Почетак » Актуелно » О Граду
 

Квалитетна пијаћа вода мештанима КличевцаHigh-quality drinking water in Kličevac

Поводом окончања пројекта увођења здраве пијаће воде у подунавско насеље Кличевац, скупу су присуствовали представници инвеститора-Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“: донедавни директор Компаније Драган Јовановић и нови челник ове фирме Горан Хорват, који се овом приликом први пут обратио јавности у том својству, као и представници локалне самоуправе града Пожаревца-градоначелник Миомир Илић, председник Скупштине града Бане Спасовић, са својим сарадницима и начелник Браничевског округа Александар Ђокић.

Klicevac_2

Иначе, прошле године ПД „Термоелектрано и копови Костолац“ завршило је реализацију пројекта изградње водоводне мреже у селу Кличевац. У току 2014. године, прикључивањем преостала 242 домаћинства на секундарну водоводну мрежу, трајно је решено питање водоснабдевања мештана овог места. Након посете домаћинству породице Миладиновић у Кличевцу водећи људи костолачке енергетске компаније и града Пожаревца, говорили су о значају овог пројекта.

Горан Хорват, в. д. директор ПД „ТЕ – КО Костолац“: -ПД „ТЕ – КО Костолац“ је и овим чином доказало да је друштвено одговорна компанија и да практично у својој делатности, поред основне производње угља и киловат – сата, бави се и побољшањем услова живота људи из овог краја, казао је Горан Хорват, на првом јавном појављивању након именовања на место в. д. директора костолачке компаније на почетку и наставио: – Водоизвориште Кличевац је изграђено 2011. године, а након изградње примарне и секундарне мреже за водосанабдевање прикључено 479 домаћинстава на водоводну мрежу, знатно су побољшани услови живота мештана овог села. Технички део посла је урађен, а остаје да се питање водовода формално – правно реши и захтев за легализацију објекта је послат градској управи Пожаревца и очекујемо даље кораке од њих, истакао је Хорват.

Говорећи о реализацији пројекта, Драган Јовановић, извршни директор ЕПС-а за производњу електричне енергије, навео је да је овај инвестициони пројекат, који је ПД „ТЕ – КО Костолац“ спроводио завршен са техничке стране и да је цела Месна заједница Кличевац опремљена секундарним системима за снабдевање водом.

-Задатак костолачке компаније је извршен и радови на инфраструктури, са циљем да се ублаже негативни ефекти које производимо радом наших рударских система, каже Јовановић. Предодводњавање рудника утиче на слику подземних вода и да не бисмо чекали да село остане без воде ми смо изградили нову водоводну мрежу. Битно је истаћи да је интенција Владе и државе Србије да комунални системи, а пре свега системи снабдевања питком водом, буду у надлежности овлашћених институција. У овом случају је то ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца. Надам се да ће ново водоизвориште након спровођења процедура око имовинско-правних односа и легализације објекта предати на употребу. Без обзира што ми овог момента имамо сазнања да се ради о квалитетној води, очекујемо да ће то бити ускоро бити и званично и да ће мештани Кличевца моћи да користе ову воду и за пиће у складу са свим нормативима“.

Миомир Илић, градоначелник Пожаревца, подсетио је да је Кличевац требало да воду добије са новог водоизворишта из инвестиције која је требало да иде преко Хидроелектране „Ђердап“ због штетног утицаја плавних вода и подземних вода, које су угрожавале водоснабдевање мештана.

Функционери у Кличевцу

Функционери у Кличевцу

Приликом посете породици Миладиновић, градоначелник Илић је навео:

-Овај пројекат није реализован, а пошто се коп „Дрмно“ развијао Привредно друштво „ТЕ – КО Костолац“ је преузело обавезу и урадило комплетан систем за водоснабдевање. Градска управа ће веома брзо, имајући у виду да нови закон омогућава и захтева да се што пре и ажурније обезбеде све неопходне дозволе за изградњу и легализацију водоизворишта, пре свега у Старом Костолцу и Кличевцу. То ће омогућити да се шири водоводна мрежа на целој територији града Пожаревца. У наредних пет година град ће обезбедити инфраструктуру водоводног система за сва сеоска насеља у Поморавском и Стишком делу, а тиме обзбедити боље услове за живот и рад свих грађана, истакао је Илић.

