Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”

KONKURS

za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga, a uz podršku nemačke razvojne saradnje -GIZ, sprovode projekat ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”. Osnovni cilj Projeketa je da se stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, osoba koja su inače izostavljena sa tržišta rada  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

VISINA  SREDSTAVA I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Konkurs sprovodi Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”.

Sredstva za dodelu subvencija  u ukupnom iznosu od 50.000 evra su bespovratna, a obezbeđena su u okvira projekta i donatora od strane Nemačke razvojne agencije  GIZ.

Sredstva će se koristiti za finansiranje i/ili sufinansiranje nabavke opreme/mašine za 10  pravnih lica u pojedinačnim iznosima do 5.000 eura u dinarskom iznosu po kursu Projekta na dan isplate. Sredstva se mogu koristiti za kupovinu   nove i/ili polovne opreme/mašina kojom se unapređuje tekuće poslovanje i otvaraju nova radna mesta.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju aktivna pravna lica , preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća koje su osnivane do 01. januara 2016. god.i registrovane na teritoriji Grada Požarevca.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) aktivnosti i projekte za koje je u već odobren neki vid državne pomoći;

2) trajna obrtna sredstva ili dugovanja;

3) projekte povezane sa političkim partijama

4) osnovno finansiranje i tekuće poslovanje podnosioca prijave

5) rekonstrukciju i adaptaciju objekata

6)dodeljivanje bespovratnih sredstava drugim pravnim ili fizičkim licima

7)sponzorstva na učešće na seminarima, treninzima, konferencijama, kongresima, obukama, studijskim putovanjima i radionicama

8) pokriće gubitaka, dugova ili potencijalnih budućih obaveza

9) pružanje materijalne i nematerijalne podrške političkim strankama i verskim organizacijama

10)humanitarne aktivnosti

11) projekte u vezi sa:

 1. a. trgovinom robe široke potrošnje;
 2. b. klađenjem i kockanjem;

 

II   USLOVI KONKURSA

Pravna forma:

Na konkurs se mogu prijaviti sva aktivna pravna lica, preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća,  registrovana do 01.januara 2016.godine.

Fizička lica, međunarodne organizacije, državne institucije, udruženja građana i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Na Konkursu ne mogu da učestvuju pravna lica:

 • Ukoliko su pod bankrotom ili je nad njima pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Ukoliko nisu ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa socijalnog osiguranja ili poreza u skladu sa zakonskim odredbama Republike Srbije;
 • Ukoliko im je u roku od dve godine pre podnošenja prijave izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.
 • Da u poslednjih dve godine nisu bili u blokadi duže od 30 dana u vezi je sa datumom osnivanja.

Jedan podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu za učešće na ovom Konkursu.

Društveni cilj:

Potencijalni korisnici subvencija imaju obavezu zapošljavanja minimum 2 (dva) teško upošljiva lica sa teritorije Grada Požarevca na period od minimum dve godine (Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, osoba koja su inače izostavljena sa tržišta rada, samohranih roditelja, mladih  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.)

Osnovni uslovi konkursa:

 • Obrazac 1 – Pravilno popunjen prijavni formular -overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Obrazac 2 – Izjava overena i potpisana od strane ovlaćenog lica podnosioca prijave na memorandumu podnosioca prijave da ne spada ni u jednu od kategorija koje ne mogu da učestvuju na Konkursu
 • Biznis plan slobodna forma
 • Registrovan finansisjki izveštaji za prethodne dve godine poslovanja
 • Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre ili odgovarajući registar) – fotokopija izvoda
 • Dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji ( potvrdu Poreske uprave o izmirenju poreza i izvod iz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) – fotokopija
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva – ovlašćenog lica

Ostali uslovi:

Pravna lica podnosioci prijave treba da su:

 • u većinskom domaćem privatnom ili zadružnom vlasništvu, odnosno ne mogu biti u pretežnom javnom vlasništvu (preko 50%);
 • podnela popunjen prijavni formular sa svom potrebnom dokumentacijom.

 

III  KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

– upošljavanje minimum 2 dva lica iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji

 -upošljavanje minimum 2 dva lica iz ostalih grupa teško upošljivih lica

– ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;

– posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje   

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);

– inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.

-broj novootvorenih radnih mesta

-period funkcionisanja pravnog lica

– broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica

IV  ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Obrasci prijave se mogu preuzeti u:

-prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

-prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, u Kostolcu 

 – u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Obrasci prijave se mogu preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.pozarevac.rs

www.urbo.org.rs

Podnosioci prijava moraju striktno da se pridržavaju prijavnog formata, da prijave popune jasno i precizno, odgovarajući na sva postavljena pitanja. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja u listu Reč Naroda.

Podnosioci prijave sa pratećom dokumentacijom prijave mogu podneti i poštom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Grad Požarevac

Ul.Drinska br2

12000 Požarevac

Komisiji za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca”.

Napomena:

PRIJAVA ZA IZBOR I DODELU SUBVENCIJA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA U OKVIRU PROJEKTA „PODRŠKA ODRŽIVOM ZAPOŠLjAVANjU ROMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA“  – „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“.

Prijave se mogu predati i lično:

1.U prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac

 1. U prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, Kostolac
 2. U pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu ”Reč naroda”, odnosno do 04.06.2018. godine do 15 časova.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Marko Milojević, član Gradskog veća

Grada Požarevca – resor preduzetnišvo

Prijavni obrazac

Izjava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter