Почетак » Актуелно » О Граду
 

Љубав и разумевање у Руском домуLove and understanding in the Russian House

Под покровитељством града Пожаревца, у организацији Агенције за образовно – педагошке услуге „Кодекс“ и Центра за културу, у Руском дому у Београду отворена је изложба слика под називом „ Љубав и разумевање“.

Ова уметничка дела настала су на истоименој Међународној колонији, организованој у знак сећања на трагично страдалог новинара Милета Вељковића, на којој је учествовао велики број сликара из земље и света.

– За ослобођење Пожаревца погинуло је 25 руских војника. Године 1962. са простора Мајданпека, па све до Младеновца, у Спомен – костурницу на Чачалици пренети су скелети 441 погинулог војника Црвене армије. Имена и презимена 180 погинулих војника ни до данас нису позната. Пет година касније, на простору Спомен парка Чачалица, из Совјетског Савеза, допремљена је и посађена 441 бреза. Током бомбардовања, оштечено је 300, који су заједно са пријатељима из Русије 2007. године, поново посађене на овом простору, подсетио је Пивац.

Поред Чачалице, Пожаревац има још нешто чиме се поноси што други градови немају, а то је највећа галерија на Балкану, која се налази под кровом Агенције за педагошко – образовне услуге „Кодекс„. Већ годинама овде ради Удружење ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ које окупља неколико стотина академских и аматера из Србије и са свих меридијана: из Русије, Индије, Мексика, Бугарске, Јапана, Хрватске, Словеније… У низу активности овог Удружења истичу се сликарске колоније међународног карактера „Љубав и разумевање“ и „Балкане мој“. Сликарска дела која настају у оквиру тих колонија представљају се јавности на изложбама каква је и ова последња уприличена у Руском дому.

Част да отвори изложбу припала је градоначелнику Пожаревца, Миодрагу Милосављевићу:

– Поносан сам што сам рођен и што живим у граду, у коме је стварана историја Србије. За оне који не знају, у Пожаревцу је формиран први Нахијски суд, основана прва Гарда и прва Војна академија… То значи да смо, на неки начин, ствараоци државног уређења, тада већ монархије династије Обреновића. Још по нечему смо били познати. По броју клавира, Пожаревац се налазио на другом месту, одмах иза Београда. То показује колико, уствари, Пожаревљани воле уметност и културу. Мислим да смо један од ретких градова, који доста енергије и новца улаже у културу, а све у циљу очувања културне баштине и уметности… Драго ми је што данас да уживамо у овим уметничким делима, као што смо и уживали пре три године, када је град Пожаревац, Београду подарио изложбу слика, познате сликарке Пожаревљанке Милене Павловић Барили, напоменуо је Милосављевић.

Бројне љубитеље уметности поздравила је и власница пожаревачке Агенције „Кодекс“ и оснивач Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“, Снежана Милошевић :

-Хвала свима, због којих сам плакала, без њих се никада не бих смејала. Хвала свима који су рушили мој понос, без њих никада не бих била оно што јесам. Хвала свима који су долазили и одлазили из мог живота, дали мало, а однели пуно. Без њих не бих научила да ценим многе ствари у животу. Хвала вам, што сте вечерас овде, рекла је Милошевићева.

Свечаној атмосфери у Руском дому допринели су глумци Лепомир Ивковић и чланови Плесног студија „Болеро“. Након њиховог наступа уследила је додела специјалних признања организацијама и појединцима од стране организатора изложбе. Народни посланик Жарко Пивац и градоначелник, Миодраг Милосављевић, уручили су слике, дарове Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“, директору Руског дома, руководиоцу уметничког програма, Удружењу српско-кубанског пријатељства и амбасадорки Кубе.Under the auspices of Pozarevac, organized by the Agency for educational – pedagogical service “Kodeks” and the Cultural Center, the Russian House in Belgrade, opened an exhibition of paintings titled “Love and understanding.”

These works of art were created on the same International Colony, organized to commemorate the tragic deceased journalist Mile Veljkovic on where a large number of artists from the country and the world.

– For liberation of Pozarevac killed 25 Russian soldiers. In 1962. from Majdanpek  to Mladenovac, in the Memorial – Ossuary on Cacalica transferred to the dead skeletons of 441 Red Army soldiers. Names and surnames of 180 soldiers killed are still not known. Five years later, in the area of ​​Memorial Park of Cacalica, the Soviet Union, delivered and planted 441 birch. During the bombing, damaged 300, which together with our friends from Russia in 2007. , again planted in this area, reminded Pivac.

Besides Cacalica, Pozarevac has still something to be proud of what other cities does not have, and it is the largest gallery in the Balkans, which is located under the roof of the Agency for pedagogical – educational services “Kodeks”. For years here with the Association of Fine Artists “Djura Jaksic”, which brings together hundreds of academic and amateurs from Serbia and from all over: from Russia, India, Mexico, Bulgaria, Japan, Croatia, Slovenia … In a series of activities of this Association are noted for their artistic colony of an international character “Love and understanding” and “Balkane moj”. Painting works which arise within these colonies represent the public at exhibitions such as the latter was organized in the Russian home.

The honor to open the exhibition went to the mayor of Pozarevac, Miodrag Milosavljevic:

– I am proud that I was born and I live in the city, which was created in the history of Serbia. For those who do not know,  in Pozarevac was formed first Nahian Court (“Nahijski sud”), established the first Guard Military Academy and first … This means that we, somehow, the creators of government, the monarchy had already Obrenovic dynasty. More of something we were familiar. By the number of pianos, Pozarevac was on the second place, behind Belgrade. It shows how, in fact, citizens of Pozarevac love art and culture. I think that we are one of the few cities, which a lot of energy and money invested in culture and in order to preserve cultural heritage and the arts … I am glad today to enjoy these works of art, as we have enjoyed three years ago, when the city Pozarevac gave to Belgrade an exhibition of paintings, famous painter Milena Pavlovic Barili, noted Milosavljevic.

Many art lovers welcomed by the owner of Pozarevac Agency’s “Kodeks” and founder of the Association of Visual Artists “Djura Jaksic”, Snezana Milosevic:

-Thank you all, why I wept, without them I would never laugh. Thanks to all who have destroyed my pride, without them I would never be what I am.Thanks to all who have come and gone from my life, gave a little, and took away a lot. Without them I learned to appreciate many things in life. Thank you, you’re here tonight, said Milosevic.

Festive atmosphere in the home contributed to the Russian actors Lepomir Ivkovic and members of the dance studio “Bolero”. After their show was followed by the award of special recognition to organizations and individuals by the organizers of the exhibition. Deputy Mayor and Zarko Pivac, Miodrag Milosavljevic presented the pictures, the gifts of the Association of Visual Artists “Djura Jaksic”, Russian House director, head of artistic programs, the Association of Serbian – Cuban friendship and Ambassador of Cuba.

Подели са другима: Facebook Twitter