Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

KONKURS

za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

 Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga, a uz podršku Nemačke razvojne saradnje , koju sprovodi GIZ, sprovodi projekat ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“. Osnovni cilj Projekta je da se stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, osoba koja su inače izostavljena sa tržišta rada  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

VISINA  SREDSTAVA I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Konkurs sprovodi Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“.

Sredstva za dodelu subvencija  u ukupnom iznosu od 50.000 evra su bespovratna, a obezbeđena su u okvira projekta i donatora od strane Nemačke razvojne saradnje  koju sprovodi   GIZ.Sredstva će se koristiti za finansiranje nabavke opreme/mašine za 10  pravnih lica u pojedinačnim iznosima do 5.000 eura u dinarskom iznosu po kursu Projekta na dan isplate. Sredstva se mogu koristiti za kupovinu   nove i/ili polovne opreme/mašina kojom se unapređuje tekuće poslovanje i otvaraju nova radna mesta.

Grad Požarevac se obavezuje da Krajnjem korisniku obezbedi podršku  u vidu: nabavke i dodele opreme ,  istih ili boljih tehničkih karakteristika u odnosu na iskazanu potrebu Krajnjeg korisnika u prijavi i dokumentaciji predatoj na Javni poziv,

Krajnji korisnik subvencije se obavezuje na trajanje ugovorne obaveze  od 24 meseca.Donirana oprema se, u navedenom peridu, ne može  prodati niti otuđiti na drugi način.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju aktivna pravna lica , preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća koje su osnovane najkasnije do kraja 2016. godine i registrovane na teritoriji Grada Požarevca.         

 

Bespovratna sredstva nisu namenjena za: 

1) aktivnosti i projekte za koje je u već odobren neki vid državne pomoći;

2) trajna obrtna sredstva ili dugovanja;

3) projekte povezane sa političkim partijama

4) osnovno finansiranje i tekuće poslovanje podnosioca prijave

5) rekonstrukciju i adaptaciju objekata

6)dodeljivanje bespovratnih sredstava drugim pravnim ili fizičkim licima

7)sponzorstva na učešće na seminarima, treninzima, konferencijama, kongresima, obukama, studijskim putovanjima i radionicama

8) pokriće gubitaka, dugova ili potencijalnih budućih obaveza

9) pružanje materijalne i nematerijalne podrške političkim strankama i verskim organizacijama

10)humanitarne aktivnosti

11) projekte u vezi sa:

 1. a. trgovinom robe široke potrošnje;
 2. b. klađenjem i kockanjem;

 

II   USLOVI KONKURSA

Pravna forma:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju aktivna pravna lica , preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća koje su osnovane najkasnije do kraja 2016. godine i registrovane na teritoriji Grada Požarevca.

Fizička lica, međunarodne organizacije, državne institucije, udruženja građana i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

 

Na Konkursu ne mogu da učestvuju pravna lica:

 • Ukoliko su pod bankrotom ili je nad njima pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Ukoliko nisu ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa socijalnog osiguranja ili poreza u skladu sa zakonskim odredbama Republike Srbije;
 • Ukoliko im je u roku od dve godine pre podnošenja prijave izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.
 • Da od dana osnivanja nisu bili u blokadi duže od 30 dana.

Jedan podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu za učešće na ovom Konkursu.

Društveni cilj:

Potencijalni korisnici subvencija imaju obavezu zapošljavanja minimum 2 (dva) teško upošljiva lica sa teritorije Grada Požarevca na period od minimum dve godine (Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, osoba koja su inače izostavljena sa tržišta rada, samohranih roditelja, mladih  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.)

Osnovni uslovi konkursa:

 • Obrazac 1 – Pravilno popunjen prijavni formular -overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Obrazac 2 – Izjava overena i potpisana od strane ovlaćenog lica podnosioca prijave na memorandumu podnosioca prijave da ne spada ni u jednu od kategorija koje ne mogu da učestvuju na Konkursu
 • Obrazac 3 – Formular poslovne ideje
 • Registrovan finansisjki izveštaji za prethodne dve godine poslovanja
 • Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre ili odgovarajući registar) – fotokopija izvoda
 • Dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji ( potvrdu Poreske uprave o izmirenju poreza i izvod iz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) – fotokopija
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva – ovlašćenog lica

Ostali uslovi:

Pravna lica podnosioci prijave treba da su:

 • u većinskom domaćem privatnom ili zadružnom vlasništvu, odnosno ne mogu biti u pretežnom javnom vlasništvu (preko 50%);
 • podnela popunjen prijavni formular sa svom potrebnom dokumentacijom.

