Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године у 2018. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-85/2018-27 од 7. јуна 2018. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за  младе Града Пожаревца за период 2017 – 2020. године у 2018. години

        За реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 15/17 и 4/18), у Разделу 5. „Градска глава“, Глава 5.1. Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0005, ПА: Спровођење омладинске политике, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 138, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Подршка социо-хуманитарним организацијама – Акциони план за младе, у укупном износу од 3.500.000,00 динара.

 

 • ЦИЉ КОНКУРСА

 

Општи циљ конкурса утврђен је у складу са Локалном акционом плану за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године у областима: Образовање, васпитање и обука младих; Култура и креативност младих; Запошљавање и предузетништво младих; Социјална укљученост младих; Информисаност младих; Активизам и активно учешће младих; Здравље младих; Безбедност младих; Млади, заштита животне средине и одрживи развој, а односе се на следеће циљеве:

 1. Унапређење квалитета и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих
 2. Унапређење културне понуде и тражње за младе
 3. Унапређење запослености младих жена и мушкараца
 4. Унапређење подршке друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености
 5. Унапређење информисаности младих у Граду Пожаревцу
 6. Унапређење активизма и активног учешћа младих у друштву
 7. Унапређење здравља младих у Пожаревцу
 8. Унапређење услова за развијање безбедоносне културе младих у Пожаревцу
 9. Повећање доприноса младих у унапређењу животне средине и одрживог развоја

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих и удружења за младе под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе у складу са Правилником о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Сл. гласник РС“, бр. 1/12), која су:

– уписана у регистар код надлежног органа у складу са законом,

– послују на недобитној основи,

– имају седиште и своју активност реализују на територији Града Пожаревца,

– нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– која су директно одговорна за припрему и извођење програма или пројекта.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 1. Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 2. Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 3. Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 4. Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2018. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 1. Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;
 2. Биографије предложених чланова пројектног тима;
 3. Копија уверења да је удружење уписано у регистар
 4. Копија статута подносиоца пријаве
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупно 100, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

 

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:                                                                 број бодова

 
  1. Капацитет носиоца програма, односно искуство у вођењу сличних програма или пројеката
15
 
  1. Релевантност програма за остваривање јавног интереса у областима омладинског сектора и његове усклађености са  Локалним акционим планом и другим стратешким документима из области омладинског сектора
20
 
  1. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената програма се односи на усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом, разрађености и изводљивости плана реализације програма и остваривости планираних резултата и мерљивости индикатора
20
 
  1. Одрживост резултата и ефеката програма која обухвата развојну, институционалну и финансијску одрживост, као и значај промене која се очекује за младе након примене програма
20
 
  1. Оправданост предлога буџета и рационалност трошкова у смислу економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и програмске активности, као и процена сразмере предложених трошкова за спровођење програма с циљем који се постиже програмом
15
 
  1. Публицитет који се огледа у начину и степену информисања младих и шире јавности о програму
10
                       УКУПНО:        100

 

          Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за избор програма за реализацију  Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године – „не отварати” препорученом поштом на адресу: ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог  листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор пројеката у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

 

Одлуку о избору  програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

 

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.7, или на телефон број 012/539-621, Ана Миљанић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Пријавни образац

Подели са другима: Facebook Twitter