Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године, у 2021. години

На основу Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/21) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-48/2021-6 од  24.3.2021. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године, у 2021. години

          За реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године, обезбеђена су  средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, 33/20), у Разделу 5. „Градска управа“, Глава 5.1. Градска управа, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0007, ПА: Функционисање националних савета националних мањина, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 173, Економска класификација 481941- Дотације невладиним организацијама  – дотације осталим удружењима грађана – Програми националних мањина – Акциони план за унапређење положаја Рома, у укупном износу од 3.500.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је постизање веће социјалне укључености Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца креирањем и спровођењем специфичних мера подршке у области образовања, здравствене и социјалне заштите, запошљавања и становања, који је садржан у Локалном акционом плану за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године.

    Посебни циљеви конкурса у складу са Локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године су:

 1. Повећати укљученост и успешан завршетак предшколског, основног, средњошколског и факултетског образовања деце и младих ромске националности и интензивирати функционално описмењавање одраслих Рома;
 2. Подићи ниво запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица;
 3. Проширити и унапредити социјалне услуге и побољшати доступност информација о правима из области социјалне заштите;
 4. Повећати обухват Рома и Ромкиња превентивним прегледима и побољшати доступност услуга здравствене заштите;
 5. Побољшати квалитет становања припадника ромске националне мањине;

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења, регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем људских и мањинских права и своје активности спроводе на територији Града Пожаревца.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2021. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР
 • Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у 2020. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца).
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 70, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

Релевантност пројектних активности у односу на Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године: 0 -10 бодова

 • Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ, специфични циљеви и активности пројекта: 0—10 бодова
 • Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова
 • Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова
 • Одрживост пројекта: 0-10 бодова
 • Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0 – 5 бодова
 • Побољшање положаја Рома наведен као један од циљева у Статуту удружења: 0 – 5 бодова
 • Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја Рома: 0-10 бодова

           Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

            Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом, подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за  избор програма за реализацију  Локалног  акционог  плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године – не отварати” препорученом поштом на адресу:  ул. Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање  односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021-2023. године.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  пројеката  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца. Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 012/539-620, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

 Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

 ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Подели са другима: Facebook Twitter