 

III  KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

  Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

1.Upošljavanje minimum 2 dva lica iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji

2.Upošljavanje minimum 2 dva lica iz ostalih grupa teško upošljivih lica

3. Ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;

4.Posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje   

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);Inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.

 1. Broj novootvorenih radnih mesta
 2. Period funkcionisanja pravnog lica
 3. Broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica

 

 

 

Selekciona komisija ima pravo da eliminiše prijave:

 1. Koje su pristigle nakon roka za podnošenje prijava;
 2. Koje nisu dostavile ispravno popunjen formular i svu traženu dokumentaciju;
 3. Preduzeća koja su podnela više od jedne prijave za učešće u programu;
 4. Preduzeća za koja se utvrdi da su dala netačne informacije u procesu apliciranja na konkurs;
 5. Preduzeća koja su pokušala da utiču na odabir projekata tokom konkursa ili procesa evaluacije pristiglih prijava.

 

IV  ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA                 

Obrasci prijave se mogu preuzeti u:

-prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

-prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, u Kostolcu 

 – u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Obrasci prijave se mogu preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.pozarevac.rs

www.urbo.org.rs

 

Podnosioci prijava moraju striktno da se pridržavaju prijavnog formata, da prijave popune jasno i precizno, odgovarajući na sva postavljena pitanja. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja u listu Reč Naroda.

Podnosioci prijave sa pratećom dokumentacijom prijave mogu podneti i poštom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Grad Požarevac

Ul.Drinska br2

12000 Požarevac

Komisiji za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“.

 

Napomena:

PRIJAVA ZA IZBOR I DODELU SUBVENCIJA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA U OKVIRU PROJEKTA „PODRŠKA ODRŽIVOM ZAPOŠLjAVANjU ROMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA“  – „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“.

 

 

Prijave se mogu predati i lično:

1.U prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac

 1. U prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, Kostolac
 2. U pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

 

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu “Reč naroda“, odnosno do 20.08.2018. godine do 15 časova.               

KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

 

– upošljavanje minimum 2 dva lica iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji ili upošljavanje minimum 2 dva lica iz ostalih 

   grupa teško upošljivih lica

– ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;

– posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje   

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);

– inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.

-broj novootvorenih radnih mesta

-period funkcionisanja pravnog lica

– broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se

rang lista na osnovu predloga Komisije, u skladu sa kriterijumima, i to:

 

Re.

br.

Kriterijum 1. Ocena prijave rukovodeći se principima socijalnog preduzetnišva  – maksimalni broj bodova 40Broj bodova
1.Upošljavanje minimum 2 dva lica iz grupe teško upošljivih lica (Romi i Romkinje povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji)                          10 bodova
2.Upošljavanje minimum 2 dva lica iz ostalih grupa teško upošljivih lica         5 bodova
3.Ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća      od 5 do 10 bodova
4.Inovativnost prijave                                                                                          od 0 do 5 bodova
5.Period funkcionisanja pravnog lica                                                               od 0 do 5 bodova
6.Broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica                   od 0 do 5 bodova

 

 

Re.

br.

Kriterijum 2. Zapošljavanje novih radnika – maksimalni broj bodova 20Broj bodova
1.2 zaposlena lica                          3 boda
2.3 zaposlena lica                           10 bodova
3.4 zaposlena lica                          20 bodova

 

 

Re.

br.

Kriterijum 3. Vrsta delatnosti – maksimalni broj bodova 10Broj bodova
1.Proizvodnja                          10 boda
2.Prerada                             8 bodova
3.Usluge                             5 bodova

 

Maksimalni broj bodova je 70.

            

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave.

Komisija će po izvršenom rangiranju, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, predložiti odluku o izboru prijava za koje će biti dodeljena bespovratna sredstva.

Kandidati čije je prijave Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od 8 dana od dana prijema odluke o dodeli sredstava.      

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, broj i datum odluke, razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje.

Prigovor se podnosi Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora.

 

 

 Obrazac 1 – prijavni formular                                                                                                                            PREDSEDNIK KOMISIJE

 Obrazac 2 – izjava                                                                                                                                                      ________________________

 Obrazac 3 – poslovne ideje                                                                                                                               Marko Milojević, član Gradskog veća

                                                                                                                                                                                        Grada Požarevca – resor preduzetnišvo

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter