Početak » Konkursi
 

Konkurs za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženjaCompetition for funding programs and projects of NGOs and associations

Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-37/12-14 od 22.03.2012. godine i Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11 i 2/12), Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA U 2012. GODINI

I

Pravo učešća na Konkurs imaju Nevladine organizacije i udruženja, koje su u Požarevcu registrovane najmanje jednu godinu i čija se delatnosti odvija na području grada Požarevca, za sufinansiranje njihovih programa, u vidu bespovratne dotacije.

II

Nevladine organizacije i udruženja mogu da konkurišu za pokrivanje dela sredstava, koji im nedostaje za realizaciju programa / projekta, uz obaveznu garanciju (izjavu) da nisu dobile sredstva od drugih donatora u ukupnom iznosu troškova programa (projekata) ili za deo nedostajućih sredstava za koji se konkuriše.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

  • Dokaz o registraciji,
  • Fotokopija PIB-a,
  • Kopije zahteva za Finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje,
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu.

IV

Ovlašćena osoba za realizaciju programa dužna je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena sredstva upotrebiti za realizaciju usvojenog programa i da će najmanje 30% od ukupnih troškova projekta / programa biti obezbeđeno iz drugih izvora, ne računajući budžet Grada Požarevca.

V

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Reč naroda“.

VI

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za finansiranje programa i projekta nevladinih organizacija i udruženja, u ulici Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA U 2012. GODINI – NE OTVARATI“.

VII

Gradsko veće grada Požarevca će doneti Odluku o raspodeli sredstava u roku od 20. dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o programima / projektima nevladinih organizacija i udruženja koji će se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini, svi podnosioci zahteva biće obavešteni o rezultatima Konkursa u pisanoj formi.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Konkurs se objavljuje u listu „Reč naroda“ kao i na internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs.

IX

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.26, ili na telefon broj 012/539-685, Dragana Pavlović Stanimirović.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Miodrag Milosavljević, dipl.pravnik

 Prijavni obrazac za konkurs za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja grada Požarevca

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/Conclusion Based on the City Council Pozarevac, no. 01-06-37/12-14 of 22.03.2012. and the Decision on the Budget of Pozarevac for 2012. year (“Official Gazette of Pozarevac” no. 8/11 and 2/12), city council of Pozarevac announced

COMPETITION FOR FUNDING PROGRAMS AND PROJECTS for NGOs AND ASSOCIATIONS IN 2012. YEAR

I

The right to apply a non-governmental organizations and associations that are registered in Pozarevac at least one year and whose activities are taking place in the town of Pozarevac for co-financing of their programs, in the form of non-repayable grants.

II

Non-governmental organizations and associations can apply for coverage of assets that lack of implementation of the program / project, with a mandatory guarantee (statement) that did not receive funding from other donors in the total cost of the program (s) or part of their financing, which is apply.

III

Form Application Forms are to be obtained from the office no. 9, City Administration Pozarevac Drinska no. 2, 12000 Požarevac, or on the website of Pozarevac (www.pozarevac.rs).

With the competition application form must be submitted to:

  • Proof of registration,
  • Photocopy of TIN,
  • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – if it has them,
  • Financial report for the previous financial year.

IV

Authorized person for the program shall submit a written statement that the funds received be used to implement the approved program and that at least 30% of the total cost of the project / program will be provided from other sources, not including the budget of the City of Pozarevac.

V

The deadline for applications is 15 days after publication of the competition in the “word people”.

VI

Application submitted to: City Council Pozarevac Commission to fund programs and projects of NGOs and associations, at Drinska No. 2, 12000 Požarevac, stating:

“APPLICATION OF COMPETITION FOR FUNDING PROGRAMS AND PROJECTS NGOs and associations in 2012. YEAR – DO NOT OPEN “.

VII

City Council Pozarevac will make a decision on the allocation of funds within 20 days from the deadline for submission of applications.

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on programs / projects of NGOs and associations that will be financed from the budget of Pozarevac in 2012. year, all applicants will be notified of the results of the competition in writing.

NOTE: Incomplete and late applications will be considered.

VIII

The contest will be published in the “word people” and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

IX

Additional information regarding the competition, you can get in the City Administration of Pozarevac, Office no.26, or the telephone number 012/539-685, Stanimirovic Dragan Pavlovic.

City Council of POZAREVAC

MAYOR

Miodrag Milosavljevic, lawyer

 The application form for the competition for funding programs and projects of NGOs and associations of Pozarevac

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link: //get.adobe.com/reader/

Podeli sa drugima: Facebook Twitter