Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца бр. 01-06-58/8 од 10. 05. 2011. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06 -83/2014-6 од 28. 04. 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

К о н к у р с
за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године

За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца, обезбеђена су средства Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014 годину ( „Службени гласник града Пожаревца“ 18/13), у Разделу 3. „Градска глава“, Глава 3.1. Градска управа града Пожаревца, Функција 020 – Старост, Акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца, ,Позиција 47. Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама – Реализација Акционог плана унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године у укупном износу од 1.293.000,00 динара.

1. ЦИЉ КОНКУРСА
Општи циљ конкурса је да се допринесе побољшању положаја старијих лица на територији града Пожаревца, која је садржана у Акционом плану за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године.
Специфични циљ конкурса је унапређивање примене локалних политика друштвене бриге о старијим грађанима који се спроводе за:
– спровођење пројеката за унапређивање положаја старијих лица у складу са Акционим планом за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године из области:
– подршку старијима који се налазе у здравственим и социјалним ризицима
– унапређену комуникацију на нивоу заједнице у циљу подизања информисаности грађана од значаја за унапређење положаја старих
– повећање обухвата културним, образовним и спортским садржајима и успостављање нових
– подстицање међугенерацијске и интергенерацијске солидарности

2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право учешћа на конкурсу имају удружења (у даљем тексту удружења), регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем положаја старијих лица.
Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

3. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА
Основ за дефинисање приоритета конкурса је Национална стратегија о старењу 2006-2015 као и Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца
Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.
Пројекти неће бити финансирани:
•Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
•Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
•Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
•Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.

4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31. 12. 2014. године.

5. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:
(а) Обавезна документа:
•Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења;
•Биографије предложених чланова пројектног тима;
•Копија уверења да је удружење уписано у регистар
•Копија статута подносиоца пријаве
•Копија обрасца финансијског извештаја за 2013. годину који је достављен АПР.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 85, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.
Критеријуми за бодовање предлога пројекта:
•Релевантност пројектних активности у односу на Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца,(и ): 0 – 5 бодова
•Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ и специфични циљеви: 0- 5 бодова
•Јасно описане активности пројекта: 0-10 бодова
•Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова
•Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова
•Одрживост пројекта: 0-10 бодова
•Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0-15 бодова
•Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја старијих лица : 0- 20 бодова
Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом, подноси се на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисији за избор програма за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011 – 2015 године. – не отварати“ препорученом поштом на адресу: ул.Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће листу за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014.години.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији за избор пројеката у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца. Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр.8, или на телефон број 012/539-621, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср

Download Пријавни образац