Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Kvalitetna pijaća voda meštanima KličevcaHigh-quality drinking water in Kličevac

Povodom okončanja projekta uvođenja zdrave pijaće vode u podunavsko naselje Kličevac, skupu su prisustvovali predstavnici investitora-Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“: donedavni direktor Kompanije Dragan Jovanović i novi čelnik ove firme Goran Horvat, koji se ovom prilikom prvi put obratio javnosti u tom svojstvu, kao i predstavnici lokalne samouprave grada Požarevca-gradonačelnik Miomir Ilić, predsednik Skupštine grada Bane Spasović, sa svojim saradnicima i načelnik Braničevskog okruga Aleksandar Đokić.

Klicevac_2

Inače, prošle godine PD „Termoelektrano i kopovi Kostolac“ završilo je realizaciju projekta izgradnje vodovodne mreže u selu Kličevac. U toku 2014. godine, priključivanjem preostala 242 domaćinstva na sekundarnu vodovodnu mrežu, trajno je rešeno pitanje vodosnabdevanja meštana ovog mesta. Nakon posete domaćinstvu porodice Miladinović u Kličevcu vodeći ljudi kostolačke energetske kompanije i grada Požarevca, govorili su o značaju ovog projekta.

Goran Horvat, v. d. direktor PD „TE – KO Kostolac“: -PD „TE – KO Kostolac“ je i ovim činom dokazalo da je društveno odgovorna kompanija i da praktično u svojoj delatnosti, pored osnovne proizvodnje uglja i kilovat – sata, bavi se i poboljšanjem uslova života ljudi iz ovog kraja, kazao je Goran Horvat, na prvom javnom pojavljivanju nakon imenovanja na mesto v. d. direktora kostolačke kompanije na početku i nastavio: – Vodoizvorište Kličevac je izgrađeno 2011. godine, a nakon izgradnje primarne i sekundarne mreže za vodosanabdevanje priključeno 479 domaćinstava na vodovodnu mrežu, znatno su poboljšani uslovi života meštana ovog sela. Tehnički deo posla je urađen, a ostaje da se pitanje vodovoda formalno – pravno reši i zahtev za legalizaciju objekta je poslat gradskoj upravi Požarevca i očekujemo dalje korake od njih, istakao je Horvat.

Govoreći o realizaciji projekta, Dragan Jovanović, izvršni direktor EPS-a za proizvodnju električne energije, naveo je da je ovaj investicioni projekat, koji je PD „TE – KO Kostolac“ sprovodio završen sa tehničke strane i da je cela Mesna zajednica Kličevac opremljena sekundarnim sistemima za snabdevanje vodom.

-Zadatak kostolačke kompanije je izvršen i radovi na infrastrukturi, sa ciljem da se ublaže negativni efekti koje proizvodimo radom naših rudarskih sistema, kaže Jovanović. Predodvodnjavanje rudnika utiče na sliku podzemnih voda i da ne bismo čekali da selo ostane bez vode mi smo izgradili novu vodovodnu mrežu. Bitno je istaći da je intencija Vlade i države Srbije da komunalni sistemi, a pre svega sistemi snabdevanja pitkom vodom, budu u nadležnosti ovlašćenih institucija. U ovom slučaju je to JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Požarevca. Nadam se da će novo vodoizvorište nakon sprovođenja procedura oko imovinsko-pravnih odnosa i legalizacije objekta predati na upotrebu. Bez obzira što mi ovog momenta imamo saznanja da se radi o kvalitetnoj vodi, očekujemo da će to biti uskoro biti i zvanično i da će meštani Kličevca moći da koriste ovu vodu i za piće u skladu sa svim normativima“.

Miomir Ilić, gradonačelnik Požarevca, podsetio je da je Kličevac trebalo da vodu dobije sa novog vodoizvorišta iz investicije koja je trebalo da ide preko Hidroelektrane „Đerdap“ zbog štetnog uticaja plavnih voda i podzemnih voda, koje su ugrožavale vodosnabdevanje meštana.

Funkcioneri u Kličevcu

Funkcioneri u Kličevcu

Prilikom posete porodici Miladinović, gradonačelnik Ilić je naveo:

-Ovaj projekat nije realizovan, a pošto se kop „Drmno“ razvijao Privredno društvo „TE – KO Kostolac“ je preuzelo obavezu i uradilo kompletan sistem za vodosnabdevanje. Gradska uprava će veoma brzo, imajući u vidu da novi zakon omogućava i zahteva da se što pre i ažurnije obezbede sve neophodne dozvole za izgradnju i legalizaciju vodoizvorišta, pre svega u Starom Kostolcu i Kličevcu. To će omogućiti da se širi vodovodna mreža na celoj teritoriji grada Požarevca. U narednih pet godina grad će obezbediti infrastrukturu vodovodnog sistema za sva seoska naselja u Pomoravskom i Stiškom delu, a time obzbediti bolje uslove za život i rad svih građana, istakao je Ilić.

Predsednik MZ Kličevac Slaviša Ivković zahvalio je vodećim ljudima Privrednog društva „TE – KO Kostolac“ i grada Požarevcu, koji su najzaslužniji za završetak ovog značajnog projekta, koji će omogućiti snabdevanje meštana kvalitetnom i zdravom pijaćom vodom. Ivković je izrazio i očekivanje da će pravna procedura biti brzo završena.On the occasion of the completion of a project to introduce healthy drinking water in the Danube town Kličevac, the meeting was attended by representatives of the company-investor „Thermal Power Plants and Mines Kostolac“: until recently director of the Company Dragan Jovanovic and the new leader of the company Goran Horvat, who on this occasion for the first time addressed the public in the capacity, as well as representatives of local self-mayor of Pozarevac Miomir Ilic, president of city Assembly Bane Spasović with his associates and Chief of Branicevo district Aleksandar Djokic.

Klicevac_2

Otherwise, last year PD „Thermal Power Plants and Mines Kostolac“ completed the development of a water supply network in the village Kličevac. During 2014, connecting the remaining 242 households in the secondary water supply network is permanently solved the issue of water supply residents of this city. After visiting family household Miladinovic in Kličevac leading people Kostolac energy companies and Pozarevac, spoke about the importance of this project.

Goran Horvat, v. d. Director PD „TE – KO Kostolac“:

-PD „TE – KO Kostolac“ is and has proven to be a socially responsible company, and practically in its activities, in addition to the basic production of coal and kilowatt – hour, is engaged in improving the living conditions of people from this region, said Goran Horvat, the first public appearance after being named in. d. Director of Kostolac company at the beginning and continued: – water sources Kličevac was built in 2011, and after the construction of primary and secondary networks for vodosanabdevanje 479 households connected to the water network, significantly improved the living conditions of the residents of this village. Technical part of the job is done, and it remains to be formally question of water supply – law to the requirement for legalization object is sent to the city administration Pozarevac and we expect further action from them, said Horvat.

Speaking on the project, Dragan Jovanović, executive director of EPS for the production of electricity, said that this investment project, which is PD „TE – KO Kostolac“ exercised over the technical side and the entire local community Kličevac equipped with secondary systems for water supply.

A task Kostolac company has executed works on the infrastructure, in order to mitigate the negative effects that produce work of our mining system, says Jovanovic. Irrigation mine affects the image of the groundwater and that we would not have waited for the village without water, we built a new water supply network. It is important to point out that the intention of the Government of Serbia and the state to municipal systems, primarily potable water supply systems, are under the jurisdiction of the authorized institutions. In this case it’s PUC „Waterworks and Sewerage“ from Pozarevac. I hope that the new water spring after the implementation procedure of property and legal issues and legalization handed over to the object. No matter what this moment we have learned that it is a quality water, we expect that it will be soon be officially and locals of Kličevac will be able to use this water for drinking and in compliance with all standards. “

Miomir Ilić, the mayor of Požarevac, recalled that Kličevac should receive water from the new water source of investment that is supposed to go through hydroelectric power plant „Iron Gate“ because of the adverse impact of flood waters and groundwater, endangering the water supply of residents.

Funkcioneri u Kličevcu

Funkcioneri u Kličevcu

During a visit to the family Miladinović, Mayor Ilić said:

-This Project is not realized, and since mine „Drmno“ evolved Company „TE – KO Kostolac“ has undertaken and done a complete system for water supply. The city administration will very quickly, keeping in mind that the new law allows and requires that the sooner and more promptly provide all the necessary permits for construction and legalization of water sources, especially in the „Stari Kostolac“ and „Kličevac“. This will allow you to expand the water supply network in the whole territory of Pozarevac. In the next five years the city will provide the infrastructure of water supply system for all villages, and thus provide better conditions for work and life of all citizens, said Ilic.

President MZ Kličevac Slaviša Ivković thanked the leading men of the company „TE – KO Kostolac“ and the town of Pozarevac, who are most responsible for the completion of this important project, which will allow the supply of villagers quality and healthy drinking water. Ivkovic and expressed the expectation that the legal procedure will be completed quickly.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter