Почетак » Обавештења » О Граду
 

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједницаCompetition for the financing of programs / projects of churches and religious communities

 На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2006), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-107/2014-9 од 9.6.2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06 – 107/2014-9-1 од 9.6. 2014. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПОЖАРЕВАЦ

Расписује се конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката за дотације верским заједницама у износу од 1.100.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице, позиција 91. економска класификација 481, дотације верским заједницама.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма/пројеката имају цркве или верске заједнице чији се објекти налазе или чија се изградња планира на подручју насељеног места Пожаревац и насеља који територијално припадају насељеном месту Пожаревац.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОСТОЛАЦ.

Суфинансирање програма/пројеката, по овом конкурсу, односи се на:

1.програм изградње, верских храмова и објеката;

2.обнову и одржавање верских храмова и објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја.

Уз пријаву на Конкурс подноси се и следећа документација:

 • одлука органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;

 • потребна дозвола и сагласност надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње;

 • детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију програма/пројекта;

 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

 • финансијски план програма (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета града и других извора).

Докази од алинеје 1-5 достављају се у овереној фотокопији.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за изградњу верских објеката су:

 • број верника према последњем попису становништва за насељено место Пожаревац и насеља која територијално припадају насељеном месту Пожаревац;

 • степен задовољавања јавног интереса;

 • унапређење стања у области у којој се пројекат реализује.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за одржавање и обнову верских објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја су:

 • степен угрожености верског објекта;

 • катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и

 • значај верских објеката за културу, уметност историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику и мора бити оверен од стране овлашћеног лица .

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за сачињавање листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница ( у затвореној коверти) са назнаком: “Пријава на конкурс за суфинансирање програма /пројеката цркава и верских заједница – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца, ул.Дринска бр. 2.12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац пријаве на Конкурс доступан је на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска број 2., канцеларија бр. 9.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских објеката у 2014.години, која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о изборупрограма/пројекта доноси Градско веће града Пожаревцаа Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на телефон 012/ 539- 790, Тања Мрдак.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама ( „Службени гласник РС“, бр. 36/2006), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета града Пожаревца бр. 01-06-107/2014-9 од 9.6.2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца бр. 01-06 – 107/2014-9-1 од 9.6. 2014. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПОЖАРЕВАЦ

Расписује се конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма/пројеката за дотације верским заједницама у износу од 1.100.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину, у Глави 3.2. – Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице, позиција 91. економска класификација 481, дотације верским заједницама.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма/пројеката имају цркве или верске заједнице чији се објекти налазе или чија се изградња планира на подручју насељеног места Пожаревац и насеља који територијално припадају насељеном месту Пожаревац.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОСТОЛАЦ.

Суфинансирање програма/пројеката, по овом конкурсу, односи се на:

1.програм изградње, верских храмова и објеката;

2.обнову и одржавање верских храмова и објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја.

Уз пријаву на Конкурс подноси се и следећа документација:

 • одлука органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;

 • потребна дозвола и сагласност надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње;

 • детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију програма/пројекта;

 • податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

 • финансијски план програма (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета града и других извора).

Докази од алинеје 1-5 достављају се у овереној фотокопији.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за изградњу верских објеката су:

 • број верника према последњем попису становништва за насељено место Пожаревац и насеља која територијално припадају насељеном месту Пожаревац;

 • степен задовољавања јавног интереса;

 • унапређење стања у области у којој се пројекат реализује.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за одржавање и обнову верских објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја су:

 • степен угрожености верског објекта;

 • катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и

 • значај верских објеката за културу, уметност историју и сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику и мора бити оверен од стране овлашћеног лица .

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за сачињавање листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница ( у затвореној коверти) са назнаком: “Пријава на конкурс за суфинансирање програма /пројеката цркава и верских заједница – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца, ул.Дринска бр. 2.12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе.

Образац пријаве на Конкурс доступан је на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), а може се преузети у писарници Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска број 2., канцеларија бр. 9.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских објеката у 2014.години, која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о изборупрограма/пројекта доноси Градско веће града Пожаревцаа Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на телефон 012/ 539- 790, Тања Мрдак.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Download ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС