Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2014. годиниThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-12/2014-10  од  24. 01. 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2014. ГОДИНИ

I

            Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована закључно са 31. 12. 2013. године, и чија се делатност одвија на територији насељеног места   Пожаревац (Конкурс се не односи на културно-уметничка друштва чија се делатност одвија на територији насељеног места Костолац).

II

            Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за    финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:

– учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом

-набавку делова или комплета народне ношње  неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III 

            Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

–                   Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)

–                   Фотокопију ПИБ-а

–                   Програм рада и финансијски план за 2014. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични  позив на одређену манифестацију уколико је поседује, која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)

–                   Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује

–                   Финансијски извештај за претходну финансијску годину уз изјаву председника КУД-а  да су одобрена  средства у 2013. години утрошена строго наменски.

–                   Пописну листу делова и комплета народне ношње која је набављана претходних година из средства  буџета града Пожаревца.

            Доказ из алинеје 5. може се доставити накнадно по усвајању завршног рачуна.

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

V

            Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

            Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве КУДОВ-а  за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014.години која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији   у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на тел. бр: 064/89 18 444, Драган Лазовић, председник Комисије.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Download ПРИЈАВА – Конкурс за расподелу средстава

 Конкурс за расподелу средстава

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-12/2014-10  од  24. 01. 2014. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2014. ГОДИНИ

I

            Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована закључно са 31. 12. 2013. године, и чија се делатност одвија на територији насељеног места   Пожаревац (Конкурс се не односи на културно-уметничка друштва чија се делатност одвија на територији насељеног места Костолац).

II

            Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за    финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:

– учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом

-набавку делова или комплета народне ношње  неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III 

            Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

–                   Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)

–                   Фотокопију ПИБ-а

–                   Програм рада и финансијски план за 2014. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични  позив на одређену манифестацију уколико је поседује, која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)

–                   Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује

–                   Финансијски извештај за претходну финансијску годину уз изјаву председника КУД-а  да су одобрена  средства у 2013. години утрошена строго наменски.

–                   Пописну листу делова и комплета народне ношње која је набављана претходних година из средства  буџета града Пожаревца.

            Доказ из алинеје 5. може се доставити накнадно по усвајању завршног рачуна.

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

V

            Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

            Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2013. години или пријаве КУДОВ-а  за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање у 2014.години која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији   у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на тел. бр: 064/89 18 444, Драган Лазовић, председник Комисије.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Download ПРИЈАВА – Конкурс за расподелу средстава

 Конкурс за расподелу средстава

Подели са другима: Facebook Twitter