Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2013. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2013. The

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-14 od 25. 01. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

KONKURS

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI

I

Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana zaključno sa 31. 12. 2012. godine, i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji gradske opštine Kostolac).

II

Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:
– učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu – prevoz autobusom
-nabavku delova ili kompleta narodne nošnje neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
Fotokopiju PIB-a
Program rada i finansijski plan za 2013. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični poziv na određenu manifestaciju ukoliko je poseduje, koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)
Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu uz izjavu predsednika KUD-a da su odobrena sredstva u 2012. godini utrošena strogo namenski.
Popisnu listu delova i kompleta narodne nošnje koja je nabavljana prethodnih godina iz sredstva budžeta grada Požarevca.

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

VI

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave KUDOV-a za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na telefon broj 063/ 8240487 Marina Nikolić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Dokumentacija:

 Prijavni obrazac (“pdf” dokument)

 Prijavni obrazac (“word” dokument)Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06 – 4/2013-14 od 25. 01. 2013. godine,
Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

KONKURS

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI

I

Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana zaključno sa 31. 12. 2012. godine, i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji gradske opštine Kostolac).

II

Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:
– učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu – prevoz autobusom
-nabavku delova ili kompleta narodne nošnje neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
Fotokopiju PIB-a
Program rada i finansijski plan za 2013. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični poziv na određenu manifestaciju ukoliko je poseduje, koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)
Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu uz izjavu predsednika KUD-a da su odobrena sredstva u 2012. godini utrošena strogo namenski.
Popisnu listu delova i kompleta narodne nošnje koja je nabavljana prethodnih godina iz sredstva budžeta grada Požarevca.

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

VI

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2012. godini ili prijave KUDOV-a za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za finansiranje odnosno sufinansiranje u 2013.godini koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na telefon broj 063/ 8240487 Marina Nikolić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Dokumentacija:

 Prijavni obrazac (“pdf” dokument)

 Prijavni obrazac (“word” dokument)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter