Почетак » Конкурси
 

Конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружењаCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

На основу Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-37/12-14 од 22.03.2012. године и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11 и 2/12), Градско веће града Пожаревца расписује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У 2012. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурс имају Невладине организације и удружења, које су у Пожаревцу регистроване најмање једну годину и чија се делатности одвија на подручју града Пожаревца, за суфинансирање њихових програма, у виду бесповратне дотације.

II

Невладине организације и удружења могу да конкуришу за покривање дела средстава, који им недостаје за реализацију програма / пројекта, уз обавезну гаранцију (изјаву) да нису добиле средства од других донатора у укупном износу трошкова програма (пројеката) или за део недостајућих средстава за који се конкурише.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

  • Доказ о регистрацији,
  • Фотокопија ПИБ-а,
  • Копије захтева за Финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује,
  • Финансијски извештај за претходну финансијску годину.

IV

Овлашћена особа за реализацију програма дужна је да достави писану изјаву да ће добијена средства употребити за реализацију усвојеног програма и да ће најмање 30% од укупних трошкова пројекта / програма бити обезбеђено из других извора, не рачунајући буџет Града Пожаревца.

V

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Реч народа“.

VI

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за финансирање програма и пројекта невладиних организација и удружења, у улици Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У 2012. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“.

VII

Градско веће града Пожаревца ће донети Одлуку о расподели средстава у року од 20. дана од дана истека рока за достављање пријава.

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца о програмима / пројектима невладиних организација и удружења који ће се финансирати из буџета града Пожаревца у 2012. години, сви подносиоци захтева биће обавештени о резултатима Конкурса у писаној форми.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Конкурс се објављује у листу „Реч народа“ као и на интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs.

IX

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.26, или на телефон број 012/539-685, Драгана Павловић Станимировић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл.правник

 Пријавни образац за конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења града Пожаревца

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка: //get.adobe.com/reader/Conclusion Based on the City Council Pozarevac, no. 01-06-37/12-14 of 22.03.2012. and the Decision on the Budget of Pozarevac for 2012. year (“Official Gazette of Pozarevac” no. 8/11 and 2/12), city council of Pozarevac announced

COMPETITION FOR FUNDING PROGRAMS AND PROJECTS for NGOs AND ASSOCIATIONS IN 2012. YEAR

I

The right to apply a non-governmental organizations and associations that are registered in Pozarevac at least one year and whose activities are taking place in the town of Pozarevac for co-financing of their programs, in the form of non-repayable grants.

II

Non-governmental organizations and associations can apply for coverage of assets that lack of implementation of the program / project, with a mandatory guarantee (statement) that did not receive funding from other donors in the total cost of the program (s) or part of their financing, which is apply.

III

Form Application Forms are to be obtained from the office no. 9, City Administration Pozarevac Drinska no. 2, 12000 Požarevac, or on the website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

With the competition application form must be submitted to:

  • Proof of registration,
  • Photocopy of TIN,
  • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – if it has them,
  • Financial report for the previous financial year.

IV

Authorized person for the program shall submit a written statement that the funds received be used to implement the approved program and that at least 30% of the total cost of the project / program will be provided from other sources, not including the budget of the City of Pozarevac.

V

The deadline for applications is 15 days after publication of the competition in the “word people”.

VI

Application submitted to: City Council Pozarevac Commission to fund programs and projects of NGOs and associations, at Drinska No. 2, 12000 Požarevac, stating:

“APPLICATION OF COMPETITION FOR FUNDING PROGRAMS AND PROJECTS NGOs and associations in 2012. YEAR – DO NOT OPEN “.

VII

City Council Pozarevac will make a decision on the allocation of funds within 20 days from the deadline for submission of applications.

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on programs / projects of NGOs and associations that will be financed from the budget of Pozarevac in 2012. year, all applicants will be notified of the results of the competition in writing.

NOTE: Incomplete and late applications will be considered.

VIII

The contest will be published in the “word people” and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

IX

Additional information regarding the competition, you can get in the City Administration of Pozarevac, Office no.26, or the telephone number 012/539-685, Stanimirovic Dragan Pavlovic.

City Council of POZAREVAC

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, lawyer

 The application form for the competition for funding programs and projects of NGOs and associations of Pozarevac

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link: //get.adobe.com/reader/

Подели са другима: Facebook Twitter