Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednicaCompetition for the financing of programs / projects of churches and religious communities

 Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“, br. 36/2006), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca br. 01-06-107/2014-9 od 9.6.2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06 – 107/2014-9-1 od 9.6. 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA NASELjENOG MESTA POŽAREVAC

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata za dotacije verskim zajednicama u iznosu od 1.100.000,00 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, pozicija 91. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama.

Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa/projekata imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze ili čija se izgradnja planira na području naseljenog mesta Požarevac i naselja koji teritorijalno pripadaju naseljenom mestu Požarevac.

KONKURS SE NE ODNOSI NA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE SA PODRUČJA NASELjENOG MESTA KOSTOLAC.

Sufinansiranje programa/projekata, po ovom konkursu, odnosi se na:

1.program izgradnje, verskih hramova i objekata;

2.obnovu i održavanje verskih hramova i objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja.

Uz prijavu na Konkurs podnosi se i sledeća dokumentacija:

 • odluka organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova;

 • potrebna dozvola i saglasnost nadležnih organa predviđenih zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje;

 • detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta, rok za realizaciju programa/projekta;

 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava;

 • finansijski plan programa (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, ukupan iznos sredstava iz budžeta grada i drugih izvora).

Dokazi od alineje 1-5 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za izgradnju verskih objekata su:

 • broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva za naseljeno mesto Požarevac i naselja koja teritorijalno pripadaju naseljenom mestu Požarevac;

 • stepen zadovoljavanja javnog interesa;

 • unapređenje stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje.

Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za održavanje i obnovu verskih objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja su:

 • stepen ugroženosti verskog objekta;

 • katagorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture) i

 • značaj verskih objekata za kulturu, umetnost istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku i mora biti overen od strane ovlašćenog lica .

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sačinjavanje liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica ( u zatvorenoj koverti) sa naznakom: ”Prijava na konkurs za sufinansiranje programa /projekata crkava i verskih zajednica – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, ul.Drinska br. 2.12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac prijave na Konkurs dostupan je na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska broj 2., kancelarija br. 9.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih objekata u 2014.godini, koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboruprograma/projekta donosi Gradsko veće grada Požarevcaa Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/ 539- 790, Tanja Mrdak.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Download OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS

 Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Službeni glasnik RS“, br. 36/2006), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca br. 01-06-107/2014-9 od 9.6.2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br. 01-06 – 107/2014-9-1 od 9.6. 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA NASELjENOG MESTA POŽAREVAC

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata za dotacije verskim zajednicama u iznosu od 1.100.000,00 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2014. godinu, u Glavi 3.2. – Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, pozicija 91. ekonomska klasifikacija 481, dotacije verskim zajednicama.

Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa/projekata imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze ili čija se izgradnja planira na području naseljenog mesta Požarevac i naselja koji teritorijalno pripadaju naseljenom mestu Požarevac.

KONKURS SE NE ODNOSI NA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE SA PODRUČJA NASELjENOG MESTA KOSTOLAC.

Sufinansiranje programa/projekata, po ovom konkursu, odnosi se na:

1.program izgradnje, verskih hramova i objekata;

2.obnovu i održavanje verskih hramova i objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja.

Uz prijavu na Konkurs podnosi se i sledeća dokumentacija:

 • odluka organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova;

 • potrebna dozvola i saglasnost nadležnih organa predviđenih zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje;

 • detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta, rok za realizaciju programa/projekta;

 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava;

 • finansijski plan programa (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, ukupan iznos sredstava iz budžeta grada i drugih izvora).

Dokazi od alineje 1-5 dostavljaju se u overenoj fotokopiji.

Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za izgradnju verskih objekata su:

 • broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva za naseljeno mesto Požarevac i naselja koja teritorijalno pripadaju naseljenom mestu Požarevac;

 • stepen zadovoljavanja javnog interesa;

 • unapređenje stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje.

Merila i kriterijumi za izbor programa/projekata za održavanje i obnovu verskih objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja su:

 • stepen ugroženosti verskog objekta;

 • katagorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra ( izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture) i

 • značaj verskih objekata za kulturu, umetnost istoriju i sl. ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku i mora biti overen od strane ovlašćenog lica .

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sačinjavanje liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica ( u zatvorenoj koverti) sa naznakom: ”Prijava na konkurs za sufinansiranje programa /projekata crkava i verskih zajednica – ne otvarati” preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Požarevca, ul.Drinska br. 2.12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Obrazac prijave na Konkurs dostupan je na zvaničnoj interent prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, ul. Drinska broj 2., kancelarija br. 9.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom neće se razmatrati.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i sačiniti listu za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih objekata u 2014.godini, koja će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija.

Odluku o izboruprograma/projekta donosi Gradsko veće grada Požarevcaa Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012/ 539- 790, Tanja Mrdak.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Download OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS

Podeli sa drugima: Facebook Twitter