • кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво
 • уметничка фотографија
 • дигитално стваралаштво и мултимедији
 • научноистраживачке и едукативне делатности у култури
 • остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма

II

Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури).

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

 • Доказ о регистрацији (за правна лица)
 • Фотокопију ПИБ-а (за правна лица)
 • Одлуку надлежног органа о усвајању предлога пројекта (за правна лица)
 • Финансијски извештај за претходну финансијску годину – Завршни рачун (за правна лица)
 • Фотокопију личне карте (за физичка лица)
 • Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседујете

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

V

Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2012. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета града Пожаревца у 2012. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

НАПОМЕНА:

Неће се разматрати:

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве
 • Пријаве упућене факсом или електронском поштом
 • Пријаве оних учесника на конкурсу који су претходних година остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета града, а нису поднели извештај о реализацији пројекта
 • Пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе према граду, у вези пројеката у култури које је град финансирао, односно суфинансирао

VII

Конкурс се објављује у листу „Реч народа“ као и на интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs.

VIII

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.130, или на телефон број 012/539-691, Ивана Шајатовић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл.правник

 Пријавни образац на конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/Based on Article 76 Law on Culture (“Official Gazette of RS”, No. 72/2009), article 2 and 3 rules on the method, standards and criteria for the selection of cultural projects that are financed and co-financed from the budget of Pozarevac, decisions on the budget of Pozarevac for 2012. year (“Official Gazette of Pozarevac” no. 8/11 and 2/12) and Decision of City Council Pozarevac No. 01-06-37/12-15 of 22.03.2012. year, the City Council of Pozarevac, call

COMPETITION

FUNDING FOR CO-FINANCING OF PROJECTS AND CULTURE OF THE CITY BUDGET POZAREVAC in 2012. YEAR

I

The competition is open to cultural, artistic or cultural activity that includes the following activities in the following areas:

 • research, protection and use of cultural heritage
 • library and information work
 • books and literature (creative, publishing, book trade, translating)
 • music (creation, production, interpretation)
 • Fine and applied arts, visual arts and architecture
 • theatrical creativity and interpretation (drama, opera, ballet and dance)
 • cinema and audio-visual art
 • art photography
 • digital creativity and multimedia
 • scientific research and educational activities in culture
 • Other musical, spoken, artistic and theatrical presentation of cultural programs

II

The right to apply to institutions of culture, except for cultural institutions founded by the Republic, an autonomous province or local self-government, cultural associations, independent artists, independent professionals and associates in culture, independent artists and cultural programs, as well as other entities in the culture (endowments and cultural foundations, companies and entrepreneurs registered to practice in the culture).

III

Form Application Forms are to be obtained from the office No.9, City Administration Pozarevac Drinska No.2, 12 000 Pozarevac, or the official website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

With the competition application form must be submitted to:

 • Proof of registration (for legal entities)
 • Photocopy of TIN (for businesses)
 • The decision of the competent authority on the adoption of the project proposal (for businesses)
 • Financial report for the previous financial year – the final bill (for businesses)
 • Photocopy of ID card (for individuals)
 • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – if they have

IV

The deadline for applications is 15 days after publication of the Competition in the “Rec naroda”.

V

Proposals in a sealed envelope addressed to: City Council Pozarevac, the Commission for selection of projects in culture, street Drinska Number 2, 12 000 Pozarevac, stating:

“APPLICATION OF COMPETITION FOR FUNDING AND CO-FINANCINGAND  OF PROJECTS IN THE CITY BUDGET POZAREVAC in 2012. YEAR – DO NOT OPEN “

VI

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on cultural projects to be financed or co-financed from the budget of Pozarevac in 2012. year results of the contest will be announced on the official website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

NOTE:

Will not be considered:

 • Incomplete and late applications
 • Applications sent by fax or e-mail
 • Registration of participants at the competition, which in previous years, be eligible for funding or co-financing of projects from the budget of the city, had filed a report on the project
 • Applicant whose application has not completed the previous obligations of the town, about cultural projects funded by the city, or co-financed

VII

The contest will be published in the “word people” and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

VIII

Additional information regarding the competition, you can get in the City Administration of Pozarevac, office 130, or telephone number 012/539-691, Ivana Šajatović.

City Council of Pozarevac

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, lawyer

 The application form for the competition for funding and co-financing of culture

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link: //get.adobe.com/reader/

Подели са другима: Facebook Twitter