Председник МЗ Кличевац Славиша Ивковић захвалио је водећим људима Привредног друштва „ТЕ – КО Костолац“ и града Пожаревцу, који су најзаслужнији за завршетак овог значајног пројекта, који ће омогућити снабдевање мештана квалитетном и здравом пијаћом водом. Ивковић је изразио и очекивање да ће правна процедура бити брзо завршена.On the occasion of the completion of a project to introduce healthy drinking water in the Danube town Kličevac, the meeting was attended by representatives of the company-investor “Thermal Power Plants and Mines Kostolac”: until recently director of the Company Dragan Jovanovic and the new leader of the company Goran Horvat, who on this occasion for the first time addressed the public in the capacity, as well as representatives of local self-mayor of Pozarevac Miomir Ilic, president of city Assembly Bane Spasović with his associates and Chief of Branicevo district Aleksandar Djokic.

Klicevac_2

Otherwise, last year PD “Thermal Power Plants and Mines Kostolac” completed the development of a water supply network in the village Kličevac. During 2014, connecting the remaining 242 households in the secondary water supply network is permanently solved the issue of water supply residents of this city. After visiting family household Miladinovic in Kličevac leading people Kostolac energy companies and Pozarevac, spoke about the importance of this project.

Goran Horvat, v. d. Director PD “TE – KO Kostolac”:

-PD “TE – KO Kostolac” is and has proven to be a socially responsible company, and practically in its activities, in addition to the basic production of coal and kilowatt – hour, is engaged in improving the living conditions of people from this region, said Goran Horvat, the first public appearance after being named in. d. Director of Kostolac company at the beginning and continued: – water sources Kličevac was built in 2011, and after the construction of primary and secondary networks for vodosanabdevanje 479 households connected to the water network, significantly improved the living conditions of the residents of this village. Technical part of the job is done, and it remains to be formally question of water supply – law to the requirement for legalization object is sent to the city administration Pozarevac and we expect further action from them, said Horvat.

Speaking on the project, Dragan Jovanović, executive director of EPS for the production of electricity, said that this investment project, which is PD “TE – KO Kostolac” exercised over the technical side and the entire local community Kličevac equipped with secondary systems for water supply.

A task Kostolac company has executed works on the infrastructure, in order to mitigate the negative effects that produce work of our mining system, says Jovanovic. Irrigation mine affects the image of the groundwater and that we would not have waited for the village without water, we built a new water supply network. It is important to point out that the intention of the Government of Serbia and the state to municipal systems, primarily potable water supply systems, are under the jurisdiction of the authorized institutions. In this case it’s PUC “Waterworks and Sewerage” from Pozarevac. I hope that the new water spring after the implementation procedure of property and legal issues and legalization handed over to the object. No matter what this moment we have learned that it is a quality water, we expect that it will be soon be officially and locals of Kličevac will be able to use this water for drinking and in compliance with all standards. ”

Miomir Ilić, the mayor of Požarevac, recalled that Kličevac should receive water from the new water source of investment that is supposed to go through hydroelectric power plant “Iron Gate” because of the adverse impact of flood waters and groundwater, endangering the water supply of residents.

Функционери у Кличевцу

Функционери у Кличевцу

During a visit to the family Miladinović, Mayor Ilić said:

-This Project is not realized, and since mine “Drmno” evolved Company “TE – KO Kostolac” has undertaken and done a complete system for water supply. The city administration will very quickly, keeping in mind that the new law allows and requires that the sooner and more promptly provide all the necessary permits for construction and legalization of water sources, especially in the “Stari Kostolac” and “Kličevac”. This will allow you to expand the water supply network in the whole territory of Pozarevac. In the next five years the city will provide the infrastructure of water supply system for all villages, and thus provide better conditions for work and life of all citizens, said Ilic.

President MZ Kličevac Slaviša Ivković thanked the leading men of the company “TE – KO Kostolac” and the town of Pozarevac, who are most responsible for the completion of this important project, which will allow the supply of villagers quality and healthy drinking water. Ivkovic and expressed the expectation that the legal procedure will be completed quickly.

Подели са другима: Facebook Twitter