Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. u 2022. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20). godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-68/2022-20 od 27. maja 2022. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. u 2022. godini

          Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022.  godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, 14/21), u Razdelu 5. Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0021, PA: Podrška osobama sa invaliditetom, Funkcija 010 – Bolest i invalidnost, Pozicija 121, Ekonomska klasifikacija 481991- Dotacije ostalim neprofitnim institucijama – Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom Grada Požarevca za period 2021-2025 godine, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

     1 . CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca.

    Opšti ciljevi konkursa u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025 su:

 1. Poboljšati položaj OSI u Gradu Požarevcu
 2. Uključiti OSI u sve oblasti društvenog života
 3. Zaštita prava OSI
 4. Obezbediti socijalne, zdravstvene i druge usluge osobama sa invaliditetom
 5. Osigurati pristup njihovom životnom okruženju
 6. Senzibilisati društvo za probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u našoj lokalnoj zajednici.

     2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.    

Predlog projekta podnosi se na datom obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat se može realizovati najkasnije do 31.12.2022. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeću obaveznu dokumentaciju:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR
 • Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • Narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za udruženja koja su u 2021. godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca), u dva primerka;
 • Izjavu podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja, u dva primerka;
 • Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja, u dva primerka;
 • Interni akt o antikorupcijskoj politici, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja, u dva primerka;
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

 

KRITERIJUMI

 

OBJAŠNjENjE KRITERIJUMA

 

BROJ BODOVA

 

UKUPAN BROJ BODOVA

 

Usaglašenost  s postojećim strateškim dokumentima Grada Požarevca

 

Da li je i u kojoj meri je projekat strateški utemeljen, odnosno u skladu sa važećim strateškim opredeljenjem Grada Požarevca?

 

 

 do 10

 

 

10

 

Kapacitet udruženja predlagača projekta i kapacitet partnera na projektu

 

 -Da li je predlagač projekta do sada uspešno realizovano projekte koje je sufinansirao Grad Požarevac?

 

– Da li je realizovao projekte drugih donatora?

 

– Kakvi su kadrovski kapaciteti udruženja?

 

 

Od 0-5

 

 

Od 0-10

 

Od 0-10

 

 

 

 

25

 

 

 

Definisani ciljevi projekta, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika projekta i njihove potrebe

 

 

-Da li su ciljevi projekta jasno definisani, dostižni u predviđenom vremenu trajanja projekta i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenih problema u lokalnoj zajednici, odnosno mogu da zadovolje javni interes?

 

-Da li su ciljna grupa i korisnici jasno definisani?

Da li je predstavljena procena broja direktnih i indirektnih korisnika projekta?

 

-U kom obimu će potrebe ciljne grupe i korisnika projekta biti zadovoljene – obim zadovoljenja javnog interesa?

 

 

do 10

 

 

do 5

 

 

do 5

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Održivost projekta

Da li je će se aktivnosti projekta nastaviti i posle finansiranja projekta sredstvima iz budžeta Grada Požarevca?

 

Da li je projekat održiv u institucionalnom i razvojnom smislu – da li će projektne aktivnosti biti sprovođene i po isteku vremena za sprovođenje projekta u okviru kojeg će se finansirati/sufinansirati sredstvima iz budžeta Grada Požarevca?

 

do 5

 

 

do 5

 

 

 

10

 

 

Očekivani rezultati i efekti projekta

 

-Da li su rezultati i efekti projekta merljivi?

 

-Da li će očekivani pozitivni efekti biti dalekosežni – u kom roku se očekuju pozitivni efekti na direktne i indirektne korisnike projekta?

 

 

0-10

 

 

10

 

Ekonomičnost budžeta projekta i odnos troškova i očekivanih rezultata i efekata

 

-Da li su troškovi usklađeni sa predloženim projektnim aktivnostima?

 

-Da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata i efekata zadovoljavajući?

 

 

0-15

 

 

15

 

 

 

Sufinansiranje projekta iz drugih izvora

 

-Da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa obezbedilo sopstveno novčano učešće ili drugi vid učešća i/ili sufinansiranje projekta iz drugih izvora?

 

Sopstveno učešće

do 50%  –               0-5

 

Sopstveno učešće

preko 50% –          6-10

 

 

10

 

Ukupno

   

100

 

           Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Sastavni deo obrasca prijave su: Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

            Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa  za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. u 2022. godini – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul. Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025 u 2022. godini.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca.  Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 064/89-18-275, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

 Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter