Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca br. 01-06-58/8 od 10. 05. 2011. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br: 01-06 -83/2014-6 od 28. 04. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s
za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014 godinu ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ 18/13), u Razdelu 3. „Gradska glava“, Glava 3.1. Gradska uprava grada Požarevca, Funkcija 020 – Starost, Akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca, ,Pozicija 47. Ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama – Realizacija Akcionog plana unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine u ukupnom iznosu od 1.293.000,00 dinara.

1. CILj KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca, koja je sadržana u Akcionom planu za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine.
Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika društvene brige o starijim građanima koji se sprovode za:
– sprovođenje projekata za unapređivanje položaja starijih lica u skladu sa Akcionim planom za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine iz oblasti:
– podršku starijima koji se nalaze u zdravstvenim i socijalnim rizicima
– unapređenu komunikaciju na nivou zajednice u cilju podizanja informisanosti građana od značaja za unapređenje položaja starih
– povećanje obuhvata kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima i uspostavljanje novih
– podsticanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti

2. OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.
Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

3. PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Nacionalna strategija o starenju 2006-2015 kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i grada Požarevca u realizaciji LAP-a.
Projekti neće biti finansirani:
•Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
•Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
•Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
•Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.

4. TRAJANjE PROJEKATA
Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31. 12. 2014. godine.

5. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:
(a) Obavezna dokumenta:
•Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
•Biografije predloženih članova projektnog tima;
•Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar
•Kopija statuta podnosioca prijave
•Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2013. godinu koji je dostavljen APR.

6. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA
Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 85, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.
Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:
•Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca,(i ): 0 – 5 bodova
•Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0- 5 bodova
•Jasno opisane aktivnosti projekta: 0-10 bodova
•Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
•Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
•Održivost projekta: 0-10 bodova
•Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0-15 bodova
•Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja starijih lica : 0- 20 bodova
Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom, podnosi se na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisiji za izbor programa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011 – 2015 godine. – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: ul.Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće listu za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014.godini.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor projekata u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi grada Požarevca, kancelarija br.8, ili na telefon broj 012/539-621, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr

Download Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter