Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih  lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011-2016 godine (broj: 01-06-52/8 od 10. 5.2011. godine  i „Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/14 i 13/15) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 01-06-62/2016-28 od 29. marta 2016. godine, 2016. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011 – 2016 godine u 2016. godini

         Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca u 2016. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2016.  godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“ 13/15), u Razdelu 5. „Gradska glava“, Glava 5.1. Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0901-0003, PA: Podrška socio-humanitarnim organizacijama, Funkcija 090- Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 77, Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – podrška socio-humanitarnim organizacijama – Akcioni plan za stare, u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara.

 1. CILj KONKURSA

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca,  koja je sadržana u Akcionom planu za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011 – 2016 godine.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika društvene brige o starijim građanima  koji se  sprovode za:

 • sprovođenje projekata za unapređivanje položaja starijih lica u skladu sa Akcionim planom za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011 – 2016 godine iz oblasti:
 • podršku starijima koji se nalaze u zdravstvenim i socijalnim rizicima
 • unapređenu komunikaciju na nivou zajednice u cilju podizanja informisanosti građana od značaja za unapređenje položaja starih
 • povećanje obuhvata kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima i uspostavljanje novih
 • podsticanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti
 1. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Nacionalna strategija o starenju 2006-2015 kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011-2016. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2016. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 • Izveštaj budžetskog inspektora Grada Požarevca o namenskom utrošku budžetskih sredstava u prethodnoj godini.
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 75, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca, (i ): 0 -10 bodova
 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0—10 bodova
 • Jasno opisane aktivnosti projekta: 0-10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0-5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja starijih lica : 0-10 bodova

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa  za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana  za unapređenje položaja starijih  lica  na teritoriji Grada Požarevca 2011 – 2016 godine u 2015. godini  – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave  i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog  liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2011-2016 godine u 2016. godini.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca.  Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva s.r.

Download Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter