Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac  („Službeni glasnik Grada požarevca“ broj 2/13),

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013. godini Gradskog veća grada Požarevca, utvrdila je 

LISTU

ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA I    PROJEKATA UDRUŽENjA I NVO U 2013. GODINI

PO OBLASTIMA

I

            Utvrđuje se sledeća lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013.  po oblastima i to:

 1. 1.      SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

– Udruženje penzionera grada Požarevca – prijava broj 06-40-725/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: Za zdravu starost.

Iznos odobrenih sredstava 2.400.000,00 dinara.

– Omladinski savet Požarevca– prijava broj 06-40-763/2013 od 15.05.2013. godine.

Iznos odobrenih sredstava 267.750,00 dinara. Naziv programa: Tempo zdravlju.

– Fondacija DANA – prijava broj 06-40-758/2013 od 15.05.2013. godine. Naziv programa: Šta nam ostavljaju poroci?

Iznos odobrenih sredstava 730.000,00 dinara.

– Udruženje za negovanje i unapređenje zdravlja „Zdravo“ – prijava broj 06-40-705/2013 od 10.05.2013. godine. Naziv programa: Bezbednost mladih u saobraćaju.

Iznos odobrenih sredstava 166.500,00 dinara

– Omladina Jazas-a Požarevac-prijava broj 06-40-752/2013 od 15.05.2013. godine. Naziv programa: Edukacijom do zdravlja.

Iznos odobrenih sredstava 124.500,00 dinara.

 1. 2.      BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA

– Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Požarevca – prijava broj 06-40-746/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Očuvanje istorijskih vrednosti NOB-a.

Iznos odobrenih sredstava 300.000,00 dinara.

 1. 3.      ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“ – prijava broj 06-40-742/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Informisanje javnosti o zaštiti lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenih sredstava 147.000,00 dinara.

– Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac– prijava broj 06-40-748/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac za 2013. godinu.

Iznos odobrenih sredstava  455.844,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac– prijava broj 06-40-709/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: „Živimo sa vama“.

Iznos odobrenih sredstava 530.000,00 dinara.

– Udruženje za pomoć MNR i autističnim licima Požarevac-prijava broj 06-40-734/2013 od 14.5.2013. godine. Naziv programa: Postojim i ja.

Iznos odobrenih sredstava 810.000,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac-prijava broj 06-40-747/2013 od 14.5.2013. godine. Naziv programa: Redovne programske aktivnosti i servis usluga u zaštiti OSI-civilnih invalida rata Požarevac za 2013. godinu.

Iznos odobrenih sredstava 86.547,00 dinara.

 1. 4.      ZAŠTITA I PROMOVISANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

– Udruženje Roma Braničevskog okruga – Regionalna kancelarija Nacionalnog Saveta Roma Srbije-prijava broj 06-40-736/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Bogatstvo različitosti“-muzika, ples, religija i mitovi Roma.

Iznos odobrenih sredstava 500.000,00 dinara.

 1. 5.      HUMANITARNI PROGRAMI

– Udruženje građana „Ujedinjeni Braničevski okrug“ – prijava broj 06-04-769/2013 od 16.05.2013. godine. Naziv programa: Obuka vatrogasno-spasilačke jedinice u Požarevcu.

Iznos odobrenih sredstava 150.000,00 dinara.

 1. 6.      ODRŽIVI RAZVOJ

– Savez društva inženjera i tehničara Požarevac– prijava broj 06-40-715/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: Obnovljivi izvori energije, mogućnosti korišćenja u Braničevskom okrugu, ušteda energije.

Iznos odobrenih sredstava 450.000,00 dinara.

– „Pokret potrošača Požarevac“ Požarevac-  prijava broj 06-40-738/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Potrošači, zdrav Požarevac mnogo znači“.

Iznos odobrenih sredstava 99.500,00 dinara.

 1. 7.      DRUGI PROGRAMI KOJIMA UDRUŽENjE ISKLjUČIVO I NEPOSREDNO SLEDI JAVNE POTREBE

– Kinološko udruženje „STIG“ – prijava broj 06-40-708/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: III međunarodna izložba pasa svih rasa-CACIB.

Iznos odobrenih sredstava 190.000,00 dinara.

-Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „RISTA KOLONjAS“ Požarevac– prijava broj 06-40-743/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Nagradni literarni konkurs „Srpko-grčki odnosi, prijateljstvo kroz vekove“.

Iznos odobrenih sredstava 56.000,00 dinara.

– Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „RISTA KOLONjAS“ Požarevac – prijava broj 06-40-745/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Naučimo grčki jezik“-tečaj grčkog jezika.

Iznos odobrenih sredstava 50.000,00 dinara.

 

II

Ovu listu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca i na oglasnoj tabli grada Požarevca.

PRAVNA POUKA: Protiv ove liste, učesnici konkursa mogu uložiti prigovor Komisiji  za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013. godini Gradskog veća grada Požarevca, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca  i na oglasnoj tabli grada Požarevca.

Po prigovoru odlučuje Komisija.

Nakon odlučivanja po prigovoru, konačnu listu po oblastima, Komisija dostavlja Gradskom veću grada Požarevca na odlučivanje.

