Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 17, 18.  и 19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) Одлуке о буџету града Пожаревца за 2015. годину („Службени гласник града Пожаревца, бр.13/14  и 3/15) и Одлуке Градског већа града Пожаревца,  бр. 01-06-151/15-13 од 16. јула 2015. године,

Градско веће града Пожаревца расписује

К  О  Н  К  У  Р  С / Ј А В Н И  П О З И В

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца за 2015. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА,НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Одлуком Градског већа града Пожаревца,  бр.  01-06-151/15-13 од 16. јула 2015. године , средства у износу од 1.762.155,00  динара, опредељена су за конкурс / јавни позив  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у  области јавног информисања на територији града Пожаревца за 2015. годину.

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у штампаним или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији града Пожаревца, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Предмет конкурса / јавног позива је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији града Пожаревца, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији града Пожаревца; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју привредних активности, културног и уметничког стваралаштва (извештавању о значајним привредним, културним, спортским и другим активностима у граду Пожаревцу); неговању српског пријатељства са осталим земљама у региону; развоју образовања, науке, спорта ( спортске манифестације) и физичке културе; развоју пољопривреде, заштити животне средине (заштита од амброзије, дератизација и дезинсекција) и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, медијске писмености, развијање толеранције и равноправности, као и подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина.

 

 1. II.  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ/ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

Предложени пројекат се мора реализовати преко регистрованих медија.

На конкурсу / јавном позиву може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у регистар медија, а реализује програмске садржаје у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији града Пожаревца, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја као и аудио и аудио/видео продукције који имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма), а реализује програмске садржаје у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији града Пожаревца, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана на територији града Пожаревца, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Право учешћа  на конкурсу / јавном позиву немају издавачи медија који се финансирају из  Буџета Републике Србије, односно буџета града Пожаревца и других јавних прихода.

Учесник конкурса / јавног позива може конкурисати само са jедним проjектом.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Уколико је правно лице издавач више медија, може  учествовати са једним пројектом за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса / јавног позива може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности предложеног пројекта.

Учесник конкурса/ јавног позива , коме Градско веће града Пожаревца определи средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује само још једном са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства, која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

Реализација пројекта не може бити дужа од три године.

III.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

 1. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању културног индентитета српског народа и националних мањина који живе на територији града Пожаревца;
 2. актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем наталитета, итд.);
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;
 5. оригиналност теме;
 6. значај пројекта са становишта интереса за јавност, односно информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна;
 7. гледаност телевизијског програма и слушаност радијског програма;
 8. покривеност подручја емитовања;
 9. тираж код штампаних медија;
 10. територија реализације пројекта;
 11. кадровски потенцијал и техничка опремљеност;
 12. континуитет у производњи медијских садржаја дефинисаних Конкурсом;
 13. заступљеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту (дужина радио и тв програма, број страница са текстовима у новинама и интернет порталима и слично).
 14. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА / ЈАВНОГ ПОЗИВА И РОКОВИ

Конкурс/ јавни позив се објављује у недељном листу „Реч Народа“  и на интернет страници Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Пријаве на Конкурс / јавни позив  подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељном листу „Реч Народа“.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави до 15.01.2016. године.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на конкурс  / јавни позив подноси се на обрасцу прописаном Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14), који се доставља у четири примерка. Образац пријаве (Образац 1 – пријава и Образац 2 –табела буџета пројекта), преузима се са веб-сајта града Пожаревца.

Уз пријаву (Обазац 1 и Образац 2) подносилац пројекта – учесник конкурса / јавног позива је дужан да  приложи копије следећих докумената:

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији јавног гласила у Регистру јавних гласила, односно регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;
 • уговор или оверену изjаву издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 •  визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса није блокиран.

За електронске медије доставити још:

– доказ о територијалној покривености емитовања;

– програмску шему;

За штампане медије доставити доказ о дистрибутивном тиражу.

За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја,  оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован /објављен у том медију.

Издавач медија, који је учесник конкурса / јавног позива, не може предвидети  пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

 • да средствима добијеним конкурсом располаже на такав начин да ангажује друга правна лица за изнајмљивање опреме, студија, редакције и сл, а не може да ангажује ни неко друго правно лице, које би реализовало пројекат уместо правног лица учесника на конкурсу / јавном позиву;
 • да средства или део средстава утроши на плате запослених;
 • да средства или део средстава утроши на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према регулаторним телима, односно све што се не односи искључиво на пројекат.

Пријаве на конкурс / јавни позив са пратећом документацијом предају се непосредно у писарници Градске управе града Пожаревца, Дринска бр. 2, канцеларија број 9 или достављају поштом на адресу: Градско веће града Пожаревца, Дринска бр. 2, у затвореној коверти са назнаком «Не отварати – Пријава на конкурс / јавни позив за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца за 2015. годину“.

 1. VI.  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градском већу града Пожаревца. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса на адресу: Градско веће града Пожаревца Дринска 2, са назнаком „Предлози за чланове комисије за Конкурс за  суфинансирање пројеката производње медијских садржаја.“

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање 3 године пре датума расписивања Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII.  КОМИСИЈА

Поднете пријаве по конкурсу  / јавном позиву разматра и доноси предлог о додели средстава конкурсна комисија коју решењем именује Градоначелник и Градско веће града Пожаревца.

За члана односно чланове ( у зависности од броја приспелих пријава)  комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије  или је медијски радник и које није поднело пријаву на конкурс/јавни позив за доделу средстава  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисaња.

Комисија  неће разматрати:

– пријаве подносилаца који немају право учешћа на конкурсу,

– неблаговремено поднете пријаве,

– пројекте који нису у складу са утврђеном наменом,

– пријаве са непотпуном пратећом документацијом и

– пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу.

 VIII. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца за 2015. годину, која ће се објавити  на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Градско веће града Пожаревца решењем. Решење Градског већа града Пожаревца је коначно.

По доношењу решења Градског већа града Пожаревца о пројектима производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Пожаревца за 2015. годину, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IX. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 • Конкурсни материјал се не враћа.
 • Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
 • Конкурс / јавни позив се објављује у недељном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца.
 • Конкурс / јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у недељном листу „Реч народа“.
 • Решење о додели средстава по расписаном конкурсу / јавном позиву, скенирано биће достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми и биће обjављено на интернет страници Града Пожаревца: pozarevac.rs
 • Додатне информациjе могу се добити радним данима  на телефон 012/539-677.

Градоначелник града Пожаревца

Миомир Илић, дипл.инж.шумарества, с.р.

Download Конкурс / јавни позив

Download Табела – буџет пројекта

Подели са другима: Facebook Twitter