Почетак » Обавештења » Конкурси
 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)  и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр.09-06-9/2024-1 од 26. јануара од 2024. године,

            Градско веће Града Пожаревца  расписује

К О Н К У Р С

 ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

            Расписује се  Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2024. години, у износу од 10.000.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0003, ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 137, Економска класификација 481931- дотације верским заједницама.

             Право подношења пријаве за суфинансирање програма/пројеката имају цркве или верске заједнице чији се објекти налазе или чија се изградња планира  на подручју  Града Пожаревца.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  КОСТОЛАЦ.

            Суфинансирање програма/пројеката,  по овом конкурсу,  односи се на:

 1. програм изградње, верских храмова и објеката;
 2. обнову и одржавање верских храмова и објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја.

            Уз пријаву на Конкурс подноси се и следећа документација:

 • одлука органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;
 • потребна дозвола и сагласност надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње;
 • детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију програма/пројекта;
 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;
 • финансијски план програма (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета града и других извора), у 2 примерка;
 • наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за цркве/верске заједнице које су у 2023. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца), у 2 примерка;
 • изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења у 2 примерка;
 • изјава о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења у 2 примерка;
 •  интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења у 2 примерка.

            Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за изградњу верских објеката су:

 • број верника према последњем попису становништва за подручје Града Пожаревца и насељених места која територијално припадају подручју Града Пожаревца;
 • степен задовољавања јавног интереса;
 • унапређење стања у области у којој се пројекат реализује.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за одржавање и обнову верских објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја су:

 • степен угрожености верског објекта;
 • катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и
 • значај верских објеката за културу, уметност историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

            Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику и мора бити оверен од стране овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

            Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2024. години (у затвореној коверти) са назнаком: “Пријава на конкурс за суфинансирање програма /пројеката цркава и верских заједница  – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца,  ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац пријаве на Конкурс доступан је  на званичној интерент презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца,  ул. Дринска број 2.,  канцеларија  бр. 9.

Саставни део обрасца пријаве су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских објеката у 2024. години,  која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

 На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

            Одлуку о избору  програма/пројекта  доноси Градско веће Града Пожаревца а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на телефон 012/ 539-620, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике,ср.