Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Ljubav i razumevanje u Ruskom domuLove and understanding in the Russian House

Pod pokroviteljstvom grada Požarevca, u organizaciji Agencije za obrazovno – pedagoške usluge „Kodeks“ i Centra za kulturu, u Ruskom domu u Beogradu otvorena je izložba slika pod nazivom „ Ljubav i razumevanje“.

Ova umetnička dela nastala su na istoimenoj Međunarodnoj koloniji, organizovanoj u znak sećanja na tragično stradalog novinara Mileta Veljkovića, na kojoj je učestvovao veliki broj slikara iz zemlje i sveta.

– Za oslobođenje Požarevca poginulo je 25 ruskih vojnika. Godine 1962. sa prostora Majdanpeka, pa sve do Mladenovca, u Spomen – kosturnicu na Čačalici preneti su skeleti 441 poginulog vojnika Crvene armije. Imena i prezimena 180 poginulih vojnika ni do danas nisu poznata. Pet godina kasnije, na prostoru Spomen parka Čačalica, iz Sovjetskog Saveza, dopremljena je i posađena 441 breza. Tokom bombardovanja, oštečeno je 300, koji su zajedno sa prijateljima iz Rusije 2007. godine, ponovo posađene na ovom prostoru, podsetio je Pivac.

Pored Čačalice, Požarevac ima još nešto čime se ponosi što drugi gradovi nemaju, a to je najveća galerija na Balkanu, koja se nalazi pod krovom Agencije za pedagoško – obrazovne usluge „Kodeks„. Već godinama ovde radi Udruženje likovnih stvaralaca „Đura Jakšić“ koje okuplja nekoliko stotina akademskih i amatera iz Srbije i sa svih meridijana: iz Rusije, Indije, Meksika, Bugarske, Japana, Hrvatske, Slovenije… U nizu aktivnosti ovog Udruženja ističu se slikarske kolonije međunarodnog karaktera „Ljubav i razumevanje“ i „Balkane moj“. Slikarska dela koja nastaju u okviru tih kolonija predstavljaju se javnosti na izložbama kakva je i ova poslednja upriličena u Ruskom domu.

Čast da otvori izložbu pripala je gradonačelniku Požarevca, Miodragu Milosavljeviću:

– Ponosan sam što sam rođen i što živim u gradu, u kome je stvarana istorija Srbije. Za one koji ne znaju, u Požarevcu je formiran prvi Nahijski sud, osnovana prva Garda i prva Vojna akademija… To znači da smo, na neki način, stvaraoci državnog uređenja, tada već monarhije dinastije Obrenovića. Još po nečemu smo bili poznati. Po broju klavira, Požarevac se nalazio na drugom mestu, odmah iza Beograda. To pokazuje koliko, ustvari, Požarevljani vole umetnost i kulturu. Mislim da smo jedan od retkih gradova, koji dosta energije i novca ulaže u kulturu, a sve u cilju očuvanja kulturne baštine i umetnosti… Drago mi je što danas da uživamo u ovim umetničkim delima, kao što smo i uživali pre tri godine, kada je grad Požarevac, Beogradu podario izložbu slika, poznate slikarke Požarevljanke Milene Pavlović Barili, napomenuo je Milosavljević.

Brojne ljubitelje umetnosti pozdravila je i vlasnica požarevačke Agencije „Kodeks“ i osnivač Udruženja likovnih stvaralaca „Đura Jakšić“, Snežana Milošević :

-Hvala svima, zbog kojih sam plakala, bez njih se nikada ne bih smejala. Hvala svima koji su rušili moj ponos, bez njih nikada ne bih bila ono što jesam. Hvala svima koji su dolazili i odlazili iz mog života, dali malo, a odneli puno. Bez njih ne bih naučila da cenim mnoge stvari u životu. Hvala vam, što ste večeras ovde, rekla je Miloševićeva.

Svečanoj atmosferi u Ruskom domu doprineli su glumci Lepomir Ivković i članovi Plesnog studija „Bolero“. Nakon njihovog nastupa usledila je dodela specijalnih priznanja organizacijama i pojedincima od strane organizatora izložbe. Narodni poslanik Žarko Pivac i gradonačelnik, Miodrag Milosavljević, uručili su slike, darove Udruženja likovnih stvaralaca „Đura Jakšić“, direktoru Ruskog doma, rukovodiocu umetničkog programa, Udruženju srpsko-kubanskog prijateljstva i ambasadorki Kube.Under the auspices of Pozarevac, organized by the Agency for educational – pedagogical service “Kodeks” and the Cultural Center, the Russian House in Belgrade, opened an exhibition of paintings titled “Love and understanding.”

These works of art were created on the same International Colony, organized to commemorate the tragic deceased journalist Mile Veljkovic on where a large number of artists from the country and the world.

– For liberation of Pozarevac killed 25 Russian soldiers. In 1962. from Majdanpek  to Mladenovac, in the Memorial – Ossuary on Cacalica transferred to the dead skeletons of 441 Red Army soldiers. Names and surnames of 180 soldiers killed are still not known. Five years later, in the area of ​​Memorial Park of Cacalica, the Soviet Union, delivered and planted 441 birch. During the bombing, damaged 300, which together with our friends from Russia in 2007. , again planted in this area, reminded Pivac.

Besides Cacalica, Pozarevac has still something to be proud of what other cities does not have, and it is the largest gallery in the Balkans, which is located under the roof of the Agency for pedagogical – educational services “Kodeks”. For years here with the Association of Fine Artists “Djura Jaksic”, which brings together hundreds of academic and amateurs from Serbia and from all over: from Russia, India, Mexico, Bulgaria, Japan, Croatia, Slovenia … In a series of activities of this Association are noted for their artistic colony of an international character “Love and understanding” and “Balkane moj”. Painting works which arise within these colonies represent the public at exhibitions such as the latter was organized in the Russian home.

The honor to open the exhibition went to the mayor of Pozarevac, Miodrag Milosavljevic:

– I am proud that I was born and I live in the city, which was created in the history of Serbia. For those who do not know,  in Pozarevac was formed first Nahian Court (“Nahijski sud”), established the first Guard Military Academy and first … This means that we, somehow, the creators of government, the monarchy had already Obrenovic dynasty. More of something we were familiar. By the number of pianos, Pozarevac was on the second place, behind Belgrade. It shows how, in fact, citizens of Pozarevac love art and culture. I think that we are one of the few cities, which a lot of energy and money invested in culture and in order to preserve cultural heritage and the arts … I am glad today to enjoy these works of art, as we have enjoyed three years ago, when the city Pozarevac gave to Belgrade an exhibition of paintings, famous painter Milena Pavlovic Barili, noted Milosavljevic.

Many art lovers welcomed by the owner of Pozarevac Agency’s “Kodeks” and founder of the Association of Visual Artists “Djura Jaksic”, Snezana Milosevic:

-Thank you all, why I wept, without them I would never laugh. Thanks to all who have destroyed my pride, without them I would never be what I am.Thanks to all who have come and gone from my life, gave a little, and took away a lot. Without them I learned to appreciate many things in life. Thank you, you’re here tonight, said Milosevic.

Festive atmosphere in the home contributed to the Russian actors Lepomir Ivkovic and members of the dance studio “Bolero”. After their show was followed by the award of special recognition to organizations and individuals by the organizers of the exhibition. Deputy Mayor and Zarko Pivac, Miodrag Milosavljevic presented the pictures, the gifts of the Association of Visual Artists “Djura Jaksic”, Russian House director, head of artistic programs, the Association of Serbian – Cuban friendship and Ambassador of Cuba.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter