Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021 – 2025 у 2023. години

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-25/2023-2 од  27. марта 2023. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Локалног акционог плана за  унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021 – 2025 у 2023. години

         За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица  на територији Града Пожаревца 2021-2025 у 2023. години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 22/22), у Разделу 5. Градска управа,  Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0902-0016, ПА: Дневне услуге у заједници, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 110, Економска класификација 481941- Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Подршка социо-хуманитарним организацијама – Акциони план за старе, у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је да се допринесе побољшању положаја старијих лица на територији Града Пожаревца,  која је садржана у Акционом плану за  унапређење положаја старијих лица  на територији Града Пожаревца 2021 – 2025, којим су утврђена три приоритета: Помоћ и подршка старијима који се налазе у ризику од социјалне искључености и сиромаштва, помоћ и подршка старијим лицима у ризику од болести и инвалидитета; и помоћ и подршка старијим лицима у ризику од насиља и дискриминације.

Специфични циљ конкурса је унапређивање примене локалних политика друштвене бриге о старијим грађанима  који се  спроводе за:

 • спровођење пројеката за унапређивање положаја старијих лица у складу са Акционим планом за унапређење положаја старијих лица  на територији Града Пожаревца 2021 – 2025. из области:
 • подршку старијима који се налазе у здравственим и социјалним ризицима
 • унапређену комуникацију на нивоу заједнице у циљу подизања информисаности грађана од значаја за унапређење положаја старих
 • повећање обухвата културним, образовним и спортским садржајима и успостављање нових
 • подстицање међугенерацијске и интергенерацијске солидарности
 1. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем положаја старијих лица.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица  на територији Града Пожаревца 2021-2025.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији ЛАП-а.

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати  најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2023. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења у два примерка;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар
 • Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења

остварују у области у којој се програм реализује;

 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у 2022. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца), у два примерка;
 • Изјаву подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у два примерка;
 • Изјаву о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у два примерка;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у два примерка.
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 75, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

 • Релевантност пројектних активности у односу на Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца, (и): 0 – 10 бодова
 • Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ и специфични циљеви: 0-10 бодова
 • Јасно описане активности пројекта: 0-10 бодова
 • Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова
 • Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова
 • Одрживост пројекта: 0-10 бодова
 • Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0 – 5 бодова
 • Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја старијих лица : 0-10 бодова

          Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Саставни део обрасца пријаве су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

          Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом,  подноси се на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисији за процену предлога пројеката за реализацију  Локалног  акционог  плана за унапређење положаја старијих  лица на територији Града Пожаревца 2021–2025 у 2023. години  – „не отварати“ препорученом поштом на адресу:  ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

 

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за процену предлога пројеката размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожаревца 2021-2025 у 2023. години.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији за процену предлога  пројеката у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

          Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца. Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Образац пријаве

Формулар – наративни извештај

Образац изјаве о обезбеђености средстава за реализацију пројекта

Образац изјаве 2 о непостојању сукоба интереса

Модел интерног акта о антикорупцијској политици