Početak » Konkursi
 

Call for funding programs and projects NGOs and associations in 2011. yearKonkurs za Finansiranje programa projekata nevladinih organizacija i udruženja u 2011. godini

The Contest

To fund programs and projects of NGOs and Associations in 2011. YEAR

I

The right to apply a non-governmental organizations and associations that are registered in Pozarevac at least one year and whose activity takes place in the town of Pozarevac, for co-financing of their programs, in the form of non-repayable grants.

II

Non-governmental organizations and associations may apply for the coverage of assets that lack of implementation of the program / project, with a mandatory guarantee (statement) that did not receive funding from other donors in total program costs (projects), or part of the deficits that competes.

III

Application Form for the Competition can be obtained from the office no. 9, City Administration Pozarevac Drinska no. 2, 12000 Pozarevac.

With the application form must be submitted to the competition:

  • Proof of registration,
  • Photocopy of TIN,
  • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – when it has them,
  • Financial report for the previous financial year.

IV

The authorized person to implement the program shall submit a written statement that the funds will be used to implement approved programs and that at least 30% of the total cost of the project / program will be provided from other sources, excluding the City budget Pozarevac.

V

The deadline for applications is 15 days after publication of the competition.

VI

Application submitted to: The City Council of Pozarevac Commission to fund programs and projects of NGOs and associations, street Drinska number 2, 12000 Pozarevac, stating:

„Apply for this program to fund programs and projects of NGOs and Associations U 2011. YEAR – DO NOT OPEN „.

VII

The City Council of Pozarevac will make a decision on the allocation of funds within 20 days from the deadline for submission of applications.

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on programs / projects of NGOs and associations to be financed from the budget of Pozarevac in 2011. year, all applicants will be notified of the results of the competition in writing.

 

NOTE: Incomplete and late applications will be considered.

 

The application form can be downloaded HEREKONKURS

Za finansiranje programa projekta nevladinih organizacija i udruženja u 2011. GODINI

I

Pravo učešća na Konkurs Imaju Nevladine organizacije i udruženja, koje su u Požarevcu registrovane najmanje jednu godinu sam čija se delatnosti odvija na području grada Požarevca, za sufinansiranje njihovih programa, u vidu bespovratne dotacije.

II

Nevladine organizacije i udruženja Mogu da konkurišu za pokrivanje dela sredstava, koji im nedostaje za realizaciju programa / projekta, uz obaveznu garanciju (izjavu) da nisu dobile sredstva od drugih donatora u ukupnom iznosu troškova programa (projekata) ili za deo nedostajućih sredstava za koji se konkuriše.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac.

Uz Prijavni Obrazac konkursa Potrebno je dostaviti:

  • Dokaz O registraciji,
  • Fotokopija PIB-a,
  • Kopije zahteva za Finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih Poseduje,
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu.

IV

Ovlašćena osoba za realizaciju programa dužna je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena Sredstva upotrebiti za realizaciju usvojenog programa i da će najmanje 30% od ukupnih troškova projekta / programa biti obezbeđeno iz drugih izvora, ne računajući budžet Grada Požarevca.

V

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

VI

Prijavu dostaviti na adresu:  Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za Finansiranje programa i Projekta nevladinih organizacija i udruženja, u ulici Drinska broj 2, 12000 Požarevac, sa naznakom:

„Prijava na Konkurs za Finansiranje PROGRAMA PROJЕKATA NЕVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽЕNJA U 2011. GODINI – NЕ OTVARATI „.

VII

Gradsko veće grada Požarevca Će doneti Odluku o raspodeli sredstava u roku od 20. dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Po donošenju Odluke gradskog veća grada Požarevca o programima / projektima nevladinih organizacija i udruženja koji će se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2011. godini, svi podnosioci zahteva biće obavešteni o rezultatima konkursa u pisanoj formi.

NAPOMЕNA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDЕ