Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2021. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/21) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-48/2021-6 od  24.3.2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2021. godini

          Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, obezbeđena su  sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, 33/20), u Razdelu 5. „Gradska uprava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave, Programska klasifikacija 0602-0007, PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Pozicija 173, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama  – dotacije ostalim udruženjima građana – Programi nacionalnih manjina – Akcioni plan za unapređenje položaja Roma, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara.

 1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je postizanje veće socijalne uključenosti Roma i Romkinja na teritoriji Grada Požarevca kreiranjem i sprovođenjem specifičnih mera podrške u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i stanovanja, koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

    Posebni ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine su:

 1. Povećati uključenost i uspešan završetak predškolskog, osnovnog, srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja dece i mladih romske nacionalnosti i intenzivirati funkcionalno opismenjavanje odraslih Roma;
 2. Podići nivo zapošljivosti, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma i Romkinja koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica;
 3. Proširiti i unaprediti socijalne usluge i poboljšati dostupnost informacija o pravima iz oblasti socijalne zaštite;
 4. Povećati obuhvat Roma i Romkinja preventivnim pregledima i poboljšati dostupnost usluga zdravstvene zaštite;
 5. Poboljšati kvalitet stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine;

 

 1. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2021. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR
 • Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • Narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za udruženja koja su u 2020. godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca).
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 70, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine: 0 -10 bodova

 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj, specifični ciljevi i aktivnosti projekta: 0—10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 5 bodova
 • Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma: 0-10 bodova

           Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom, podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu:  ul. Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

 Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

 PRIJAVNI OBRAZAC

Podeli sa drugima: Facebook Twitter