Početak » Konkursi
 

Konkurs za Finansiranje programa projekata nevladinih organizacija i udruženja u 2011. godini

KONKURS

Za finansiranje programa projekta nevladinih organizacija i udruženja u 2011. GODINI

I

Pravo učešća na Konkurs Imaju Nevladine organizacije i udruženja, koje su u Požarevcu registrovane najmanje jednu godinu sam čija se delatnosti odvija na području grada Požarevca, za sufinansiranje njihovih programa, u vidu bespovratne dotacije.

II

Nevladine organizacije i udruženja Mogu da konkurišu za pokrivanje dela sredstava, koji im nedostaje za realizaciju programa / projekta, uz obaveznu garanciju (izjavu) da nisu dobile sredstva od drugih donatora u ukupnom iznosu troškova programa (projekata) ili za deo nedostajućih sredstava za koji se konkuriše.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac.

Uz Prijavni Obrazac konkursa Potrebno je dostaviti:

  • Dokaz O registraciji,
  • Fotokopija PIB-a,
  • Kopije zahteva za Finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih Poseduje,
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu.

IV

Ovlašćena osoba za realizaciju programa dužna je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena Sredstva upotrebiti za realizaciju usvojenog programa i da će najmanje 30% od ukupnih troškova projekta / programa biti obezbeđeno iz drugih izvora, ne računajući budžet Grada Požarevca.

V

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

VI

Prijavu dostaviti na adresu:  Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za Finansiranje programa i Projekta nevladinih organizacija i udruženja, u ulici Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„Prijava na Konkurs za Finansiranje PROGRAMA PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA U 2011. GODINI – NE OTVARATI „.

VII

Gradsko veće grada Požarevca Će doneti Odluku o raspodeli sredstava u roku od 20. dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Po donošenju Odluke gradskog veća grada Požarevca o programima / projektima nevladinih organizacija i udruženja koji će se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2011. godini, svi podnosioci zahteva biće obavešteni o rezultatima konkursa u pisanoj formi.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE

Podeli sa drugima: Facebook Twitter