Почетак » Конкурси
 

The contest for allocation of funds for cultural clubs in 2011. yearКонкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2011. години

Based on Article 76 Law on Culture (“RS Official Gazette” No. 72/2009) and the Decision on the Budget of Pozarevac in 2011. (“Official Gazette of Pozarevac” No. 12/10 and 1 / 11), the City Council of Pozarevac, announce

COMPETITION

For allocation of funds for cultural and artistic societies in 2011. year

I

The right to participate in with cultural and artistic societies that are registered, I whose activity takes place in the city of Pozarevac (competition does not refer to cultural and artistic societies whose activities take place in the territory of the City Municipality Kostolac).

II

Cultural societies can apply for financing / co-costs relating to:

-Organize and participate in events at home and abroad

-Purchase of fixed assets required for the activity of cultural and artistic societies that foster traditional National creativity.

III

Application Form for the Competition can be obtained from the office No.9, City Administration Pozarevac Drinska No.2, 12 000 Pozarevac.

With the application form must be submitted to the competition:

Proof of registration (a solution of registration issued by the Agency for Business Registers-APR)

Photocopy of  TIN

Program Plan and Financial Plan for 2011. Years (with program and financial plan I submit to the official calendar of the competition, or a call to a specific event, which in its program includes elements of folk art)

Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – when it has them

Financial report for the previous financial year

IV

The deadline for applications is 15 days after publication of the competition.

V

Application submitted to: The City Council of Pozarevac, the Commission for allocation of funds for cultural clubs, street Drinska No. 2, 12 000 Pozarevac, stating:

Job application for allocation of funds for cultural and artistic societies in 2011. – DO NOT OPEN

VI

The City Council of Pozarevac will decide on the allocation of funds within 20 days after the deadline for submission of applications.

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on cultural and artistic societies which will be financed from the budget of Pozarevac in 2011. year, all applicants will be notified of competition results in writing.

NOTE: Incomplete and late applications will not be considered.

VII

The contest will be published in the “word people” as well as on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

Application Form can be downloaded HEREНа основу члана 76. Закона о културу (“Службени гласник РС”, број 72/2009) и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину (“Службени гласник града Пожаревца”, бр 12/10 и 1 / 11.), Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-Уметничка Друштва У 2011. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурсу Имају Културно-уметничка друштва Која су регистрована, ја ција се делатност одвија на територији града Пожаревца (Конкурс се не Односи на Културно-уметничка друштва ција се делатност одвија на територији Градске општине Костолац).

II

Културно-уметничка друштва Могу да конкуришу за Финансирање / суфинансирање трошкова Који се односе на:

-Организовање и учешће на манифестацијама у земљи и иностранству

-Набавку основних средстава неопходних за делатност Културно-уметничких друштава Која негују Традиционално Народно ствараластво.

III

Образац Пријаве на Конкурс Може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревцу.

Уз пријавни образац конкурса потребно је доставити:

  • Доказ о регистрацији (ресење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)
  • Фотокопију ПИБ-а
  • Програм рада и Финансијски план за 2011. Годину (УЗ Програм рада и Финансијски план доставити сам ЗВАНИЧНИ календар такмичења, односно позив на одређену манифестацију Која у свом програму садржи Елементе Народног стваралаштва)
  • Копије захтева за Финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује
  • Финансијски извештај за претходну финансијску годину

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

V

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, у улици Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

Пријава на Конкурс за РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-Уметничка Друштва У 2011. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ

VI

Градско веће града Пожаревца Ће донети Одлуку о расподели средстава у року од 20. дана од дана истека рока за достављање пријава.

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца О Културно-уметничким друштвима Која Це се финансирати из буџета града Пожаревца у 2011. години, сви подносиоци захтева Биће обавештени о резултатима конкурса у писаној форми.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве неце се разматрати.

VII

Конкурс се објављује у листу “Реч народа” као и на интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Подели са другима: Facebook Twitter