Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5. 2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:

01-06-44/2015-56   од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године у 2015. години

          За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године,  обезбеђена су  средства Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015.  годину ( „Службени гласник града Пожаревца“ 13/14), у Разделу 4. „Градска глава“, Глави 4.1. Градска управа, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0008, ПА: Програми националних мањина – финансирање програма националних мањина путем јавног конкурса, Функција 620- Развој заједнице, Позиција 101, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама  – Локални акциони план за Роме, у укупном износу од 1.206.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је да се допринесе побољшању положаја ромске заједнице кроз развој и реализацију политике инклузије Рома, која је садржана у Локалном акционом плану за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године.

Специфични циљ конкурса је унапређивање примене локалних политика инклузије Рома и капацитета удружења да их развију и спроводе за:

– спровођење пројеката за унапређивање положаја Рома у складу са Локалним  акционим планом за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године из области образовања и здравствене заштите.

 1. 2. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења, регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем људских и мањинских права и своје активности спроводе на територији града Пожаревца.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Стратегија за унапређивање положаја Рома („Сл. гласник РС“, бр. 27/09) као и Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2015. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР
 • Копија статута подносиоца пријаве
 • Копија обрасца финансијског извештаја за 2014. годину који је достављен АПР.
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 70, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

 • Релевантност пројектних активности у односу на Стратегију за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и ЛАП-а : 0 -10 бодова
 • Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ, специфични циљеви и активности пројекта: 0—10 бодова
 • Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова
 • Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова
 • Одрживост пројекта: 0-10 бодова
 • Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0-5 бодова
 • Побољшање положаја Рома наведен као један од циљева у Статуту удружења: 0 — 5 бодова
 • Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја Рома: 0-10 бодова

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

 

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисији за  избор програма  за реализацију  Локалног  акционог  плана  за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године у 2015. години – не отварати“ препорученом поштом на адресу:  ул. Дринска  бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве  и на основу наведених критеријума утврдиће  листу  за  финансирање  односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011- 2015 године.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за избор  пројеката  у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца.  Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр. 8, или на телефон број 012/539-621, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,с.р.

Download Конкурс

Download Пријавни образац