Почетак » Актуелно » О Граду
 

Minister Ivica Dacic in donating a special fire-brigade vehiclesМинистар Ивица Дачић приликом донирања специјалног возила ватрогасној јединици

Special purpose vehicle was given to Ministry of Internal Affairs, Sector emergency at the fire rescue units station.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic presented the keys of the vehicle to the Deputy Prime Minister of the Republic of Serbia and Minister of Interior – Ivica Dacic.

The value of this vehicle, intended sector emergency police department of Pozarevac, is about 14 million dinars and the funds were provided from the budget of the Fund for Environmental Protection.

On this occasion, Minister Dacic thanked the local government for the donation.

– I want to say that today, in an era of economic crisis, unusual for local government or city government, in this way help the Ministry of Interior and our sector for emergency and police in general. However, there are good examples of this is particularly useful for us in Belgrade and Novi Sad. I really want to thank Pozarevac because this is a unique example of donations to our ministry. When it comes to this type of vehicle is very rarely happens that the local government donated a new purchase of such vehicles. This is not a vehicle for fire fighting this is for a different kind of problem faced by our citizens. So far, thank God, we had many such incidents or accidents in our country but for the emergency sector to build and is capable of just because it would react to all possible situations that may be non-standard or irregular, Dacic said.

The head of the budget of the Fund for environmental protection – Pivac Zarko said that the Fund will continue to assist the institution in the city.

– Celebrating the day of fire and rescue units in November 2010. , in the stateroom of Pozarevac, we asked our firefighters and rescue what is it that they need. We are not bound to anything, we said that we will do what is in our ability to help. We have provided certain requirements and one was a technical vehicle for hazardous materials and the other is a vehicle for extinguishing forest fires. Both what is missing from this police station and fire station. As you know, we did not promise anything, but this vehicle in front of you is just proof that we from Pozarevac keep the word . Commission budget of the Fund for environmental protection of Pozarevac in its program for 2011. year, predicted that this car is worth about 14 million dinars. “

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the cooperation of local authorities and the police department Pozarevac on a very high level and it will be in the future.

– There are many things we did in the previous time, and these days also do important things and I think that we will do the next time a major shift in order to create safety and security of our citizens in the city of Pozarevac. I think that our fellow citizens recognize it. Two years ago we started shyly with buying a set for the detection of drugs in primary and secondary schools, then we bought, also, one set for the fire police for traffic accident when it need the afflicted out of the car. After that we started with the idea of ​​purchasing this vehicle today officially handing to the Ministry of Internal Affairs, Emergency Management sector. What we will do the next time, but we anticipate our budget is to buy a vehicle for the traffic police with radar. In this way we will raise road safety and to allow, however, that our fellow citizens and in this segment have higher levels of safety and security. “

After the handover of a special vehicle, Interior Minister Ivica Dacic visited the office of the Police Administration Pozarevac.У станици Ватрогасне јединице за спасавање, предато је на употребу возило за специјалне намене Министарству унутрашњих послова, сектору за ванредне ситуације.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић уручио је кључеве возила са грбом града заменику премијера у Влади Републике Србије и министру унутрашњих послова Ивици Дачићу.


Вредност овог возила, намењеног сектору за ванредне ситуације Полицијске управе града Пожаревца, износи око 14 милиона динара а средства су обезбеђена из буџетског Фонда за заштиту животне средине.

Овом приликом, Министар Дачић се захвалио локалној самоуправи на донацији.

– Желим да кажем да је данас, у ери економске кризе, реткост да локалне самоуправе, односно градске власти, на овакав начин помажу Министрство унутрашњих послова односно наш сектор за ванредне ситуације као и полицију уопште. Медјутим, има и добрих примера а нарочито је то било корисно за нас у Београду и Новом Саду. Заиста желим Пожаревцу да се захвалим јер је ово једниствен пример донације нашем Министарству. Када је реч о овој врсти возила веома ретко се дешава да локална самоуправа донира куповину једног оваквог новог возила. Ово није возило за гашење пожара ово је за једну другу врсту проблема са којима се суочавају наши градјани. До сада, хвала Богу, нисмо имали много таквих инцидената или акцидената у нашој земљи али сектор за ванредне ситуације се гради и оспособљен је управо због тога да би реаговао на све могуће ситуације које могу бити нестандардне, односно ванредне, рекао је Дачић.

Челник буџетског Фонда за заштиту животне средине Жарко Пивац је истакао да ће Фонд наставити да помаже институције у граду.

– Обележавајући дан ватрогасних и спасилачких јединица у новембру 2010. године, у свечаним салонима града Пожаревца, питали смо наше ватрогасце и спасиоце шта је то што им је потребно. Нисмо се ни на шта обавезивали, рекли смо да ћемо учинити оно што је у нашим могућностима да помогнемо. Доставили су нам одређене потребе а једна је била техничко возило за опасне материје и друга је возило за гашење шумских пожара. И једно и друго је оно што недостаје овој Полицијској управи и ватрогасној станици. Као што знате, ништа нисмо обећавали али ово возило пред вама је управо доказ да ми из града Пожаревца држимо реч. Комисија буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца је, у свом програму за 2011. годину, предвидела ово возило које је вредно око 14 милиона динара“.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић је оценио да је сарадња локалне самоуправе и Полицијске управе Пожаревац на изузетно високом нивоу и да ће тако бити и убудуће.

– Много ствари смо урадили у претходно време па и ових дана, такође, чинимо значајне ствари а сматрам да ћемо и у наредно време учинити велики помак како би створили безбедност и сигурност нашим грађанима на територији града Пожаревца. Мислим да наши суграђани то препознају. Пре две године стидљиво смо кренули са куповином сета за детекцију дрога код ученика основних и средњих школа, затим смо купили, такође, један сет за противпожарну полицију за саобраћајне незгоде када је потребно унесрећене извадити из аута. Након тога смо кренули са идејом о куповини овог возила које данас званично предајемо Министарству унутрашњих послова, сектору за ванредне ситуације. Оно што ћемо учинити у наредно време, а већ смо предвидели нашим буџетом, јесте куповина једног возила за саобраћајну полицију са радаром. На тај начин ћемо подићи безбедност на путевима и омогућити, ипак, да наши суграђани и у том сегменту имају виши ниво сигурности и безбедности“.

Након примопредаје специјалног возила, министар унутрашњих послова Ивица Дачић је посетио испоставу Полицијске управе Пожаревац.

Подели са другима: Facebook Twitter