Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2023. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-25/2023-2 od  27. marta 2023. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

K o n k u r s

za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2023. godini

         Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 u 2023. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 22/22), u Razdelu 5. Gradska uprava,  Program 11: Socijalna i dečija zaštita, Programska klasifikacija 0902-0016, PA: Dnevne usluge u zajednici, Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 110, Еkonomska klasifikacija 481941- Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Podrška socio-humanitarnim organizacijama – Akcioni plan za stare, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

 1. CILJ KONKURSA

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca,  koja je sadržana u Akcionom planu za  unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025, kojim su utvrđena tri prioriteta: Pomoć i podrška starijima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, pomoć i podrška starijim licima u riziku od bolesti i invaliditeta; i pomoć i podrška starijim licima u riziku od nasilja i diskriminacije.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika društvene brige o starijim građanima  koji se  sprovode za:

 • sprovođenje projekata za unapređivanje položaja starijih lica u skladu sa Akcionim planom za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025. iz oblasti:
 • podršku starijima koji se nalaze u zdravstvenim i socijalnim rizicima
 • unapređenu komunikaciju na nivou zajednice u cilju podizanja informisanosti građana od značaja za unapređenje položaja starih
 • povećanje obuhvata kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima i uspostavljanje novih
 • podsticanje međugeneracijske i intergeneracijske solidarnosti
 1. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

 1. PRIORITЕTI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica  na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

Projekti neće biti finansirani:

 • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANJЕ PROJЕKATA

Projekat može trajati  najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2023. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja u dva primerka;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar
 • Statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja

ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

 • Narativni izveštaj o realizaciji programa/projekata iz prethodne godine (za udruženja koja su u 2022. godini realizovala programe / projekte sredstvima iz budžeta Grada Požarevca), u dva primerka;
 • Izjavu podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja, u dva primerka;
 • Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom udruženja, u dva primerka;
 • Interni akt o antikorupcijskoj politici, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja, u dva primerka.
 1. KRITЕRIJUMI ZA OCЕNJIVANJЕ PRЕDLOGA PROJЕKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 75, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:

 • Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca, (i): 0 – 10 bodova
 • Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0-10 bodova
 • Jasno opisane aktivnosti projekta: 0-10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0-10 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0-10 bodova
 • Održivost projekta: 0-10 bodova
 • Kapaciteti (ljudski resursi) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 5 bodova
 • Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja starijih lica : 0-10 bodova

          Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Sastavni deo obrasca prijave su: Izjava podnosioca prijave kojom se potvrđuje da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, Izjava o nepostojanju sukoba interesa i Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

          Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za procenu predloga projekata za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana za unapređenje položaja starijih  lica na teritoriji Grada Požarevca 2021–2025 u 2023. godini  – „ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul. Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

 

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za procenu predloga projekata razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 u 2023. godini.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za procenu predloga  projekata u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

          Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.42, ili na telefon broj 064/89-18-275, Dejan Krstić

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

PRЕDSЕDNIK GRADSKOG VЕĆA

G R A D O N A Č Е L N I K

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Obrazac prijave

Formular – narativni izveštaj

Obrazac izjave o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta

Obrazac izjave 2 o nepostojanju sukoba interesa

Model internog akta o antikorupcijskoj politici