Контролне листе (инсп. надзор)

Контролне листе:

Грађевинска инспекција

 1.Контролна листа 1 – Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

 2.Контролнa листа 2 – За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

 3.Контролна листа 3 – За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

 4.Контролна листа 4 – За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

 5.Контролна листа 5 – За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

Саобраћајна инспекција

 1.Контролна листа из области раскопавање јавних саобраћајних површина

 2.Контролна листа из области јавних превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају

 3.Контролна листа из области ванлинијског превоза путника

 4.Контролна листа из области јавног линијског превоза путника

 5.Контролна листа из области ауто-такси превоза

 6.Контролна листа бр. 1 – Управљање и одржавање јавних путева

 7.Контролна листа бр. 2 – Заштита улица и општинских путева

 8.Контролна листа бр. 3 – Заштита улица и општинских путева-за носиоца права службености и других права на путу

Комунална инспекција

 Одлуке о комуналном уређењу

 Одлуке о општим правилима кућног реда

 Одлуке о пијацама

 Одлуке о водоводу и канализацији

Одлуке о обављању делатности зоохигијене

Одлуке о обављању комуналних делатности јавног осветљења

Контролне листе за обављање трговине на мало на продајном месту

 Контролна листа број 1 – ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

 Контролна листа број 1 – снабдевање топлотном енергијом обавезе ЈП

 Одлука о јавним паркиралиштима

 Одлука о држању домаћих животиња

 Одлука о сахрањивању и гробљима

 Одлука о радном времену

 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката

Заштита животне средине

 Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине

Буџетска инспекција

 1.Контролна листа – контрола субјеката из чл.84. и 85.

 2.Контролни лист за школе

 3.Контролни лист за дотације

 4.Контролни лист за јавне набавке

 5.Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине

Школе

 1.Контролна листа – Информације о основној школи

 2.Контролна листа – Информације о средњој школи

 3.Контролна листа – Информације о средњој школи са домом ученика