Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2022. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/21) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br: 09-06-4/2022-2 od  21. januara 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, u 2022. godini

          Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine, obezbeđena su  sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21), u Razdelu 5. Gradska uprava, Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave, Programska klasifikacija 0602-0007, PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Pozicija 164, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Programi nacionalnih manjina – Akcioni plan za unapređenje položaja Roma, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

 1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je postizanje veće socijalne uključenosti Roma i Romkinja na teritoriji Grada Požarevca kreiranjem i sprovođenjem specifičnih mera podrške u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i stanovanja, koji je sadržan u Lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

    Posebni ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine su:

 1. Povećati uključenost i uspešan završetak predškolskog, osnovnog, srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja dece i mladih romske nacionalnosti i intenzivirati funkcionalno opismenjavanje odraslih Roma;
 2. Podići nivo zapošljivosti, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma i Romkinja koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica;
 3. Proširiti i unaprediti socijalne usluge i poboljšati dostupnost informacija o pravima iz oblasti socijalne zaštite;
 4. Povećati obuhvat Roma i Romkinja preventivnim pregledima i poboljšati dostupnost usluga zdravstvene zaštite;
 5. Poboljšati kvalitet stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine;
 6. 2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2022. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR-u;
 • Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • Narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za udruženja koja su u 2021. godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca);
 • Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja;
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja;
 • Interni akt o antikorupcijskoj politici, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja.
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 70, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine: 0 -10 bodova
 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj, specifični ciljevi i aktivnosti projekta: 0—10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 5 bodova
 • Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma: 0-10 bodova

  Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Sastavni deo obrasca su: Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom, podnosi se na adresu: „Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za izbor programa za realizaciju Lokalnog akcionog  plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

 

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period 2021-2023. godine.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor projekata u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 012/539-620, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Download Obrazac prijave

Download Formular – narativni izveštaj

Download Obrazac izjave

Download Obrazac izjave 2

Download Model internog akta o antikorupcijskoj politici

Podeli sa drugima: Facebook Twitter