Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025. у 2021. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20). године и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр:09-06-1/2021-6 од 5. јануара 2021. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025. у 2021. години

          За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021.  годину („Службени гласник Града Пожаревца“, 33/20), у Разделу 5. Градска управа, Глава 5.1. Градска управа, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0008, ПА: Подршка особама са инвалидитетом, Функција 010 – Болест и инвалидност, Позиција 125, Економска класификација 481991- Дотације осталим непрофитним институцијама – Локални акциони план за особе са инвалидитетом Града Пожаревца за период 2021-2025  године, у укупном износу од 2.450.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је унапређење положаја особа са инвалидитетом до позиције равноправних који уживају сва права и одговорности на територији Града Пожаревца.

    Општи циљеви конкурса у складу са Локалним акционим планом за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 су:

 1. Побољшати положај ОСИ у Граду Пожаревцу
 2. Укључити ОСИ у све области друштвеног живота
 3. Заштита права ОСИ
 4. Обезбедити социјалне, здравствене и друге услуге особама са инвалидитетом
 5. Осигурати приступ њиховом животном окружењу
 6. Сензибилисати друштво за проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају у нашој локалној заједници.

 

 1. 2. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом  под условом  да спроводе активности или да им је седиште на територији Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације.    

Предлог пројекта подноси се на датом обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат се може реализовати најкасније до 31.12.2021. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећу обавезну документацију:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР
 • Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцењивање програма рада су:

 1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
 2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
 3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
 4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
 5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
 6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
 7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
 8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета града, и на који начин;
 9. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2019. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
 10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета Града Пожаревца даће предност приликом избора програма / пројекта.

           Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

            Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за  избор програма  за реализацију  Локалног  акционог  плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025. у 2021. години – не отварати“ препорученом поштом на адресу:  ул. Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање  односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021.-2025 у 2021. години.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  пројеката  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