Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2024. години

На основу Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период  2021.-2025. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:  09-06-20/2024-36 од 23.2.2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за  младе Града Пожаревца за период

2021.-2025. године у 2024. години

         За реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину (“Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 18/23), у Разделу 5. „Градска управа“, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0005, ПА: Спровођење омладинске политике, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 144, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Подршка социо-хуманитарним организацијама – Акциони план за младе 2021-2025, у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса утврђен је у складу са Локалним акционим планом за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативнсти младих, и то у областима: Култура, креативност и иновативност младих мушкараца и жена; Запошљавање, предузетништво и каријерно вођење и саветовање младих мушкараца и жена; Превенција социјалне искључености младих; Информисање и мобилност младих; Активизам, волонтеризам и активно учешће младих у друштвеном животу локалне заједнице; Здравље и благостање младих; Безбедност и безбедносна култура младих; Заштита животне средине и одрживи развој у локалној заједници, а односе се на следеће циљеве:

1)      Унапређење улоге културе у животима младих мушкараца и жена

 • Унапређење запослености и запошљивости младих
 • Превенција социјалне искључености младих

4)      Унапређење информисаности и мобилности младих у Граду Пожаревцу

 • Унапређење активизма и активног учешћа младих у друштву
 • Унапређење здравља младих
 • Унапређење услова за развијање безбедности и безбедносне културе младих у Пожаревцу
 • Повећање доприноса младих у унапређењу животне средине и одрживог развоја
 1. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих и удружења за младе под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе у складу са Правилником о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Сл. гласник РС“, бр. 1/12), која су:

– уписана у регистар код надлежног органа у складу са законом,

– послују на недобитној основи,

– имају седиште и своју активност реализују на територији Града Пожаревца,

– нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,

– немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,

– која су директно одговорна за припрему и извођење програма или пројекта.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2024. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружењау два примерка;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР-у;
 • Копија Статута удружења или извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у 2023. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца);
 • Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења у два примерка;
 • Изјава о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења у два примерка;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења у два примерка.
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупно 100, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:                                                                 број бодова

  

1.      Капацитет носиоца програма, односно искуство у вођењу сличних програма или пројеката

15
 2.      Релевантност програма за остваривање јавног интереса у областима омладинског сектора и његове усклађености са  Локалним акционим планом и другим стратешким документима из области омладинског сектора20
 3.      Међусобна повезаност и усаглашеност елемената програма се односи на усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом, разрађености и изводљивости плана реализације програма и остваривости планираних резултата и мерљивости индикатора20
 4.      Одрживост резултата и ефеката програма која обухвата развојну, институционалну и финансијску одрживост, као и значај промене која се очекује за младе након примене програма20
 5.      Оправданост предлога буџета и рационалност трошкова у смислу економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и програмске активности, као и процена сразмере предложених трошкова за спровођење програма с циљем који се постиже програмом15
 6.      Публицитет који се огледа у начину и степену информисања младих и шире јавности о програму10
                        УКУПНО:        100 
     

 

          Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

          Саставни део обрасца су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

          Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за  избор програма за реализацију  Локалног  акционог  плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2024. години

 – „не отварати“ препорученом поштом на адресу: ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог  листе  за  финансирање  односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2021.-2025. године у 2024. години.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  пројеката  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

          Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.7, или на телефон број 012/539-621, Милан Јовић.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.