Почетак » Конкурси
 

Call for funding programs and projects NGOs and associations in 2011. yearКонкурс за Финансирање програма пројеката невладиних организација и удружења у 2011. години

The Contest

To fund programs and projects of NGOs and Associations in 2011. YEAR

I

The right to apply a non-governmental organizations and associations that are registered in Pozarevac at least one year and whose activity takes place in the town of Pozarevac, for co-financing of their programs, in the form of non-repayable grants.

II

Non-governmental organizations and associations may apply for the coverage of assets that lack of implementation of the program / project, with a mandatory guarantee (statement) that did not receive funding from other donors in total program costs (projects), or part of the deficits that competes.

III

Application Form for the Competition can be obtained from the office no. 9, City Administration Pozarevac Drinska no. 2, 12000 Pozarevac.

With the application form must be submitted to the competition:

  • Proof of registration,
  • Photocopy of TIN,
  • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – when it has them,
  • Financial report for the previous financial year.

IV

The authorized person to implement the program shall submit a written statement that the funds will be used to implement approved programs and that at least 30% of the total cost of the project / program will be provided from other sources, excluding the City budget Pozarevac.

V

The deadline for applications is 15 days after publication of the competition.

VI

Application submitted to: The City Council of Pozarevac Commission to fund programs and projects of NGOs and associations, street Drinska number 2, 12000 Pozarevac, stating:

„Apply for this program to fund programs and projects of NGOs and Associations U 2011. YEAR – DO NOT OPEN „.

VII

The City Council of Pozarevac will make a decision on the allocation of funds within 20 days from the deadline for submission of applications.

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on programs / projects of NGOs and associations to be financed from the budget of Pozarevac in 2011. year, all applicants will be notified of the results of the competition in writing.

 

NOTE: Incomplete and late applications will be considered.

 

The application form can be downloaded HEREКОНКУРС

За финансирање програма пројекта невладиних организација и удружења у 2011. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурс Имају Невладине организације и удружења, које су у Пожаревцу регистроване најмање једну годину сам чија се делатности одвија на подручју града Пожаревца, за суфинансирање њихових програма, у виду бесповратне дотације.

II

Невладине организације и удружења Могу да конкуришу за покривање дела средстава, који им недостаје за реализацију програма / пројекта, уз обавезну гаранцију (изјаву) да нису добиле средства од других донатора у укупном износу трошкова програма (пројеката) или за део недостајућих средстава за који се конкурише.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

Уз Пријавни Образац конкурса Потребно је доставити:

  • Доказ О регистрацији,
  • Фотокопија ПИБ-а,
  • Копије захтева за Финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их Поседује,
  • Финансијски извештај за претходну финансијску годину.

IV

Овлашћена особа за реализацију програма дужна је да достави писану изјаву да ће добијена Средства употребити за реализацију усвојеног програма и да ће најмање 30% од укупних трошкова пројекта / програма бити обезбеђено из других извора, не рачунајући буџет Града Пожаревца.

V

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

VI

Пријаву доставити на адресу:  Градско веће града Пожаревца, Комисија за Финансирање програма и Пројекта невладиних организација и удружења, у улици Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:

„Пријава на Конкурс за Финансирање ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА У 2011. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ „.

VII

Градско веће града Пожаревца Ће донети Одлуку о расподели средстава у року од 20. дана од дана истека рока за достављање пријава.

По доношењу Одлуке градског већа града Пожаревца о програмима / пројектима невладиних организација и удружења који ће се финансирати из буџета града Пожаревца у 2011. години, сви подносиоци захтева биће обавештени о резултатима конкурса у писаној форми.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Подели са другима: Facebook Twitter