Контролне листе (инсп. надзор)

Контролне листе:

Грађевинска инспекција

 1.Контролна листа 1 – Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

 2.Контролнa листа 2 – За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

 3.Контролна листа 3 – За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

 4.Контролна листа 4 – За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

 5.Контролна листа 5 – За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

Саобраћајна инспекција

 1.Контролна листа из области раскопавање јавних саобраћајних површина

 2.Контролна листа из области јавних превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају

 3.Контролна листа из области ванлинијског превоза путника

 4.Контролна листа из области јавног линијског превоза путника

 5.Контролна листа из области ауто-такси превоза

 6.Контролна листа бр. 1 – Управљање и одржавање јавних путева

 7.Контролна листа бр. 2 – Заштита улица и општинских путева

 8.Контролна листа бр. 3 – Заштита улица и општинских путева-за носиоца права службености и других права на путу

Комунална инспекција

 Одлука о комуналном уређењу

 Одлука о општим правилима кућног реда

 Одлука о пијацама

 Одлука о водоводу и канализацији

Одлука о обављању делатности зоохигијене

Одлука о обављању комуналних делатности јавног осветљења

Контролне листе за обављање трговине на мало на продајном месту

 Одлука о обављању комуналне делатности – погребне делатности

 Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

 Одлука о управљању јавним паркиралиштима

 Одлука о управљању гробљима и сахрањивању

 Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима

 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера

Заштита животне средине

 Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине

Буџетска инспекција

Просветна инспекција

Контроле листе

Related Images: