Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine br. 01-06-52/7 od 10. 05. 2011. godine,   i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-58/2014-9 od  3.4.2014. godine,Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine, obezbeđena su  sredstva Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014  godinu ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ 18/13), u Razdelu 3. „Gradska glava“, Glavi 3.1. Gradska uprava grada Požarevca, Funkcija 620 – Razvoj zajednice, Pozicija 61. Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama  – Realizacija lokalnog akcionog plana za Rome u ukupnom iznosu od 935.000,00 dinara.

 1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije Roma,  koja je sadržana u Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine. Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika inkluzije Roma i kapaciteta udruženja da ih razviju i sprovode za: – sprovođenje projekata za unapređivanje položaja Roma u skladu sa Lokalnim  akcionim planom  za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine iz oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite.  

 1. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja  (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji grada Požarevca. Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređivanje položaja Roma („Sl. glasnik RS“ 27/09) kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine. Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i grada Požarevca u realizaciji LAP-a. Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31. 12. 2014. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta: (a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 • Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2013. godinu koji je dostavljen APR.
 1.    KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 70, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata. Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Strategiju za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i LAP-a : 0 -10 bodova
 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj, specifični ciljevi i aktivnosti projekta: 0—10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0-5 bodova
 • Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 — 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma: 0-10 bodova

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs). Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica. Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu:Gradsko veće grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana  za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine. – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu:  ul.Drinska  br. 2.12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave. Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“. Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave  i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće  listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014.godini. Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija. Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

 GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

          G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva

word Prijavni formular

Podeli sa drugima: Facebook Twitter