U Požarevcu,  dana 4.6.2013. godine         Broj: 01-40-875/13 

KOMISIJA ZA VREDNOVANjE PRIJAVLjENIH PROGRAMA PO OBLASTIMA

A PO KONKURSU GRADA POŽAREVCA, ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2013. GODINI

GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa u PDF formatu

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac  („Službeni glasnik Grada požarevca“ broj 2/13),

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013. godini Gradskog veća grada Požarevca, utvrdila je 

LISTU

ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA I    PROJEKATA UDRUŽENjA I NVO U 2013. GODINI

PO OBLASTIMA

I

            Utvrđuje se sledeća lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013.  po oblastima i to:

 1. 1.      SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

– Udruženje penzionera grada Požarevca – prijava broj 06-40-725/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: Za zdravu starost.

Iznos odobrenih sredstava 2.400.000,00 dinara.

– Omladinski savet Požarevca– prijava broj 06-40-763/2013 od 15.05.2013. godine.

Iznos odobrenih sredstava 267.750,00 dinara. Naziv programa: Tempo zdravlju.

– Fondacija DANA – prijava broj 06-40-758/2013 od 15.05.2013. godine. Naziv programa: Šta nam ostavljaju poroci?

Iznos odobrenih sredstava 730.000,00 dinara.

– Udruženje za negovanje i unapređenje zdravlja „Zdravo“ – prijava broj 06-40-705/2013 od 10.05.2013. godine. Naziv programa: Bezbednost mladih u saobraćaju.

Iznos odobrenih sredstava 166.500,00 dinara

– Omladina Jazas-a Požarevac-prijava broj 06-40-752/2013 od 15.05.2013. godine. Naziv programa: Edukacijom do zdravlja.

Iznos odobrenih sredstava 124.500,00 dinara.

 1. 2.      BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA

– Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Požarevca – prijava broj 06-40-746/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Očuvanje istorijskih vrednosti NOB-a.

Iznos odobrenih sredstava 300.000,00 dinara.

 1. 3.      ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“ – prijava broj 06-40-742/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Informisanje javnosti o zaštiti lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenih sredstava 147.000,00 dinara.

– Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac– prijava broj 06-40-748/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac za 2013. godinu.

Iznos odobrenih sredstava  455.844,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac– prijava broj 06-40-709/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: „Živimo sa vama“.

Iznos odobrenih sredstava 530.000,00 dinara.

– Udruženje za pomoć MNR i autističnim licima Požarevac-prijava broj 06-40-734/2013 od 14.5.2013. godine. Naziv programa: Postojim i ja.

Iznos odobrenih sredstava 810.000,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac-prijava broj 06-40-747/2013 od 14.5.2013. godine. Naziv programa: Redovne programske aktivnosti i servis usluga u zaštiti OSI-civilnih invalida rata Požarevac za 2013. godinu.

Iznos odobrenih sredstava 86.547,00 dinara.

 1. 4.      ZAŠTITA I PROMOVISANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

– Udruženje Roma Braničevskog okruga – Regionalna kancelarija Nacionalnog Saveta Roma Srbije-prijava broj 06-40-736/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Bogatstvo različitosti“-muzika, ples, religija i mitovi Roma.

Iznos odobrenih sredstava 500.000,00 dinara.

 1. 5.      HUMANITARNI PROGRAMI

– Udruženje građana „Ujedinjeni Braničevski okrug“ – prijava broj 06-04-769/2013 od 16.05.2013. godine. Naziv programa: Obuka vatrogasno-spasilačke jedinice u Požarevcu.

Iznos odobrenih sredstava 150.000,00 dinara.

 1. 6.      ODRŽIVI RAZVOJ

– Savez društva inženjera i tehničara Požarevac– prijava broj 06-40-715/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: Obnovljivi izvori energije, mogućnosti korišćenja u Braničevskom okrugu, ušteda energije.

Iznos odobrenih sredstava 450.000,00 dinara.

– „Pokret potrošača Požarevac“ Požarevac-  prijava broj 06-40-738/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Potrošači, zdrav Požarevac mnogo znači“.

Iznos odobrenih sredstava 99.500,00 dinara.

 1. 7.      DRUGI PROGRAMI KOJIMA UDRUŽENjE ISKLjUČIVO I NEPOSREDNO SLEDI JAVNE POTREBE

– Kinološko udruženje „STIG“ – prijava broj 06-40-708/2013 od 13.05.2013. godine. Naziv programa: III međunarodna izložba pasa svih rasa-CACIB.

Iznos odobrenih sredstava 190.000,00 dinara.

-Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „RISTA KOLONjAS“ Požarevac– prijava broj 06-40-743/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: Nagradni literarni konkurs „Srpko-grčki odnosi, prijateljstvo kroz vekove“.

Iznos odobrenih sredstava 56.000,00 dinara.

– Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „RISTA KOLONjAS“ Požarevac – prijava broj 06-40-745/2013 od 14.05.2013. godine. Naziv programa: „Naučimo grčki jezik“-tečaj grčkog jezika.

Iznos odobrenih sredstava 50.000,00 dinara.

 

II

Ovu listu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca i na oglasnoj tabli grada Požarevca.

PRAVNA POUKA: Protiv ove liste, učesnici konkursa mogu uložiti prigovor Komisiji  za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i nevladinih organizacija u 2013. godini Gradskog veća grada Požarevca, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca  i na oglasnoj tabli grada Požarevca.

Po prigovoru odlučuje Komisija.

Nakon odlučivanja po prigovoru, konačnu listu po oblastima, Komisija dostavlja Gradskom veću grada Požarevca na odlučivanje.

U Požarevcu,  dana 4.6.2013. godine         Broj: 01-40-875/13 

KOMISIJA ZA VREDNOVANjE PRIJAVLjENIH PROGRAMA PO OBLASTIMA

A PO KONKURSU GRADA POŽAREVCA, ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2013. GODINI

GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA

 Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa u PDF formatu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter