Početak » Konkursi
 

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2012. godiniThe competition for allocation of funds for cultural and artistic society in 2012. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), Odluke o budžetu grada Požarevca za 2012. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 8/11) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-19/2012 od 14.02.2012. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2012. GODINI

I

Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana, i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji gradske opštine Kostolac).

II

Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

 • organizovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili ovde.

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

 • Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
 • Fotokopiju PIB-a
 • Program rada i finansijski plan za 2012. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični kalendar takmičenja, odnosno poziv na određenu manifestaciju koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)
 • Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
 • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2012. GODINI – NE OTVARATI“

VI

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca o kulturno-umetničkim društvima koja će se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini, svi podnosioci zahteva biće obavešteni o rezultatima Konkursa u pisanoj formi.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII

Konkurs se objavljuje u listu „Reč naroda“ kao i na internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 Obrazac Prijave na Konkurs

 Obrazac Prijave na Konkurs u PDF formatuBased on Article 76 Law on Culture („Official Gazette of RS“, No. 72/2009), decisions on the budget of Pozarevac for 2012. year („Official Gazette of Pozarevac“ no. 8/11) and Decision of City Council Pozarevac No. 01-06-19/2012 of 14.02.2012. year, the City Council of Pozarevac, call

COMPETITION

ALLOCATION OF FUNDS FOR CULTURAL AND ARTISTIC COMPANY in 2012. YEAR

I

The right to apply a cultural clubs that are registered, and whose action takes place in the city of Pozarevac (competition does not apply to cultural clubs whose action takes place on the territory of the urban municipality Kostolac).

II

Cultural societies can apply for financing / co-costs relating to:

 • organizing and participating in events at home and abroad
 • acquisition of capital assets necessary for the activity of cultural and artistic societies that foster traditional folklore.

III

Form Application Forms are to be obtained from the office No.9, City Administration Pozarevac Drinska No.2, 12 000 Požarevac, or here.

With the competition application form must be submitted to:

 • Proof of Registration (Certificate on registration issued by the Agency for Business Registers-APR)
 • Photocopy of TIN
 • Program and financial plan for 2012. year (with program and financial plan and submit to the official calendar of events, or a call to a specific event in your program that contains elements of folk art)
 • Copies of the request for funding in other instances, or confirmation of approved funding – if it has them
 • Financial report for the previous financial year

IV

The deadline for applications is 15 days after publication of the Competition.

V

Application submitted to: City Council Pozarevac, the Commission for allocation of funds for cultural clubs, street Drinska Number 2, 12 000 Požarevac, stating:

„APPLICATION OF COMPETITION FOR THE ALLOCATION OF FUNDS FOR CULTURAL AND ARTISTIC COMPANY in 2012. YEAR – DO NOT OPEN “

VI

Upon the decision of the City Council of Pozarevac on cultural and artistic societies that will be financed from the budget of Pozarevac in 2012. year, all applicants will be notified of the results of the competition in writing.

NOTE: Incomplete and late applications will not be considered.

VII

The contest will be published in the „Rec naroda“ and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs.

 Application Form for the Competition

 Application Forms are to form in PDF format

Podeli sa drugima: Facebook Twitter